Europalov - uke 39/2019

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 39/2019

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 23.9.-29.9.2019

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EFTA-domstolen

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Håndhevingsdirektivet: håndheving av utsendingsdirektivet i forbindelse med tjenesteytelser - Rapport om anvendelsen av direktivet lagt fram av Kommisjonen 25.9.2019.
EØS-komiteen gjorde i oktober 2018 vedtak om innlemming av EUs håndhevingsdirektiv i EØS-avtalen. Vedtaket krever parlaments­godkjenning i Norge (fullført) og Liechtenstein før det kan tre i kraft. Direktivet skal styrke den praktiske anvendelsen av utsendings­direktivet. EU-landene hadde frist til juni 2016 med gjennomføringen i nasjonal rett. Regjeringen legger opp til at de fleste av bestemmelsene i håndhevingsdirektivet gjennomføres gjennom endringer til utsendingsforskriften.

Koordinering av offentlige trygdeordninger: utstedelse av bekreftelse angående lovanvendelse - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Trygdeordninger: bestemmelser om tidspunkt for registrering av elektronisk melding i ESSI-systemet - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Bestemmelser om trygdeordninger i forbindelse med brexit - Norsk forskrift kunngjort 23.9.2019
Rammeavtale om midlertidig ansettelse - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 11.2.2019 og kunngjort i EU-tidende 23.9.2019

ENERGI
Fornybar energi: godkjenning av av Canadas rapport for reelle utslipp fra produksjon av canolaolje fra raps - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Grensekryssende elkrafthandel: retningslinjer for balansering av kraftsystemet - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Olje- og energidepartementet 26.9.2019
Grensekryssende krafthandel: retningslinje for systemdrift - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Olje- og energidepartementet 26.9.2019
Grensekryssende krafthandel: gjennomføringsbestemmelser om langsiktig kapasitetstildeling - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Olje- og energidepartementet 26.9.2019

FINANSIELLE TJENESTER
EU-rammeverk for fremme av bærekraftige investeringer - Forhandlingsposisjon (foreløpig enighet) vedtatt av Rådet 25.9.2019
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Pakistan - Norsk forskrift kunngjort 25.9.2019
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: utfyllende bestemmelser om identifisering av høyrisikotredjeland med strategiske mangler - Norsk forskrift kunngjort 25.9.2019
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Etiopia - Norsk forskrift kunngjort 25.9.2019
Liste over kritiske referansemål som brukes på finansmarkedene: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om tilsynsfunksjonen - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om inndata - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om åpenhet om metodikk - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om god forretningsskikk - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om styrings- og kontrollkrav for bidragsytere under tilsyn - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om vurdering om administratorer bør anvende bestemte krav - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om referansemålerklæringen - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om søknader om tillatelser og registrering - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om søknader og meldinger - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Referanseindeksforordningen: utfyllende bestemmelser om offentliggjøring - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om anvendelse av visse kriterier - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om fastsetting av visse verdier - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Referanseindeksforordningen: utfyllende bestemmelser om vurdering av virkning av opphør eller endring av referanseindekser - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om minstekravet til innhold av samarbeidsavtaler med tredjeland - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering til ESMA - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om standarder for konformitetserklæring - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: korrigering av utfyllende bestemmelser - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om innholdsmessige krav til restruktureringsplan - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om minimumskravet til kapitalgrunnlag og nedskrivningsrelevante passiva - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

FORBRUKERVERN
Alternativ tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene - Rapport om anvendelsen av direktivet lagt fram av Kommisjonen 25.9.2019.
EU-direktivet om alternativ tvisteløsning skal sikre at både forbrukere og næringsdrivende skal få behandlet tvister om alle typer varer og tjenester, uansett hvor i det indre marked kjøpet er foretatt. Landene vil blant annet bli pålagt å ha et system for behandling av tvister knyttet til forbrukeravtaler. EU har også vedtatt en forordning om on-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene.

