Europalov - uke 43/2009

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 432009 - Europalov - uke 43/2009

UKE 43/2009
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 19.-25.10.2009


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Unionsborgerdirektivet: Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Norsk forskrift kunngjort 23.10.2009

FINANSIELLE TJENESTER
° Krav til investeringsselskapers og kredittinstitusjoners kapitalgrunnlag (gjennomføringsbestemmelser) - EØS-komitevedtak 22.10.2009
Tiltak for å fremme sikre, effektive og sunne derivatmarkeder - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 20.10.2009
Håndtering av bankkrisen over landegrensene - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 20.10.2009

FORBRUKERVERN
Netthandel over landegrensene - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 22.10.2009

FORSKNING OG UTDANNING
Videreutvikling av Det europeiske forskningsrådet (ERC) - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 22.10.2009
EUs aktiviteter på området forskning og utvikling i 2008 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 22.10.2009

HELSE
Solidaritet på helseområdet – mindre ulikhet i EU - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 20.10.2009

IKT, TELEKOMMUNIKASJON OG POSTTJENESTER
° Maksimalpriser for SMS og dataoverføring med mobiltelefoner fra utlandet - EØS-komitevedtak 22.10.2009
Konsultasjon om kreativt innehold i et europeisk digitalt indre markedet - Høringsnotat lagt fram av Kommisjonen 22.10.2009
° Harmonisering av frekvensbåndene for elektroniske kommunikasjonstjenester - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 20.10.2009
° GSM-direktivet: frekvensbånd for et felleseuropeisk digitalt offentlig landmobilt kommunikasjonssystem - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 20.10.2009
Billigere sms og mobildata i EØS-komiteen - Nyhetsoppslag 19.10.2009
Bruk av elektroniske signaturer i forbindelse med tjenesteyting over landegrensene - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 20.10.2009

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Utviklingen av Schenginformasjonssystemet SIS II i 1. halvår 2009 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 22.10.2009

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
° Statsstøtteregler ved rask etablering av bredbåndsnett - EØS-notat (nytt) offentliggjort 23.10.2009
° Kontroll med fusjoner og virksomhetsovertakelser - EØS-komitevedtak 22.10.2009 og EØS-notat (nytt) offentliggjort 23.10.2009
° Retningslinjer for statsstøtte til foretak som driver skipsforvaltning - EØS-notat (nytt) offentliggjort 22.10.2009
° Endringer av forordning om skjemaer for notifikasjon av støtte - EØS-komitevedtak 22.10.2009

KULTUR, MEDIA OG OPPHAVSRETT
° TV-direktivet: utøvelse av fjernsynsvirksomhet (kodifisering) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 20.10.2009
Meddelelse om opphavsrett i kunnskapsøkonomien - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 19.10.2009
Konsultasjon om kreativt innehold i et europeisk digitalt indre markedet - Høringsnotat lagt fram av Kommisjonen 22.10.2009

