Europalov - uke 4/2020

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 4/2020

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 20.1.-26.1.2020

REDAKTØRENS VALG

SAKER I EFTA-DOMSTOLEN

SAKER I EU-DOMSTOLEN

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Trygdeforordningen - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 23.1.2020.
EUs trygdeforordning fra 1971 ble gjeldende for Norge da EØS-avtalen trådte i kraft i 1994. Forordningen ble revidert i 2004 med ikrafttredelse i EU i 2010 og i hele EØS-området i juni 2012. Trygdeforordningen har vært en hyppig gjenganger i domstolene. I større grad enn vanlig er det blitt overlatt til domstolene å presisere og fortolke ulike sider av innholdet. Dette gjelder også den tilknyttede gjennomføringsforordningen, som inneholder administrative bestemmelser, inkludert regler om saksbehandling og elektronisk utveksling av opplysninger mellom institusjonene og lagring av informasjon.

Et sterkt sosialt Europa for rettferdig omstilling - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 14.1.2020*
Unionsborgerdirektivet: Unionsborgeres og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 30.9.2019 og kunngjort i EU-tidende 20.1.2020. Norsk omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 22.1.2020. Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 22.1.2020
Insolvensdirektivet: beskyttelse av arbeidstakere i tilfelle av arbeidsgivers insolvens - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 30.10.2019 og kunngjort i EU-tidende 20.1.2020
Rammeavtale om midlertidig ansettelse - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 22.1.2020
Arbeidstidsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 10.10.2019 og kunngjort i EU-tidende 20.1.2020. Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 23.1.2020
Minstestandarder for arbeid i maritim sektor: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 22.1.2020

ENERGI
Elektrisitetsdirektiv III - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 23.1.2020

FINANSIELLE TJENESTER
Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser om inngrep overfor salg av forsikringer med investeringsvalg - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 22.1.2020
Informasjon om investeringsprodukter: endring av anvendelsesdato - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 22.1.2020
Forsikringsdirektivet: rettelse til rumensk utgave av utfyllende bestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 22.1.2020
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om avtalebeskyttelse ved eiendomsoverføring - Norsk forskrift kunngjort 23.1.2020
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om rapportering om minstekrav til ansvarlig kapital og kvalifiserende gjeld - Norsk forskrift kunngjort 23.1.2020
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse av aktiva og gjeld - Norsk forskrift kunngjort 23.1.2020
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse ved avvikling - Norsk forskrift kunngjort 23.1.2020
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om beskrivelsen av avtaler om konsernintern finansiell støtte - Norsk forskrift kunngjort 23.1.2020
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 23.1.2020
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse av gjeld som stammer fra derivater - Norsk forskrift kunngjort 23.1.2020
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om minstekrav til opplysninger om finansielle kontrakter omfattet av detaljerte registre - Norsk forskrift kunngjort 23.1.2020
PRIIPs-forordningen: informasjon om investeringsprodukter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 22.1.2020
Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 22.1.2020
Informasjon om investeringsprodukter: rettelse av bulgarsk utgave av utfyllende bestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 22.1.2020
EØS-avtalen artikkel 40 (fri kapitalbevegelse) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 14.1.2020. Omtale av forslaget publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 22.1.2020

FORBRUKERSAKER
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.10.2019 og kunngjort i EU-tidende 20.1.2020. Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 22.10.2019 og kunngjort i EU-tidende 20.1.2020

HANDELSFORENKLINGER
Byggevareforordningen: markedsføring av byggevarer - EØS-notat om mulig revisjon offentliggjort 24.1.2020

HELSE
Europeiske referansenettverk (ERN) for helsetjenester: endringer til gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 22.1.2020

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Gjesting i telefonnettet: gjennomsnitt av maksimale mobiltermineringspriser for 2020 - EØS-notat offentliggjort 22.1.2020

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Personvernforordningen (GDPR) - Anmodninger om fortolkning sendt til EFTA-domstolen 18.12.2019 og kunngjort i EU-tidende 23.1.2020
Kommunikasjonsverndirektivet (e-databeskyttelsesdirektivet) - Norsk omtale av forslag til EU-dom publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 22.1.2020. Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 21.1.2020.
Returdirektivet: standarder og prosedyrer for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.10.2019 og kunngjort i EU-tidende 20.1.2020

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
EØS-avtalen artikkel 54 (konkurranse: utnyttelse av dominerende stilling) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 22.1.2020

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Status for øyer i Portugal som fri for varroatose - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 22.1.2020
Anerkjenning av status til visse regioner i Spania og Italia som offisielt frie for brucellose hos storfebesetninger og godkjenning av Italias bekjempelsesprogram for Aujeszkys sykdom hos griser i disse regionene - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 22.1.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen, Romania, Slovakia og Ungarn - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 21.1.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Bulgaria, Litauen og Polen - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 21.1.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen, Romania, Slovakia, Tjekkia og Ungarn - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 25.1.2020*

Fôrvarer
Godkjenning av natriumformiat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.1.2020
Godkjenning av et preparat av ponceau 4R som tilsetningsstoff i fôrvarer for hunder, katter og akvariefisk - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.1.2020
Godkjenning av erytrosin som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 22.1.2020*
Katalog over fôrvarer: rettelse av svensk språkutgave - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 22.1.2020*

Veterinærmedisin
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet bambermycin - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.1.2020*
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet ciclesonid - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.1.2020*

MILJØ
Miljøvirkningsdirektivet (til 2012) - Omtale av EU-dom publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 22.1.2020
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for næringsmiddel- og meieriindustrien - EØS-notat offentliggjort 22.1.2020
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 23.1.2020

Plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet metiokarb i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 22.1.2020
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om klassifisering av aktive stoffer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.1.2020

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Innkjøpsregler for oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, transport og telekommunikasjon - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 21.10.2019 og kunngjort i EU-tidende 20.1.2020
Innkjøpsdirektivet (revisjon) - Anmodning om fortolkning sendt til EFTA-domstolen 18.12.2019 og kunngjort 23.1.2020

SELSKAPSRETT
Aksjonærrettighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 22.1.2020

TRANSPORT
Utslipp fra person- og varebiler (Euro 5 og 6): endringsbestemmelser - retting av tysk språkversjon - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.1.2020
Eurovignettdirektivet om veiavgifter: endringsbestemmelser - Omtale publisert av Samferdselsdepartementet 21.1.2020
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 22.1.2020
Sikkerhet for passasjerskip: informasjon om ombordværende - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 22.1.2020
Sikkerhet for ro-ro- og høyhastighetspassasjerskip: inspeksjonsordning - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 22.1.2020
Flypassasjerers rettigheter - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 18.10.2019 og kunngjort i EU-tidende 20.1.2020
Avgifter og gebyrer pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrå EASA - EØS-notat offentliggjort 24.1.2020