HANDELSFORENKLINGER
Byggevareforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD) - EØS-notat offentliggjort 24.9.2019

HELSE
Merking av kosmetiske produkter: ordliste over vanlig brukte navn - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om fenylen-bis-difenyltriazin som UV-filter - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om klimbazol - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om 2-kloro-p-fenylenediamin og sulfat- og dihydrokloridsalter - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

INDRE MARKED OG EØS
Prioriteringer for det indre marked etter 2019 - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 23.9.2019
InvestEU-programmet (2021-2027) - EØS-notat offentliggjort 24.9.2019

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
EU-programmet for utvikling av e-løsninger mellom offentlige institusjoner, bedrifter og innbyggere (ISA-2) 2016-2020 - Rapport om midtveisevaluering av programmet lagt fram av Kommisjonen 23.9.2019
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi (revisjon) - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om samarbeid mellom landene - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om samvirkeevne - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om tillitsnivåer - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Utprøving av informasjonssystemet for det indre marked i forbindelse med personvernforordningen - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Personvernforordningen (GDPR) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 24.9.2019.
I forbindelse med en sak mellom Google og franske myndigheter har EU-domstolen konkludert med at retten til å bli slettet fra internett er knyttet til personvern­forordningen GDPR, og gjelder derfor ikke globalt. GDPR er innlemmet i EØS-avtalen. Det er derfor naturlig tolke EU-dommen til at "retten til å bli glemt" også omfatter Norge, selv om den kun omtaler EU-landene. Selskaper som driver søkemotorer må for øvrig innføre tiltak for å motvirke at brukerne går utenfor EUs grenser for å finne informasjon som er gjort utilgjengelig i Europa. Google har allerede installert filtre basert på geolokalisering for dette formålet.

Personverndirektivet: (til 24.5.2018) - Fortolkningsdommer avsagt av EU-domstolen 24.9.2019
Beskyttelse av personopplysninger ved datautveksling med Japan - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Returdirektivet: standarder og prosedyrer for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold - Høring om tilsynsrådet igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 23.9.2019

KATASTROFEBEREDSKAP
EUs ordning for sivil beredskap (rescEU): revisjon - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse (revisjon) - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om forsendelser som returneres etter nektet innførsel av et tredjeland - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 23.9.2019*
EUs referansesenter for dyrevelferd - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Fôrvarer
Grenseverdi for kolekalsiferol (D3-vitamin) i fôr til laksefisk - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et preparat av B. licheniformis som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskalkuner, avlskalkuner og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring og egglegging - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fornyet godkjenning av Lantharenol som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Innføring av to nye funksjonelle grupper av tilsetningsstoffer i fôrvarer - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fornyet godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse husdyr - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fornyet godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse husdyr - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av eugenol som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et preparat av 3-fytase som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av 8-mercapto-p-mentan-3-on og p-ment-1-ene-8-tio som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-1079 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse svin - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fornyet godkjenning av Bacillus subtilis DSM 15544 som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til oppfôringskyllinger og avvente smågriser - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av visse typer riboflavin som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Næringsmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om iprodion - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om linuron - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Aromaforordningen: forbud mot bruk av aromastoffet furan-2(5H)-on i matvarer - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om klorantraniliprol m.fl. - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acetamiprid - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bromukonazol m.fl. - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for buprofezin m.fl. - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om bromadiolon, etofenproks, paklobutrazol og penkonazol - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for imazalil - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.9.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av karminsyre, karmin (E 120) i visse produkter fra franske oversjøiske territorier - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av mono- og diglyserider av fettsyrer (E 471) på enkelte friske frukter - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av jernlaktat på fåresopp som matingrediens i svenske leverposteier - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av omsetning av gjærbiomasse fra Yarrowia lipolytica som ny mat - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Berikingsforordningen: tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: endringsbestemmelser om johimbe - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstander angående 'Nutrimune' - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Veterinærmedisin
Grenseverdier for rester av veterinærlegemiddelet ovotransferrin i matvarer - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

