Europalov - uke 46/2017

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 46/2017

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 13.11-19.11.2017

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EFTA-domstolen

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Unionsborgerdirektivet: Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 14.11.2017

ENERGI
Miljøvennlig utforming og energimerking av støvsugere: revisjonsstudie - EØS-notat offentliggjort 17.11.2017*
Gassdirektivet: endringsbestemmelser - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 15.11.2017

FINANSIELLE TJENESTER
EU-høring om fremme av bærekraftige investeringer - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 13.11.2017*
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.11.2017*
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse (2) - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 14.11.2017*
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse (1) - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 14.11.2017*
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.11.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID): utfyllende bestemmelser om handelsforpliktelsen for visse derivater - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 17.11.2017
Pengemarkedsfondsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer - Utkast til gjennomføringsforordning vedtatt av ESMA sendt til Kommisjonen og 17.11.2017*
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til Det europeisk råd for systemrisiko (ESRB) - Dansk departementsnotat offentliggjort 16.11.2017

FORBRUKERVERN
Samarbeid mellom forbrukermyndigheter over landegrensene - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 14.11.2016 (enighet med Rådet)

FORSKNING OG UTDANNING
Et europeisk utdanningsområde innen 2025 - Meddelelse lagt fra av Kommisjonen 14.11.2017*

HELSE
Medisinsk utstyr: liste over koder og tilsvarende utstyr - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 17.11.2017*

INDRE MARKED OG EØS
EØS-rådets konklusjoner november 2017 - EØS-rådets halvårlige konklusjoner vedtatt 14.11.2017. Omtaler publisert av Utenriksdepartementet, EFTA-sekretariatet 14.11.2017 og Stortingets EU/EØS-nytt 15.11.2017.*

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon (revisjon) - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 13.11.2017.
EUs regelverk for elektronisk kommunikasjon skal oppdateres. I tillegg til å samle eksisterende lovgivning i et felles direktiv, ønsker Kommisjonen å stimulere til økte investeringer, sikre viktige frekvensområder for felles bruk og gi forbrukerne bedre beskyttelse. Videre har Kommisjonen lagt fram to andre lovforslag, nemlig om utvidelse av virkeområdet til det europeiske eKom-organet BEREC og om stimulering av gratis internett i eller omkring offentlige bygninger, institusjoner, plasser og parker. Lovforslagene følges av en handlingsplan for 5G og en meddelse med en visjon om et europeisk gigabitsamfunn. Du kan følge behandlingen av eKom-pakken her.

Bruk av 24 GHz-frekvensbåndet for kortdistanseradarutstyr for kjøretøyer : endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.11.2017

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Styrking av nasjonale myndigheters rolle i håndheving av konkurranseregelverket for det indre marked - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 15.11.2017

KULTUR OG MEDIER
EU-høring om falske nyheter og desinformasjon på nettet - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 13.11.2017. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 15.11.2017*

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria og Italia - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 18.11.2017*
Veterinærkontrolldirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 14.11.2017

Fôrvarer
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til diende smågris - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 15.11.2017*
Godkjenning av et preparat av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som et fôrtilsetningsstoff - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 15.11.2017*
Godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 som fôrtilsetning til purker, diende smågris og hunder - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 15.11.2017*
Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til purker - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 15.11.2017*
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus acidophilus som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 15.11.2017*
Godkjenning av linalooloksid som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter unntatt fisk - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 15.11.2017*
Godkjenning av taurin m.fl. som fôrtilsetning til alle dyrearter (unntatt katter og hunder for L-cystein-hydroklorid-monohydrat) - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 15.11.2017*
Godkjenning av metyl 2-furoat m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 15.11.2017*
Godkjenning av 2,3-dietylpyrazin m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 15.11.2017*
Godkjenning av 2,4,5-trimetyltiazol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 15.11.2017*
Godkjenning av et preparater av lecitinvæske m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 15.11.2017*
Godkjenning av mentol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 15.11.2017*
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fisk - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 15.11.2017*

Plantesanitære forhold
Handel med frø af fôrvekster: endringsbestemmelser om Lolium x boucheanum Kunth - Norsk forskrift kunngjort 16.11.2017

Næringsmidler
EU-høring om reduksjon av transfett i matvarer - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 17.11.2017*
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 15.11.2017*
Økt offentlig kontroll av import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 15.11.2017*

MILJØ
EU-pakke for renere kjøretøy - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 15.11.2017.
Europakommisjonen la 8. november fram en mobilitetspakke med nye tiltak for reduksjon av CO2-utslipp fra kjøretøy og fremme av overgang til rene mobilitetsløsninger. Kommisjonen vil også ha flere bussforbindelser over lange avstander og mer kombinert bruk av lastebiler, tog og skip. Samferdeselsdepartementet ønsker kommentarer til forslagene innen 1. desember. Første del av EUs mobilitetspakke - veipakken - ble lagt fram 31. mai.

Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for landbrukssektoren - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 14.11.2017*
EUs miljømerke: endringsbestemmelser om gyldighetsperioden av kriteriene for harde gulv- og veggbelegg - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.11.2017
Kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 16.11.2017
Utendørsstøydirektivet: gjennomføringsbestemmelser om vurderingsmetoder - Norsk forskrift kunngjort 14.11.2017
Seveso-direktivet: Kontroll med farene for større ulykker med farlige stoffer - Rapport for 2012-2014 lagt fram av Kommisjonen 16.11.2017
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for metanol - EØS-notat offentliggjort 14.11.2017
Kriterier for identifisering av hormonforstyrrende stoffer i biocider - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.11.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for kadmium i displaysystemer - EØS-notat offentliggjort 14.11.2017
Biocider: godkjenning av 2-metyl-2H-isotiazol-3-on til bruk i produkttype 12 - EØS-notat offentliggjort 14.11.2017
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for 1-metyl-2-pyrrolidone - EØS-notat offentliggjort 14.11.2017

Plantevernmidler
EU-høring om regelverket for plantevermidler og -rester - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 13.11.2017*
Godkjenning av 8-hydroxyquinoline som aktivt stoff i plantevernmidler: bekreftelse av restriksjoner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.11.2017*
Avslag på fornyet godkjenning av iprodion som aktivt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.11.2017
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene flonicamid, metalaxyl, penoxsulam og proquinazid i plantevermidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.11.2017
Avslag på godkjenning av paprikaekstrakt som basisstoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.11.2017
Godkjenning av øl som basisstoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.11.2017
Avslag på godkjenning av kaliumsorbat som basisstoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.11.2017
Godkjenning av sennepsfrøpulver som basisstoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.11.2017

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Innkjøpsdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 15.11.2017

STATISTIKK
Europeiske arbeidskraftundersøkelse 2019: tekniske spesifikasjoner - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 18.11.2017*

TRANSPORT
Etablering av et felles europeisk jernbaneområde: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.11.2017
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 14.11.2017 (enighet med Rådet)
Felles regler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om miljøkrav (I) - EØS-notat offentliggjort 15.11.2017
Felles regler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om miljøkrav (II) - EØS-notat offentliggjort 15.11.2017
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning - Norsk forskrift kunngjort 14.11.2017