Europalov - uke 47/2017

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 47/2017

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 20.11.-26.11.2017

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
EU-høring om adgang til trygd og sosialstøtte - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 20.11.2017*
Handlingsplan for tiltak mot lønnsgapet mellom kvinner og menn - Handlingsplan lagt fram av Kommisjonen 20.11.2017*
EU-henstilling om likelønn til menn og kvinner - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 20.11.2017

ENERGI
EUs energiunion - 3. statusrapport lagt fram av Kommisjonen 23.11.2017
Styrking av Europas energinettverk - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 23.11.2017

FINANSIELLE TJENESTER
Ansvarsforsikring for motorvogn - Høring om forslag til endring av bilansvarsloven igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 22.11.2017
Forsikringsformidlingsdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 21.11.2017
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.11.2017*
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om rapporten om solvens og finansiell situasjon - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.11.2017*
Opprettelse av Den europeiske banktilsynsmyndighet - EU-vedtak 20.11.2017 om flytting av EBA fra London til Paris.
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om verdipapirisering - Rådets 1. gangsbehandling 20.11.2017 (enighet med EP; endelig vedtak)
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om unntak fra egenkapitalkravet for visse garanterte obligasjoner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.11.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om indirekte clearingordninger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.11.2017
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om indirekte clearingordninger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.11.2017
Verdipapiriseringsforordningen - Rådets 1. gangsbehandling 20.11.2017 (enighet med EP; endelig vedtak)

FORBRUKERVERN
Forbrukerdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen og kunngjort i EU-tidende 20.11.2017
Salg av varer og tjenester over landegrensene: kontraktsforhold angående netthandel og andre former for fjernsalg - Svensk departementsnotat offentliggjort 21.11.2017. Dansk departementsnotat offentliggjort 23.11.2017

FORSKNING OG UTDANNING
Et europeisk utdanningsområde innen 2025 - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 22.11.2017
Det europeisk solidaritetskorps - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 20.11.2017 og omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 22.11.2017

HANDELSFORENKLINGER
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 23.11.2017
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: utfyllende bestemmelser - EØS-notat offentliggjort 23.11.2017
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringer til listen - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 25.11.2017

HELSE
Helse i Europa 2016 - Felles rapport lagt fram av OECD og EU 23.11.2017*
Det europeiske byrå for legemiddelvurdering (EMA) - EU-vedtak 20.11.2017 om flytting av EMA fra London til Amsterdam
Medisinsk utstyr: liste over koder og tilsvarende utstyr - EØS-notat offentliggjort 24.11.2017

INDRE MARKED OG EØS
EU-plan for regelforenkling - Dansk departementsnotat offentliggjort 22.11.2017

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 24.11.2017*

INTELLEKTUELL EIENDOM
Opphavsrettsdirektivet: opphavsrett i informasjonssamfunnet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen og kunngjort i EU-tidende 20.11.2017
Opphavsrett for online- og gjenutsendelser og radio og tv-programmer - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 22.11.2017

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
EU-høring om modenisering av EUs visumpolitikk - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 24.11.2017
Smarte reiser: endringer til Schengen grenseregler - Rådets 1. gangsbehandling 20.11.2017 (enighet med EP; endelig vedtak)
EUs inn- og utreisesystem - Rådets 1. gangsbehandling 20.11.2017 (enighet med EP; endelig vedtak)
Bruk av Schengen-informasjonssystemet til retur av personer med ulovlig opphold - EØS-notat offentliggjort 8.11.2017
Personverndirektivet: behandling av personopplysninger - Omtale av saker i EU-domstolen publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 22.11.2017

KATASTROFEBEREDSKAP
Styrking av EUs ordning for sivil beredskap: rescEU - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 23.11.2017*
EUs ordning for sivil beredskap: revisjon - Forslag til europaparlaments- og rådsbeslutning lagt fram av Kommisjonen 23.11.2017*

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Gjennomføring av konkurransereglene i EU-traktaten - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 23.11.2017
Saksbehandling knyttet til EUs konkurranseregler: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 14.11.2017

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Dyreavlsforordningen - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.11.2017.
EU har vedtatt et felles avlsregelverk for storfe, småfe, svin, hest og andre renrasede dyr. Formålet er å tilpasse regelverket til Lisboatraktaten, samle alle bestemmelsene i en forordning og gjøre innholdet lettere tilgjengelig for brukerne. Et medfølgende direktiv rydder opp i eksisterende kontrolldirektiver ved å fjerne referanser til avlsbestemmelser i disse.

