Europalov - uke 42/2009

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 422009 - Europalov - uke 42/2009

UKE 42/2009
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 12.-18.10.2009


• nye saker
° endrede saker

GENERELT
Aktuelle saker i nytt format - Nyhetsoppslag 18.10.2009

FORSKNING OG UTDANNING
Kunst- og kulturopplæring i skolen - Rapport lagt fram 14.10.2009 av EUs informasjonsnettverket om utdanningssystemene i Europa (Eurydice)

HELSE
° Markedsføringstillatelser for legemidler - EØS-notat (nytt) offentliggjort 14.10.2009
En strategi for H1N1-pandemien i 2009 - Rådskonklusjoner vedtatt 12.10.2009
° EUs folkehelseprogram (2008-2013) - Rådskonklusjoner vedtatt 12.10.2009 om rapport fra EUs revisjonsrett om folkehelseprogrammet
Om bruk av visse hårfargemidler - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 13.10.2009

IKT, TELEKOMMUNIKASJON OG POSTTJENESTER
° Leveringspliktdirektivet: universelle tjenester og forbrukerrettigheter knyttet til elektronisk kommunikasjon - Høring igangsatt av Kultur- og kirkedepartementet 16.10.2009

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
° Tidspunkt for overgang til Schengen-informasjonssystemet SIS II - Godkjent av Norge 14.10.2009 for innlemmelse i Schengen-samarbeidet
° Tidspunkt for overgang til Schengen-informasjonssystemet SIS II - Godkjent av Norge 14.10.2009 for innlemmelse i Schengen-samarbeidet
Tekniske spesifikasjoner for bruk av fingeravtrykk til biometrisk identifikasjon i Schengen-systemet - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 15.10.2009

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
° Retningslinjer for statsstøtte til foretak som driver skipsforvaltning - Vedtak av EFTAs overvåkingsorgan 14.10.2009

KULTUR, MEDIA OG OPPHAVSRETT
Konsultasjon om fremtiden til europeisk digital film - Konsultasjon igangsatt av Europakommisjonen 16.10.2009

MATTRYGGHET
Embryoninnsamling og -produksjon fra storfe i Australia, Canada, New Zealand og USA - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 16.10.2009
Erklæring om at Skotland er fri for tuberkulose hos storfe - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 16.10.2009
° Bekjempelse av Aujeszkys sykdom i Nord-Irland - EØS-notat (nytt) offentliggjort 16.10.2009
° Endring i listen over godkjente laboratorier for kontroll av rabiesvaksine - EØS-notat (nytt) offentliggjort 16.10.2009
° Identifikasjon og registrering av sauer og geiter (endringsvedtak) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 16.10.2009
° Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til laks og reker - EØS-notat (nytt) offentliggjort 16.10.2009
Såvarer - sortsnavn - EØS-notat (nytt) offentliggjort 16.10.2009
° Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter - EØS-notat (nytt) offentliggjort 16.10.2009
° Beredskapstiltak for import av krepsdyr fra India - Norsk forskrift kunngjort 15.10.2009
° Markedsføring av visse økologiske landbruksprodukter fra tredjeland - EØS-notat (nytt) offentliggjort 16.10.2009
° Tilsetning av substanser i næringsmidler til spesielle ernæringsmessige behov - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.10.2009

MILJØ
Eksport for gjenvinning av avfall til visse land - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.10.2009
° Klassifisering av den økologiske tilstanden til overflatevann - EØS-notat (nytt) offentliggjort 15.10.2009
° Hvitbok om europeisk rammeverk for tiltak mot klimaendringer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 15.10.2009
Havovervåking og deling av maritim miljøinformasjon i EU - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 15.10.2009
Den internasjonale dimensjon av EUs maritime politikk - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 15.10.2009
Rapport om framdriften av EUs maritime politikk - Rapport lagt fram av Kommisjonen 15.10.2009

STATISTIKK
Statistikk om avfall - Forslag lagt fram av Kommisjonen 14.10.2009
Statistikk om stålindustrien for 2003-2009 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 15.10.2009
Statistikk over godstransport på vei - Forslag lagt fram av Kommisjonen 14.10.2009

TRANSPORT
° Utslipp fra biler (Euro 5 og 6) og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon - Norsk forskrift kunngjort 15.10.2009
Nedsatte veiavgifter i Slovenia for tunge godskjøretøyer - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 16.10.2009
Den europeiske elektroniske bompengetjenesten (EETS) - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 13.10.2009
Interoperabilitet i jernbanesystemet i Fellesskapet: endringer til direktivets vedlegg - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 17.10.2009
° Samtrafikkevnen på jernbanenettet - Høring igangsatt av Samferdselsdepartementet 15.10.2009
Havovervåking og deling av maritim miljøinformasjon i EU - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 15.10.2009
Den internasjonale dimensjon av EUs maritime politikk - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 15.10.2009
Rapport om framdriften av EUs maritime politikk - Rapport lagt fram av Kommisjonen 15.10.2009
° Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") - EØS-notat (nytt) offentliggjort 15.10.2009
° Overvåking og rapportering av utslipp av drivhusgasser fra fly og helikoptre - EØS-notat (nytt) offentliggjort 15.10.2009
° Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land - EØS-notat (nytt) offentliggjort 15.10.2009
° Krav til automatiske systemer til utveksling av flydata som støtter dataforbindelsestjenester - Norsk forskrift kunngjort 9.10.2009