MILJØ
Innsatsfordelingsforordningen: årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030 - Utkast til EØS-komitebeslutning sendt av Kommisjonen til Rådet for klarering 27.9.2019.
Norge, Island og Europakommisjonen har fremforhandlet en avtale om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-regelverk knyttet til Parisavtalens mål for reduksjon av klimagasser fram til 2030. Avtaleutkastet er nå sendt til EUs ministerråd for forhåndsgodkjenning. Konkret dreier det seg om innlemmelse av tilpassede versjoner EUs innsatsfordelingsforordning og forordningen om bokføring av utslipp og opptak av klimagasser i skog og annen arealbruk (LULUCF). Prinsipielt faller de to rettsaktene utenfor EØS-avtalens saklige virkeområde, men innholdet i forordningene er relevant for å sikre en felles oppfyllelse av klimamålet for 2030. Partene er derfor enige om innlemmelse av regelverket, med tilpasninger, i EØS-avtalens protokoll 31 om frivillig samarbeid. Det betyr at avtalen kun vil gjelde for det innholdet man legger i den og for det tidsrommet man avtaler.

LULUCF-forordningen: Inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030 - Utkast til EØS-komitebeslutning sendt av Kommisjonen til Rådet for klarering 27.9.2019
Beregning av gjennomsnittlige utslipp for fabrikanter av varebiler - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Beregning av gjennomsnittlige utslipp for fabrikanter av personbiler - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Auksjoneringsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om ikke-auksjonerte kvoter og auksjonsplattform utpekt av Tyskland - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.9.2019
REACH-forordningen om kjemikalier: gjennomføringsbestemmelser om andelen av saker (dossiers) som skal samsvarskontrolleres - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 24.9.2019*
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for etofenproks til bruk i produkter av type 8 - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for indoksakarb til bruk i produkter av type 18 - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Biocider: godkjenning av kolekalsiferol til bruk i produkter av type 14 - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Biocider: vilkår for godkjenning av en produktfamilie som inneholder 1R-transfenotrin - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (12. ATP) - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser om pentaklorfenol - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Plantevernmidler
Forlenget godkjenning av amidosulfuron m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.9.2019
Avslag på godkjenning av propanil som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av Beauveria bassiana stamme PPRI 5339 som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fornyet godkjenning av Clonostachys rosea stamme J1446 som et lavrisikostoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fornyet godkjenning av metoksyfenozid som bør erstattes som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av Beauveria bassiana stamme IMI389521 som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Vilkår for bruk av eddik som basisstoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (abamectin m.fl.) - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Plantevernmidler: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstat for visse aktive stoffer - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Innkjøpsdirektivet (revisjon) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.9.2019

SELSKAPSRETT
Fisjonsdirektivet (6. selskapsdirektiv) om fisjon av selskaper av ASA-typen - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 26.9.2019

TRANSPORT
Fartsskriverforordningen - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.9.2019.
EUs reviderte forordning for fartsskrivere for busser og lastebiler over 3.5 tonn er gjennomført i norsk lov og forskrift og trådte i kraft 1. oktober 2018. Det nye regelverket medfører blant annet at nye kjøretøy om tre år vil ha fartsskrivere som kan kommunisere trådløst med kontrollutstyr langs veiene. Fartsskriveren vil signaliserer til kontrollører dersom den har registrert uregelmessigheter som kan begrunne en nærmere kontroll. Dette skjer mens kjøretøyet er i bevegelse ute på veien. Den nye EU-forordningen erstatter den opprinnelige fartsskriverforordningen fra 1985 men gjør samtidige endringer i forordningen fra 2006 om kjøre- og hviletidsbestemmelser.

CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til tunge kjøretøy - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Typegodkjenning av motorvogner og tilhørende enheter: oppdatering av referanser til og innarbeiding av FN/ECE-regelverk - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Lydnivået til motorkjøretøyer: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: endringsbestemmelser om anvendelse av Euro 5-utslippstrinnet - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Traktorforordningen: rettelse og endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport - Anmodning om fortolkning sendt til EFTA-domstolen 13.8.2019 og kunngjort 24.9.2010
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 15.4.2019 - EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om cybersikkerhet - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.9.2019