Tiltak mot spredning av skrantesyke hos hjortedyr fra visse land, inkludert Norge - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 23.11.2017. Norsk forskrift kunngjort 25.11.2017
Tiltak mot Aujeszkys sykdom i Lombardia i Italia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 22.11.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest hos viltlevende svin i Tsjekkia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 21.11.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Estland, Latvia, Litauen og Polen - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 21.11.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria og Italia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 22.11.2017
Tiltak mot echinococcose hos hunder - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 22.11.2017*
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om informasjon om godkjente avlsorganisasjoner og -foretak - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.11.2017
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om modellformer for zootekniske sertifikater - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.11.2017
EUs referansesenter for testmetoder for renrasede avlsdyr av storfe - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.11.2017

Næringsmidler
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: gjennomføringsbestemelser om tiltak og referansenivåer for begrensning av tilstedeværelsen av akrylamid i matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.11.2017
Krav til søknader om tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland som ny mat - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 22.11.2017

MILJØ
EU-høring om utslipp av legemidler i miljøet - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 22.11.2017*
EU-høring om metodologi for identifisering av sektorer utsatt for karbonlekkasje 2021-2030 - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 20.11.2017*
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for mat- og drikkevareindustrien - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 14.11.2017
Oppheving av miljørapporteringsdirektivet og endring av beslutningsprosedyrer - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 22.11.2017
EU-høring om CO2-utslipp fra tunge kjøretøy - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 20.11.2017*
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om overvåkingsmetoder og -bestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 14.11.2017
Kvotedirektivet: handel med CO2-kvoter - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 23.11.2017
Utsettingsdirektivet (GMO): endringsbestemmelser om miljørisiko - Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 24.11.2017*
Kvikksølvforordningen: gjennomføringsbestemmelser om importskjemaer - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 24.11.2017*
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 21.11.2017
Godkjenning av ordningen "RTRS" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 21.11.2017
Godkjenning av ordningen "Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet voluntary scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister* 25.11.2017

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Innkjøpsdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 22.11.2017

STATISTIKK
Statistikk over gass- og elektrisitetspriser til industrien: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.11.2017*

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
Regelverk mot geografisk blokkering ved e-handel - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 21.11.2017. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 22.11.2017.
Europaparlamentet og Rådet er blitt enige om regelverket for fjerning av uberettiget geografisk blokkering ved e-handel basert på nasjonalitet eller bosted. Forbudet mot geo-blokkering vil ikke omfatte varer som er beskyttet av opphavsretten, som e-bøker, spill, musikk og programvare. Dette unntaket vil imidlertid bli vurdert på nytt om to år.

TRANSPORT
Utslipp fra lette person- og varebiler (Euro 5 og 6): endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 14.11.2017
Typegodkjenning av kjøretøyer: endringsbestemmelser om utslipp ved faktisk kjøring fra person- og varebiler (Euro 6) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 14.11.2017
Infrastruktur for alternative drivstoff: utfyllende bestemmelser - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 17.11.2017*
Konkurransutsetting av kollektivtransport på vei og bane - Anmodning om fortolkning av EU-domstolen kunngjort i EU-tidende 20.11.2017
Det europeiske jernbaneområdet: gjennomføringsbestemmelser om tilgang til serviceanlegg og tjenester tilknyttet jernbanedrift - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.11.2017
Flypassasjerers rettigheter - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen og kunngjort i EU-tidende 20.11.2017
Felles regler for regulering av lufttrafikk: henvisninger til ICAO-bestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.11.2017*
Felles regler for regulering av lufttrafikk: henvisninger til ICAO-bestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.11.2017*