Europalov - uke 47/2009

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 472009 - Europalov - uke 47/2009

UKE 47/2009
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 16.-22.11.2009


• nye saker
° endrede saker

ENERGI
EU-kompromiss om energidirektiver - Nyhetsoppslag 22.11.2009
° Angivelse av energiforbruk for energirelaterte produkter gjennom merking og produktinformasjon - Politisk enighet mellom Rådet og Europaparlamentet 17.11.2009
° Bygningsenergidirektivet: energieffektivitet av bygninger (omarbeiding) - Politisk enighet mellom Rådet og Europaparlamentet 17.11.2009

FINANSIELLE TJENESTER
° Opprettelse av Det europeiske tilsynsbyrå for forsikring og tjenestepensjoner - Dansk departementsvurdering ("grundnotat") offentliggjort 21.11.2009
° Revisjon av kapitalkravreglementet for å øke finansstabiliteten - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 17.11.2009
° Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 17.11.2009
° Opprettelse av Det europeiske banktilsynsbyrå - Dansk departementsvurdering ("grundnotat") offentliggjort 21.11.2009
° Kollektive investeringsfond (UCITS) - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 17.11.2009
° Opprettelse av Det europeiske tilsynsbyrå for verdipapirmarkedet - Dansk departementsvurdering ("grundnotat") offentliggjort 21.11.2009
° Opprettelse av Det europeiske råd for makroøkonomisk systemrisiko (ESRB) - Dansk departementsvurdering ("grundnotat") offentliggjort 21.11.2009

FORSKNING OG UTDANNING
Utvikling av offentlig-private partnerskap - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 19.11.2009
Sikkerhet og utveksling av fortrolige opplysninger i GNSS (satellittnavigasjons-programmene Galileo og Egnos) - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 20.11.2009
EUs 2009-rapport om investeringer i forskning og teknologi i de største bedriftene i verden - Rapport lagt fram av Kommisjonen 16.11.2009
° Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring - Høring igangsatt av Kunnkapsdepartementet 16.11.2009

HELSE
Antimikrobiell resistens - Arbeidsdokument lagt fram av Kommisjonen 18.11.2009
Høring om blodgivning og svineinfluensa - Nyhetsoppslag 22.11.2009
° Unntaksbestemmelse om blodgivning i forbindelse med influensa A(H1N1)-pandemien - EØS-notat (nytt) offentliggjort 19.11.2009 og høring igangsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 20.11.2009
° Kosmetikkforordningen - Rådets 1. gangsbehandling 20.11.2009 (endelig vedtak)

IKT, TELEKOMMUNIKASJON OG POSTTJENESTER
° Elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester - Rådets 3. gangsbehandling (bekreftelse av forliksresultat) 20.11.2009

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
° Retningslinjer for omstruktureringsstøtte til banker - EØS-notat (nytt) offentliggjort 18.11.2009

KULTUR, MEDIA OG OPPHAVSRETT
° Opphavsrett i kunnskapsøkonomien - Dansk departementsvurdering ("grundnotat") offentliggjort 19.11.2009
° Elektronisk informasjonsutveksling mellom landene i forbindelse med tjenesteyting - EØS-notat (nytt) offentliggjort 18.11.2009

MATTRYGGHET
Rapporteringskoder for dyresykdommer i Tyskland - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 21.11.2009
Karanteneanlegg i Østerrike for import av visse fugler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.11.2009
° Forordning om animalske biprodukter - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 14.11.2009
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger og ender - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.11.2009
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner i matvarer av visse plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.11.2009

MILJØ
Framdriftsrapport om gjennomføring av Kyoto-protokollen om utslipp av drivhusgasser - Rapport lagt fram av Kommisjonen 12.11.2009
° Gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå - EØS-notat (nytt) offentliggjort 17.11.2009
Rapport om overvåking av utslipp av drivhusgasser og gjennomføring av Kyoto-protokollen i EU - Rapport lagt fram av Kommisjonen 12.11.2009
° Forurensing fra skip og sanksjoner for overtredelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.11.2009

OFFENTLIGE INNKJØP
Utvikling av offentlig-private partnerskap - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 19.11.2009

STATISTIKK
° Statistikk om plantevernmidler - Rådets 3. gangsbehandling 16.11.2009 (godkjenning av forliksresultat)

TRANSPORT
Direktivet om kasserte kjøretøy: rapport om nasjonal gjennomføring i 2005-2008 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 20.11.2009
° Merking av dekk med hensyn til drivstoffeffektivitet - Rådets 1. gangsbehandling 20.11.2009
° Adgang til markedet for internasjonal persontransport med buss - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 12.11.2009
° Adgang til markedet for internasjonal godstransport - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 12.11.2009
° Adgang til yrket som vegtransportør - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 12.11.2009
° Forurensing fra skip og sanksjoner for overtredelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.11.2009
° Single European Sky II: Mer effektivt og bærekraftig system for lufftrafikk i Europa - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 12.11.2009
Ankomst og avganstider ("slots") ved europeiske flyplasser (kodifisering) - Forslag lagt fram av Kommisjonen 20.11.2009
Rapport om sikkerhetsinspeksjoner av fly fra tredjeland - Rapport fra Kommisjonen lagt fram 18.11.2009