Europalov - uke 44/2009

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 442009 - Europalov - uke 44/2009

UKE 44/2009
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 26.10-01.11.2009


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Sikkerhet, helse og medisinsk behandling om bord på fartøyer - Rapport lagt fram av Kommisjonen 29.10.2009
° Koordinering av offentlige trygdeordninger - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 30.10.2009
° Koordinering av offentlige trygdeordninger - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 30.10.2009
Beskyttelse mot skader fra skarpe gjenstander i helsesektoren - Forslag lagt fram av Kommisjonen 26.10.2009

FINANSIELLE TJENESTER
Betalingstjenester over grensene fra 1. november - Nyhetsoppslag 01.11.2009

FORBRUKERSAKER
° Direktivet om urimelig handelspraksis - Norsk forskrift kunngjort 27.10.2009
° Forbrukerrettigheter ved elektronisk kommunikasjon - Rådets 2. gangsbehandling 26.10.2009 (endelig vedtak)
° Handel med selprodukter - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 31.10.2009

FORSKNING OG UTDANNING
Implementering av EUs handlingsplan for nanovitenskap og nanoteknologi i 2007-2009 - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 29.10.2009
Felles forskningsprogram om marinøkologien i Østersjøen (BONUS) - Forslag lagt fram av Kommisjonen 29.10.2009
Global overvåking for miljø og sikkerhet (GMES): romkomponenten - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 28.10.2009

HELSE
Oppdatering av EU-direktivet om kosmetiske produkter - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 29.10.2009
° Legemidler til avansert terapi - EØS-notat (nytt) offentliggjort 28.10.2009
EU-strategi for bekjempelse av HIV/AIDS i Europa - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 26.10.2009
° Gjennvinning av bensindamp ved fylling av bensin på personbiler - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 31.10.2009

IKT, TELEKOMMUNIKASJON OG POSTTJENESTER
Internetts fremtid - et offentlig-privat partnerskap - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 28.10.2009
° Utnyttelse av ledige frekvenser til samfunnsgoder og økonomisk vekst - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 28.10.2009
Henstilling i forbindelse med ledig frekvensområde (digital dividende) - Kommisjonsrekommandasjon offentliggjort 28.10.2009
° Europeisk telekomtilsyn - Rådets 2. gangsbehandling 26.10.2009 (endelig vedtak)
° Forbrukerrettigheter ved elektronisk kommunikasjon - Rådets 2. gangsbehandling 26.10.2009 (endelig vedtak)
° Statistikker om informasjonssamfunnet - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 31.10.2009
Gjennomføringsbestemmelser for statistikker om informasjonssamfunnet - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.10.2009

KATASTROFEBEREDSKAP
Global overvåking for miljø og sikkerhet (GMES): romkomponenten - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 28.10.2009

MATTRYGGHET
Oppdatering av EU-forordningen om gjødsel - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.10.2009
Tiltak mot fugleinsluensa av type H7N7 i Spania - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 30.10.2009
Unntaksbestemmelse for Storbritannia for frø av typen Avena strigosa Schreb - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 28.10.2009
Godkjenning av visse overvåkingsplaner i tredjeland for restkonsentrasjoner i næringsmidler - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 31.10.2009
Beskyttelsestiltak overfor import av animalske produkter fra Kina - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 31.10.2009
Avvisning av visse helsepåstander på matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.10.2009
Godkjenning og avvisning av visse helsepåstander på matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.10.2009
Dyrevern og -velferd: merking og europeisk nettverk av referansesentra - Rapport lagt fram av Kommisjonen 28.10.2009

MILJØ
Global overvåking for miljø og sikkerhet (GMES): romkomponenten - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 28.10.2009
° Forurensing fra skip og sanksjoner for overtredelser - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 27.10.2009
° Deltakelse av organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøforvaltning og -kontroll - Rådets 1. gangsbehandling 26.10.2009 (endelig vedtak)
° Miljømerkeforordningen (forslag): revisjon av forordningen om EUs miljømerke - Rådets 1. gangsbehandling 26.10.2009 (endelig vedtak)
° Stoffer som bryter ned ozonlaget - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 31.10.2009
CO2-utslipp fra lette kjøretøyer - Forslag lagt fram av Kommisjonen 28.10.2009

NÆRINGSPOLITIKK
° Handel med selprodukter - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 31.10.2009
Tiltak for europeisk elektroteknisk industri - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 29.10.2009

STATISTIKK
° Statistikker om informasjonssamfunnet - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 31.10.2009
Gjennomføringsbestemmelser for statistikker om informasjonssamfunnet - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.10.2009
Endringer til den internasjonale standardfagklassifikasjon ISCO - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.10.2009

TRANSPORT
CO2-utslipp fra lette kjøretøyer - Forslag lagt fram av Kommisjonen 28.10.2009
° Gjennvinning av bensindamp ved fylling av bensin på personbiler - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 31.10.2009
Etterforsking og forebygging av flyulykker - Forslag lagt fram av Kommisjonen 29.10.2009
Unntak fra standarder for luftfartssikkerhet - EØS-notat (nytt) offentliggjort 28.10.2009
° Utøvelse av luftfartstjenester når det gjelder arbeidsmetoder og driftsprosedyrer - Norsk forskrift kunngjort 27.10.2009
° Sikkerhetssystemer for programvare for luftfartstjenester - Norsk forskrift kunngjort 27.10.2009
° Tildeling og bruk av Mode S-interrogator-koder i det felles europeiske luftrom - Norsk forskrift kunngjort 27.10.2009

VARER
° Handel med selprodukter - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 31.10.2009
° Miljøkrav til energirelaterte produkter - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 31.10.2009