Europalov - uke 43/2017

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 43/2017

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 23.10-29.10.2017

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EFTA-domstolen

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Utsendingsdirektivet: endringsbestemmelser - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 23.10.2017. Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 27.10.2017.
EUs ministerråd for sosialpolitikk ble 23. oktober enige om nye regler for avlønning av utsendte arbeidstakere og nye bestemmelser om vikaransatte og for utestasjoneringer av lengre varighet. Den foreløpige holdningen inkluderer imidlertid ikke transportsektoren. Ministrene ble blant annet enige om at lengden på perioden for en utsendt arbeider begrenses til tolv måneder, med en mulig forlengelse på inntil seks måneder. Det er nå opp til Europaparlamenet å ta stilling til Rådets holdning.

Trygdeforordningen: endringsbestemmelser - Foreløpig holdning til deler av endringsforslaget vedtatt av Rådet 23.10.2017.
Europakommisjonens kommissær for arbeidsspørsmål, Marianne Thyssen, la i desember 2016 fram forslag til revisjon av EUs trygdeforordning. Rett til velferdsytelser skal fortsatt gjelde ved flytting til et annet land, men endringene tar sikte på å redusere mottakerlandets forpliktelser og hindre misbruk. Utbetaling av ledighetstrygd vil for eksempel kreve at man har arbeidet i minst tre måneder i et nytt land, og ikke-yrkesaktive borgere vil ikke lenger få rett til ytelser hvis de bosetter seg i et annet land. Kommisjonen ønsker også endringer knyttet til grensearbeidere og overføring av ledighetstryd til et annet land. Det er nå opp til Rådet og Europaparlamentet å ta stilling til forslagspakken.

Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 25.10.2017 (enighet med Rådet)

ENERGI
Forsyningssikkerhet for naturgass - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 28.10.2017
Miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter: endringsbestemmelser om bruk av toleranser i verifiseringsprosedyrer - EØS-komitebeslutning 27.10.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter: endringsbestemmelser om bruk av toleranser i verifiseringsprosedyrer - EØS-komitebeslutning 27.10.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

FINANSIELLE TJENESTER
Kapitalkravsdirektivet (CRD): endringsbestemmelser - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 25.10.2017.
Europakommisjonen la i 2016 fram forslag til endring av flere sentrale bankdirektiver og -forordninger. Formålet er å styrke bankenes motstandsdyktighet og gjenopprette tillitt etter bankkrisen. Endringsforslagene i bankreformpakken gjelder i hovedsak kapitalkravsdirektivet (CRD - dette faktaarket), kapitalkravsforordningen (CRR), og krisehåndteringsdirektivet (BRRD).

Forsikringsdirektivet: adgang til å starte og utøve forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet - Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 27.10.2017
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 25.10.2017
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om rangering av usikrede gjeldsinstrumenter - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Rådet og Europaparlamentet 25.10.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om verdipapirisering - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 26.10.2017 (enighet med Rådet). Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 23.10.2017
Tekniske gjennomføringsstandarder om konsultasjon mellom myndigheter i forbindelse med melding om eierskifte - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.10.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID): utfyllende bestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.10.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om standarder for informasjonsutveksling i forbindelse med godkjenning av verdipapirforetak - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.10.2017*
Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter - Rapport lagt fram av Kommisjonen 19.10.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om godkjenning av verdipapirforetak - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.10.2017
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til EBA, EIOPA, ESMA og visse finansielle instrumenter - Svensk departementsnotat offentliggjort 24.10.2017

FORSKNING OG UTDANNING
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringsdirektiv - Pressemelding publisert av Kunnskapsdepartementet 23.10.2017.
EU vedtok i 2013 en revisjon av direktivet for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. Endringsdirektivet innfører blant annet et europeisk profesjonskort og mulighet til å bli godkjent for å utøve deler av et yrke. Regelverket vil nå også omfatte trainees innenfor regulerte yrker.

Handelsagentdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 25.10.2017
EU-pilotprosjekt for forsvarsforskning - EØS-komitebeslutning 28.10.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Gjennomføringen av satellittnavigasjons-programmene Galileo og Egnos - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 23.10.2017

HANDELSFORENKLINGER
Gjødselforordningen (revisjon) - Foreløpig holdning vedtatt av Europaparlamentet 24.10.2017.
Europakommisjonen la i 2016 fram forslag til ny gjødselforordning. I EØS-notatet om forslaget skriver Landbruks- og matdepartementet at det ikke vil være obligatorisk å markedsføre gjødsel etter dette regelverket, men det vil være et valgfritt alternativ til nasjonalt produktregelverk. Departementet forventer derfor at norske produsenter i liten grad blir direkte berørt, men at de indirekte vil bli berørt via økt konkurranse på markedet av importerte produkter. For brukere kan det være forvirrende at det kommer produkter på markedet med annen merking enn det som de er vant til. Trolig kan misforståelse rundt merkingen gi konsekvenser for avlinger i en overgangsfase. Mattilsynet bemerker at forslaget inneholder en rekke problemstillinger som det vil ta noe mer tid til å vurdere. Det inkluderer mulige negative effekter på mennesker, dyrs og planters helse og miljø, samt økonomiske konsekvenser.

Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.10.2017

HELSE
Legemidler til barn (pediatriforordningen) - Statusrapport lagt fram av Kommisjonen 27.10.2017.
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for metylisotiazolinon (MI) - EØS-komitebeslutning 27.10.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

INDRE MARKED OG EØS
EU-plan for regelforenkling - Rapport lagt fram av Kommisjonen 24.10.2017

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Bruk av 24 GHz-frekvensbåndet for kortdistanseradarutstyr for kjøretøyer : endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 28.10.2017*

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Kommunikasjonsvernforordningen - Foreløpig holdning (komiteinnstilling) vedtatt av Europaparlamentet 26.10.2017. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.10.2017.
Kommunikasjonsverndirektivet om e-databeskyttelse er 15 år gammelt og gjelder bare for tradisjonelle teleoperatører. Forslaget til revisjon tar blant annet sikte på å utvide regelverket til å gjelde nye e-tjenester som WhatsApp, Facebook Messenger, Skype og Gmail. Kommisjonen ønsker samtidig at lovverket vedtas som forordning i stedet for direktiv for å sikre samtidig og lik anvendelse i alle medlemslandene. Forslaget innebærer en oppmyking av "cookie"-reglene, men skjerper bestemmelser om spam, både via data og telefon.

Personverndirektivet: behandling av personopplysninger - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 24.10.2017
Smarte grenser: inn- og utreisesystem i EU - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 25.10.2017 (enighet med Rådet)
Smarte reiser: endringer til Schengen grenseregler - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 25.10.2017 (enighet med Rådet)
Tiltak mot misbruk av utgangsstoffer til sprengstoff - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 24.10.2017*

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest hos viltlevende svin i Tsjekkia - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 28.10.2017*
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Estland, Latvia, Litauen og Polen - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 28.10.2017*
Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe - EØS-komitebeslutning 27.10.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om zootekniske sertifikater for raserene avlsdyr av hestefamilien - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.10.2017
Tiltak mot spredning av skrantesyke hos hjortedyr fra visse land, inkludert Norge - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 24.10.2017*
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria og Italia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 28.10.2017*
Helsesertifikat for handel med bier og humler - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 28.10.2017*

Fôrvarer
Tilbaktrekning fra markedet av visse fôrtilsetningsstoff - EØS-komitebeslutning 27.10.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Næringsmidler
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand om økt opptak av ikke-hemjern - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 28.10.2017*
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for ametoctradin m.fl. - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 28.10.2017*

MILJØ
EU-strategi for plast - Omtale publisert av Norges EU-delegasjon*
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tekstilprodukter: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 27.10.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Miljømerkeforordningen: endringsbestemmelser om veiledning om miljømerkets utforming - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.10.2017
Vanndirektivet: gjennomføringsbestemmelser om interkalibrering - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 28.10.2017
CO2-utslippskrav til varebiler: vekt av nye varebiler registrert i 2013-2015 - EØS-komitebeslutning 27.10.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: gjennomføringsbestemmelser om standardskjemaer - EØS-komitebeslutning 27.10.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Ozonforordningen: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 23.10.2017
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om verifikasjoner - EØS-komitebeslutning 27.10.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Avfallsforordningen: endringsbestemmelse om egenskapen HP 14 (økotoksisk) - EØS-komitebeslutning 27.10.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Utendørsstøydirektivet: gjennomføringsbestemmelser om vurderingsmetoder - EØS-komitebeslutning 27.10.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (ECHA) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 25.10.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser - Rådets 1. gangsbehandling 23.10.2017 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for 1-metyl-2-pyrrolidon - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 27.10.2017*
Tiltak mot Aujeszkys sykdom i Lombardia i Italia - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 28.10.2017*

Plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet glyfosat i plantevernmidler - Resolusjon vedtatt av Europaparlamentet 24.10.2017.
EUs ekspertkomite kom 25. oktober ikke til enighet om Kommisjonens forslag om å godkjenne bruk av plantevernmidlet glyfosat i ytterligere 7 år. Forslaget på opprinnelig 10 års forlengelse baserer seg på en positiv innstilling fra EUs matsikkerhetsbyrå. Europaparlamentet har oppfordret medlemslandene til å vedta en total utfasing av glyfosat ved utgangen av 2022. Parlamentet mener Kommisjonen også burde ha tatt hensyn til uttalelser fra institusjoner som har inntatt en mer kritisk holdning til bruk av glyfosat og som anser at bruk av kjemikaliet innebærer en mulig kreftfare for mennesker. Kommisjonen vil snarlig innkalle ekspertkomiteen til et nytt møte ettersom den nåværende godkjenning utgår i desember 2017. I mangel av kvalifisert flertall for eller imot, vil Kommisjon kunne vedta sitt forslag.

Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet fluroxypyr i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 27.10.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet diflubenzuron i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 27.10.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kriterier for lavrisiko aktive stoffer i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 27.10.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

SELSKAPSRETT
Internasjonale regnskapsstandarder: IFRIC-komiteens fortolkningsbidrag 22 - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 25.10.2017*
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 40 - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 26.10.2017*

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
EØS-avtalen artikkel 34 (etableringsrett: likestilling av selskaper med fysiske personer) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 25.10.2017

TRANSPORT
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser - Rådets 1. gangsbehandling 23.10.2017 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak).
Kommisjonen la i 2016 fram tre konkrete forslag til styrking av sikkerheten til båtpassasjerer. Det kan bety strengere regler for skip bygget av aluminium og nye prosedyrer for registrering av ombordværende. Se alle sakene i oversikten over passasjerskipspakken.

Beskyttelse av fotgjengere og andre myke trafikanter - Felles EØS/EFTA-kommentar til EU-høring sendt til EU-institusjonene 27.10.2017
EU-høring om elektroniske dokumenter for godstransport - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 25.10.2017*
Ekvivalenser mellom forskjellige førerkortklasser i Europa - oktober 2016 - Norsk forskrift kunngjort 26.10.2017
Førerkortdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.10.2017
Jernbanepassasjerforordningen (revisjon) - Dansk departementsnotat offentliggjort 25.10.2017
Rapporteringsformaliteter for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner - Åpen konsultasjon om mulig revisjon av direktivet igangsatt av Kommisjonen 25.10.2017.
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Fiji - EØS-komitebeslutning 27.10.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Sikkerhet for passasjerskip: informasjon om ombordværende - Rådets 1. gangsbehandling 23.10.2017 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Sikkerhet for ro-ro-ferger og høyhastighetspassasjerskip: inspeksjonsordning - Rådets 1. gangsbehandling 23.10.2017 (enighet med EP; endelig vedtak)
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om modulbaserte pilotlisenser for lette luftfartøy - Rapport med utkast til kommisjonsforordning vedtatt og sendt til Kommisjonen av Det europeiske flysikkerhetsbyrå (EASA) 23.10.2017*
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om nattflyging med en-motors fly og om opplæring i håndtering av farlig gods - EØS-komitebeslutning 27.10.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Krav til yte- og samvirkeevne ved overvåking av det felles europeiske luftrom: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 27.10.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning - EØS-komitebeslutning 27.10.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Flypassasjerers rettigheter - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 11.8.2017