Europalov - uke 43/2016

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 43/2016

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 24.10.-30.10.2016

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- EUs trygdeforordning (til 1.5.2010) - Fortolkningsdommer avsagt av EU-domstolen 26.10.2016 og 27.10.2016

FINANSIELLE TJENESTER
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vurderingsstandarder - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 24.10.2016
- Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser om produktintervensjon - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.10.2016

FORBRUKERVERN
- Handelspraksisdirektivet: om urimelig handelspraksis overfor forbrukere - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.10.2016

FORSKNING OG UTDANNING
Europeisk strategi for romvirksomhet - Strategiplan lagt fram av Kommisjonen 26.10.2016

HANDELSFORENKLINGER
- Markedsføring av pyrotekniske produkter - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 27.10.2016
- Byggevaredirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 27.10.2016
- Barnesikring av lightere (forlenget gyldighet) - EØS-komitebeslutning 28.10.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

HELSE
- Legemiddeldirektivet: fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.10.2016

INDRE MARKED OG EØS
Kommisjonens arbeidsprogram for 2017 - Årlig arbeidsprogram lagt fram av Kommisjonen 25.10.2016. Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 26.10.2016.
Europakommisjonen la denne uken fram sitt arbeidsprogram for 2017. I sin tale til Europaparlamentet varslet kommisjons­president Junker en hvitbok til våren om hvordan EU skal fornye seg uten Storbritannia. Hvitboken vil også drøfte hvordan de europeiske tilsynsorganene for finansielle tjenester kan styrkes. Arbeidsprogrammet inneholder en rekke nye initiativ, men også forslag til lovgivning som kan forbedres og regelverk Kommisjonen mener kan fjernes fordi det ikke lenger er aktuelt.

Europeisk strategi for romvirksomhet - Strategiplan lagt fram av Kommisjonen 26.10.2016

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- Offentlige nettsteders tilgjengelighet - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 26.10.2016 (kompromiss med Rådet; endelig vedtak).
Europaparlamentets plenumssesjon la tirsdag siste hånd på EU-direktivet om økt tilgjengelighet av offentlige institusjoners nettjenester og applikasjoner for mobiltelefoner. Direktivet skal sikre at forskjellige nettjenester oppfyller standardiserte krav om tilgjengelighet. Kravene gjelder blant annet offentlige netttjenester knyttet til trygd, helse, jobbsøking, opptak til universiteter og utstedelse av personlige dokumenter og attester. Myndighetene vil ha nesten to år på seg til å gjennomføre bestemmelsene i nasjonal rett. Deretter må eksisterende nye nettstder oppfylle krevene innen et år, mens eksisterende nettsider får ytterligere et år på å etterkomme kravene. Trekvart år senere må også mobilapplikasjoner følge de nye standardene, som særlig tar sikte på å gjøre det lettere for eldre og funksjonshemmede å bruke nett- og mobiltjenestene til offentlige myndigheter.

INTELLEKTUELL EIENDOM
- Utleiedirektivet: utleie- og utlånsrett knyttet til opphavsrett - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 25.10.2016
- Opphavsrett i det digitale indre marked - Dansk departementsnotat offentliggjort 25.10.2016

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Personverndirektivet: behandling av personopplysninger - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.10.2016. Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 26.10.2016
Schengenavtalen: ytterligere forlengelse av midlertidige indre grensekontroller i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Østerrike - Forslag til rådsbeslutning lagt fram av Kommisjonen 25.10.2016

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Estland, Latvia, Litauen og Polen - EØS-notat offentliggjort 27.10.2016
- Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 28.10.2016
- Import av hester fra hester fra visse deler av Egypt - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 28.10.2016
- Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Estland, Latvia og Polen - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 28.10.2016
EUs referanselaboratorium for saue- og geitepest (PPR) - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 24.10.2016

Fôrvarer
- Godkjenning av et stoff av nyrebønnelektiner som fôrtilsetning til diende smågris - EØS-notat offentliggjort 27.10.2016
- Bruk av et 6-fytase-preparat produsert av Aspergillus oryzae som fôrtilsetningsstoff til purker: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.10.2016

Plantesanitære forhold
Rapportering om plantehelse: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 26.10.2016

Næringsmidler
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 27.10.2016
EUs matsikkerhetsbyrå (EFSA): endringsbestemmelser om ekspertpanelenes navn og kompetanseområder - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 27.10.2016
- Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om morsmelk, morsmelkerstatninger og næringsmidler til spebarns- og småbarnsernæring - EØS-komitebeslutning 28.10.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om steviolglykosid - EØS-komitebeslutning 28.10.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Veterinærmedisin
- Direktiv for veterinærpreparater - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 27.10.2016

MILJØ
- Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip - EØS-komitebeslutning 28.10.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen.
Fra 2018 må eiere av skip over 5000 bruttotonn overvåke CO2-utslipp fra hvert skip som ankommer en EU-havn og årlig rapportere dette til Kommisjonen og myndighetene i de relevante flaggstatene. EU har foreløpig ikke vedtatt reduksjonsmål for skip, men ifølge forordningen skal dette vurderes på et senere tidspunkt. Målet er imidlertid en internasjonal avtale gjennom Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO).

- Plandirektivet: miljøkonsekvensvurderinger av planer og programmer - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 27.10.2016
EU-høring om kvalitetskrav til resirkulert vann - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 28.10.2016
- Innsatsfordelingsforordningen: årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030 - EØS-notat offentliggjort 26.10.2016
- Kvotedirektivet: handel med CO2-kvoter - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.10.2016
- Avfallstransport: gjennomføringsbestemmelser om koder - EØS-notat offentliggjort 27.10.2016
- Kvikksølvforordningen - EØS-notat offentliggjort 27.10.2016
- REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå - EU-høring om 2017 REACH REFIT-avalueringen igangsatt av Kommisjonen 28.10.2016
- Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 28.10.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av ordningen "Biomass Biofuels Sustainability Voluntary Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-notat offentliggjort 26.10.2016

SELSKAPSRETT
- Internasjonale regnskapsstandarder: International Financial Reporting Standard 15 (IFRS 15) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.10.2016
- Regnskapsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens av rapporteringskravene til Canada for betalinger til myndighetene - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 29.10.2016

STATISTIKK
- Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2016 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.10.2016
- Statistikk om jernbanetransport: endringsbestemmelser om data for gods, passasjerer og ulykker - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 25.10.2016 (kompromiss med Rådet)

TRANSPORT
- Typegodkjenning av kjøretøy: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 28.10.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Konkurransutsetting av kollektivtransport på vei og bane - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 27.10.2016 transport med jernbane (EØS-avtalens vedlegg 13.3), Transport
- Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 28.10.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 28.10.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Felles regler for regulering av lufttrafikk: endringsbestemmelser om ICAO - EØS-komitebeslutning 28.10.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 16.6.2016 - EØS-komitebeslutning 28.10.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen