Europalov - uke 40/2016

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 40/2016

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 3.10.-9.10.2016

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- EU-høring om sosiale rettigheter - Dansk departementsnotat offentliggjort 5.10.2016
- EUs trygdeforordning (til 1.5.2010) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 5.10.2016

ENERGI
- Grensekryssende krafthandel: høring om nettkode om nødsituasjoner og gjenoppretting - EØS-notat offentliggjort 7.10.2016

FINANSIELLE TJENESTER
- Etablering og utøvelse av virksomhet som kredittinstitusjon - Norsk forskrift kunngjort 4.10.2016
- Kapitaldekningsdirektivet: krav til verdipapirforetaks og kredittinstitutters kapitaldekningsgrad - Norske forskrifter [1] [2] kunngjort 4.10.2016
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 4.10.2016

FORSKNING OG UTDANNING
Europass: rammeverk for tjenester knyttet til ferdigheter og kvalifikasjoner - Forslag til europaparlaments- og rådsbeslutning lagt fram av Kommisjonen 4.10.2016.
Europakommisjonen la denne uken fram forslag til ny Europass-beslutning. Det europeiske rammeverket ble opprettet i 2004 for å understøtte mobilitet innen utdanning og sysselsetting. Europass­verktøyene for utforming av CVer og dokumentasjon av ferdigheter skal blant annet få online-funksjoner. Europass skal også knyttes til EUs arbeidsmarkedsdatabase EURES.

- Anbefaling om etablering av en ungdomsgaranti - Resultatrapport lagt fram av Kommisjonen 4.10.2016

HANDELSFORENKLINGER
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff: endringsbestemmelser om magnesiumpulver - Høringsutkast til delegert kommisjonsforordning lagt fram av Kommisjonen 4.10.2016
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff: endringsbestemmelser om aluminiumpulver - Høringsutkast til delegert kommisjonsforordning lagt fram av Kommisjonen 4.10.2016
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff: endringsbestemmelser om magnesiumnitrat-hexahydrat - Høringsutkast til delegert kommisjonsforordning lagt fram av Kommisjonen 4.10.2016
- Beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.10.2016
- Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.10.2016

HELSE
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruken av benzofenon-3 som UV-filter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 6.10.2016
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om hårfargestoffer - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 6.10.2016
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for titandioksid (nano) som UV-filter - Norsk forskrift kunngjort 7.10.2016
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for Carbon Black (nano) som fargestoff - Norsk forskrift kunngjort 4.10.2016
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for etyllaurylarginat - Norsk forskrift kunngjort 4.10.2016
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om methylisothiazolinon - Norsk forskrift kunngjort 7.10.2016

INDRE MARKED OG EØS
- Prinsippene for SOLVIT-nettverket - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.10.2016

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- Grossistpriser for internasjonal gjesting i telenettet - EØS-notat offentliggjort 4.10.2016
- Harmonisering av 694-790 MHz-frekvensbåndet for bakkebaserte kommunikasjonstjenester - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.10.2016

INTELLEKTUELL EIENDOM
- Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 5.10.2016

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- Fusjonsforordningen - Åpen konsultasjon om visse sider ved EUs fusjonskontroll igangsatt Kommisjonen 7.10.2016. Norsk omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt.

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Import av akvakulturprodukter til konsum fra India: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 6.10.2016
Veterinære grensekontrollstasjoner: endringer til listen - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 4.10.2016
Import av hester fra hester fra visse deler av Egypt - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 4.10.2016
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Estland, Latvia og Polen - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 4.10.2016
- Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 5.10.2016
- Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 6.10.2016
- Tiltak mot Aujeszkys sykdom: endringsbestemmelser for Litauen - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 7.10.2016
- Import fra Saint Pierre og Miquelon av visse kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 7.10.2016
- Regler for helsesertifikater ved gjeninnføring av visse hester etter kortvarig eksport til Qatar - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 6.10.2016

Fôrvarer
- Godkjenning av guanidinosyre som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger, avvent smågris og slaktegriser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.10.2016
- Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 6.10.2016
- Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 6.10.2016

Næringsmidler
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.10.2016
- Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen - Norsk forskrift kunngjort 4.10.2016
- Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler - Norsk forskrift kunngjort 4.10.2016
- Bruk av sukralose (E 955) som smaksforsterker i tyggegummi - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.10.2016
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om thiacloprid - EØS-notat offentliggjort 6.10.2016