MATTRYGGHET
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med næringsmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.10.2009
Avslag for visse helsemessige påstander på matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.10.2009
Godkjenning og avslag for visse helsemessige påstander på matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.10.2009
Nasjonale programmer for bekjempelse av salmonella hos kalkuner - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 21.10.2009
Godkjente rabieslaboratorier i Danmark - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 23.10.2009
Fôring av visse pelsdyr i Latvia - EØS-notat (nytt) offentliggjort 22.10.2009
° Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land - EØS-notat (nytt) offentliggjort 22.10.2009
° Betingelser for godkjenning av fôrtilsetningsstoffet Cycostat 66G - EØS-komitevedtak 22.10.2009
° Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til hester - EØS-notat (nytt) offentliggjort 22.10.2009
° Endring av navn på innehaveren av fermenteringsproduktet Amaferm - EØS-notat (nytt) offentliggjort 22.10.2009
° Godkjenning av guanidineddikksyre som tilsetningsstoff i fôr til slaktekyllinger - EØS-notat (nytt) offentliggjort 22.10.2009
° Godkjenning av et tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling - EØS-notat (nytt) offentliggjort 22.10.2009
° Godgkjenning av et tilsetningsstoff i fôr til avvent smågris, slaktekylling, livkylling, slaktekalkun og avlskalkun - EØS-notat (nytt) offentliggjort 22.10.2009
° Godkjenning av av et fôrtilsetningsstoff produsert av en type selenberiket gjær - EØS-notat (nytt) offentliggjort 22.10.2009
° Endring av navn på innehaveren av fôrtilsetningsstoffet Sorbiflore - EØS-notat (nytt) offentliggjort 22.10.2009
° Endring av godkjenningsbetingelsene for fôrtilsetningsstoffet Biosaf - EØS-notat (nytt) offentliggjort 22.10.2009
° Godkjenning av et tilsetningsstoff i fôr til avlspurker - EØS-notat (nytt) offentliggjort 22.10.2009
° Godkjenning av et tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling, slaktekalkun, andre fjørfe og griser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 22.10.2009
° Godkjenning av et tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling - EØS-notat (nytt) offentliggjort 22.10.2009
° Godkjenning av tilsetningsstoff i fôr til hester - EØS-notat (nytt) offentliggjort 22.10.2009

MILJØ
° Behandling av bioavfall i EU - EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.10.2009
° Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): nettjenester - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.10.2009

NÆRINGSPOLITIKK
Bruk av elektroniske signaturer i forbindelse med tjenesteyting over landegrensene - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 20.10.2009

SELSKAPSRETT
° Unntak fra kravet om en uavhengig rapport i forbindelse med fusjon eller deling av aksjeselskap - Parlamentsbehandling av EØS-komitevedtak fullført (ikrafttredelse 1.12.2009)
° Avlønning av medlemmer av ledelsen i børsnoterte selskaper - EØS-komitevedtak 22.10.2009
° Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 3 - EØS-komitevedtak 22.10.2009
° Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 27 - EØS-komitevedtak 22.10.2009
° Internasjonale regnskapsstandarder: IFRIC-komiteens fortolkningsbidrag 16 - EØS-komitevedtak 22.10.2009

STATISTIKK
° Statistikk om innovasjon - EØS-komitevedtak 22.10.2009
° Undersøkelser av strukturen og produksjonsmetodene i jordbruket - EØS-komitevedtak 22.10.2009
° Minimumsnormer ved behandling av sesongprodukter i de harmoniserete forbrukerprisindeksene (HICP) - EØS-komitevedtak 22.10.2009
° Endringer til forordningen om konjunkturstatistikk - EØS-komitevedtak 22.10.2009

TRANSPORT
° Utforming av fremtidens transportpolitikk - EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.10.2009
Nedsatte veiavgifter i Frankrike for tunge godskjøretøyer - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 20.10.2009
° Plassering av baknummerskilt på to- og trehjulede motordrevne kjøretøy (konsolidering) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 23.10.2009
° Maksimalhastighet og lasteplattformer for landbruks- og skogbrukstraktorer (konsolidering) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 23.10.2009
° Direktivet om skipsutstyr (endring) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 23.10.2009
° Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 13.7.2009 - EØS-komitevedtak 22.10.2009
° Utøvelse av luftfartstjenester når det gjelder arbeidsmetoder og driftsprosedyrer - EØS-komitevedtak 22.10.2009
° Tildeling og bruk av Mode S-interrogator-koder i det felles europeiske luftrom - EØS-komitevedtak 22.10.2009
° Miljøvernskrav til materiell innen sivil luftfart - EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.10.2009
° Felles standarder for luftfartssikkerhet - Norsk forskrift kunngjort 23.10.2009

VARER
° Utstyr for spredning av plantevernmidler - EØS-notat (nytt) offentliggjort 23.10.2009
Harmonisering av lovgivningen for gassapparater - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 20.10.2009