MILJØ
- Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om samsvarserklæring for kjøle-, klima- og varmepumpeutstyr - EØS-notat offentliggjort 4.10.2016
- Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: gjennomføringsbestemmelser om type skipslast - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 22.9.2016
- Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: gjennomføringsbestemmelser om standardskjemaer - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 22.9.2016
- Aerosoldirektivet - EU-høring om evaluering av direktivet igangsatt av Kommisjonen 30.9.2016
- Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 7.10.2016
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 20.9.2016
- REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om hudetsning/hudirritasjon, alvorlig øyeskader/øyeirritasjon og akutt giftighet - Norsk forskrift kunngjort 4.10.2016
- REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om asbestfibre (krysotil) - Norsk forskrift kunngjort 4.10.2016
- REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om uorganiske ammoniumsalter - Norsk forskrift kunngjort 4.10.2016
- Organisering og prosedyre for klageinstansen til Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA): endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 4.10.2016
Biociddirektivet: endringsbestemmelser for cyfluthrin - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 23.9.2016
- Biocider: godkjenning av dikobberoksid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21 - Norsk forskrift kunngjort 4.10.2016
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for sitronsyre - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 23.9.2016
- Biocider: godkjenning av kobberflak som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21 - Norsk forskrift kunngjort 4.10.2016
- Biocider: godkjenning av cyromazin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 18 - Norsk forskrift kunngjort 4.10.2016
- Biocider: godkjenning av didecylmethylpoly(oxyethyl)ammoniumpropionat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 8 - Norsk forskrift kunngjort 4.10.2016
- Biocider: godkjenning av tolylfluanid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 7 - Norsk forskrift kunngjort 4.10.2016
- Biocider: godkjenning av 2-brom-2-(brommetyl)pentandinitril (DBDCB) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 6 - Norsk forskrift kunngjort 4.10.2016
- Biocider: godkjenning av et reaksjonsprodukter med kloreddiksyre til bruk i produkttype 2, 3 og 4 - Norsk forskrift kunngjort 4.10.2016
- Biocider: godkjenning av granulert kobber til bruk i produkttype 8 - Norsk forskrift kunngjort 4.10.2016
- Biocider: godkjenning av bifenyl-2-ol til bruk i produkttype 3 - Norsk forskrift kunngjort 4.10.2016
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om bruk av parafinolje som belegg på egg for å kontrollerer bestanden av hekkende fugler - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 27.9.2016
- Biocider: godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme ISB06 til bruk i produkttype 3 - Norsk forskrift kunngjort 4.10.2016
Avslag på godkjenning av visse aktive stoffer til bruk i biocidholdige produkter - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 27.9.2016
- Biocider: godkjenning av pereddiksyre som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1, 2, 3, 4, 5 og 6 - Norsk forskrift kunngjort 4.10.2016
- Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om et stoff av tørkede lavendelblomster mot møll - Norsk forskrift kunngjort 4.10.2016
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for coco-alkyltrimetylammoniumklorid - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 23.9.2016
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for hydrert kalk - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 23.9.2016
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for hydrert dolomittkalk - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 23.9.2016
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for brent kalk - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 23.9.2016
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for brent dolomittkalk - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 23.9.2016
- Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om produkter for hånddesinfisering som inneholder propan-2-ol - Norsk forskrift kunngjort 4.10.2016
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for klorokresol (for produkttype 13) - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 23.9.2016
- Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om et hestedekken impregnert med permetrin - Norsk forskrift kunngjort 4.10.2016
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for klorokresol (for produkttyper 1, 2, 3, 6 og 9)) - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 23.9.2016
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for en stame av Bacillus thuringiensis - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 23.9.2016
- Biocider: godkjenning av kobbertiocyanat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21 - Norsk forskrift kunngjort 4.10.2016

Plantevernmidler
- Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet Z-13-hexadecen-11-yn-1-yl-acetat i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 7.10.2016
- Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-yl-isobutyrat i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 7.10.2016
- Godkjenning av pinoxaden som aktivt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 7.10.2016
- Forlenget godkjenning av acibenzolar-S-metyl som aktivt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 7.10.2016
- Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet glyfosat - EØS-notat offentliggjort 6.10.2016
- Fornyet godkjenning av picolinafen i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 6.10.2016
- Godkjenning av isofetamid i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 6.10.2016
- Godkjenning av cyantraniliprol i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 6.10.2016
- Avslag på godkjenning av triasulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.10.2016
- Avslag på godkjenning av amitrol som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.10.2016
- Avslag på godkjenning av isoproturon som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.10.2016

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
- Innkjøpsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.10.2016

SELSKAPSRETT
- Regnskapsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens av rapporteringskravene til Canada for betalinger til myndighetene - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 21.9.2016

STATISTIKK
- Folke- og boligtellinger: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 3.10.2016
- Gjennomføringsbestemmelser for folke- og boligtellingen i 2021 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 28.9.2016

TRANSPORT
- Skipsutstyrsdirektivet (revisjon) - Norsk forskrift kunngjort 7.10.2016,
EUs reviderte direktiv for skipsutstyr gjelder nå i hele EØS-området. Direktivet fra 2014 ble i slutten av august innlemmet i EØS-avtalen ved skriftlig prosedyre, og norske forskrifter om skipsutstyr ble kunngjort 9. september og 7. oktober. Formålet med direktivet er å harmonisere gjennomføringen av internasjonale krav til skipsutstyr der dette åpner for fortolkninger. Basert på en samsvarserklæring etter godkjenning av et teknisk kontrollorgan, kan produsenter eller importører påføre rattmerket (wheelmark) på skipsutstyret. Samsvarserklæringen og rattmerket sikrer at skipsutstyret kan brukes på ethvert skip flagget i det indre marked. Direktivet skjerper samtidig kravet til markedsovervåkning av at skipsutstyr plassert i markedet oppfyller gjeldende krav. I Norge er krav til skip og utstyr hjemlet i skipssikkerhetsloven med Sjøfartsdirektoratet som kontrollmyndighet. Markedskontroll av elektronisk kommunikasjonsystyr er imidlertid lagt til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Det nye direktivet opphever det opprinnelige skipsutstyrdirektivet fra 1996.

- Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 7.10.2016
- Sertifiseringssystem for screeningutstyr for flyplasser - Dansk departementsnotat offentliggjort 5.10.2016