Europalov - uke 48/2012

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 482012 - Europalov - uke 48/2012

UKE 48/2012
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 26.11-2.12.2012


• nye saker
° endrede saker

FORBEDRINGER
• Faktaark for saker under diskusjon i Europaparlamentet og Rådet vil etter hvert få lenker til alle de tre generelle oversiktsidene som viser behandlingene i EU-institusjonene: Kommisjonens Pre-Lex, Europaparlamentets l'Oeil og Rådets Public Registry. Sistnevnte lister alle dokumenter i saken sendt til Rådets organer. Dokumenter som ikke er tilgjengelige for allmennheten har her et "brutt" pdf-ikon.

• Europalovs faktark vil gradvis også bli utstyrt med flagg-ikoner for bedre å visualisere og skille de tre gruppene EU, EØS/EFTA og Norge.

• Lenker til omtaler, andre dokumenter og annet knyttet til rettsaktene eller politikkdokumentene vil bli flyttet fra den generelle rubrikken "Diverse lenker" til separate felt i hver av de tre gruppene EU, EØS/EFTA og Norge.

Se faktaarket for EU-programmet Erasmus for alle (2014-2020) hvor disse endringene allerede er gjennomført.

GENERELT
Aktuelle rettsakter for EØS-komiteens møte 7. desember 2012 - Informasjon fra Europaportalen 26.11.2012

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Fri bevegelse av arbeidskraft: gjennomføringsbestemmelser for EUs mobilitetsnettverk EURES - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.11.2012

ENERGI
° Miljøvennlig design av enkle, numeriske dekodere - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 27.11.2012

FINANSIELLE TJENESTER
° Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: endringsbestemmelser - Kompromiss fremforhandlet mellom Rådet og Europaparlamentet 27.11.2012

FORBRUKERVERN
EU-strategi mot villedende reklame - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 27.11.2012

FORSKNING OG UTDANNING
° EU-programmet Erasmus for alle (2014-2020) - Europaparlamentets komiteinnstilling vedtatt 27.11.2012.
Europaparlamentets kultur- og utdanningskomite vedtok 27. november 2012 sin innstilling om Kommisjonens forslag til nytt utdannings- og ungdomsprogram. Den ferdige komiteinnstillingen foreligger foreløpig ikke, men av pressemeldingen går det fram at komiteen ønsker et budsjettt på 18 milliarder euro for 7-årsperioden, litt mindre enn Kommisjonens forslag (19 millarder euro). EU-parlamentarikerne vil samtidig endre navnet på programmet til YES Europe (YES = Youth, Education and Sport). Parlamentets plenumsforsamling vil først behandle innstillingen etter at EUs totale rammebudsjett for 2014-2020 er vedtatt.

HELSE
° Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 30.11.2012
Tekniske krav til testing av humane celler og vev: endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 27.11.2012

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Sirene-manualen for Schengen-informasjonssystemet (SIS II) - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite
Syvende EU-rapport om overtredelser av visumgjensidighetsprinsippet i tredjeland - Rapport lagt fram av Kommisjonen 26.11.2012

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Retningslinjer for statsstøtte til bedrifter i vanskeligheter - Retningslinjer for statsstøtte forlenget av EFTAs overvåkingsorgan 28.11.2012

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Import av fugler: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 29.11.2012
Bruk av risikoutsatt kveg i Spania ved tilstedeværelse av kugalskap (BSE) - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 29.11.2012
° Meldepliktige dyresykdommer: endringer til listen - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 29.11.2012

Dyrefôr
° Godkjenning av visse preparater som fôrtilsetning til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.11.2012

Plantehygiene
° Handel med frø: forlengelse av ordning for import fra tredjeland - Europaparlaments- og rådsbeslutning publisert i EU-tidende 28.11.2012
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter - Kommisjonsdirektiv publisert av Kommisjonen 27.11.2012

Næringsmidler
° Importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 27.11.2012; Norsk forskrift kunngjort 30.12.2012
Helsepåstander på matvarer: endringsbestemmelser om gjennomføring av visse vilkår - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 26.11.2012
° Tiltak mot svinepest: forsendelser mellom landegrensene av visse typer kjøtt og kjøttprodukter - Norsk forskrift kunngjort 27.11.2012

MILJØ
EUs miljøhandlingsprogram til 2020 - Forslag lagt fram av Kommisjonen 29.11.2012
° Miljøkvalitetskrav til vann: prioriterte stoffer - Europaparlamentets komiteinnstilling vedtatt 28.11.2012
° Flytende brennstoffer: endringsbestemmelser for svovelinnhold og marint brensel - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 27.11.2012
° Midlertidig utsettelse av innlemming av luftfartssektoren i kvotesystemet for handel med klimagasser - EØS-notat offentliggjort 28.11.2012
Biociddirektivet: endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 27.11.2012
Biociddirektiv: endringsbestemmelser om nonansyre - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 27.11.2012
Biociddirektiv: endringsbestemmelser om hydrogencyanid - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 27.11.2012
Biociddirektivet: endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 27.11.2012
Biociddirektiv: endringsbestemmelser om bifenthrin - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 27.11.2012

OFFENTLIGE INNKJØP
° Innkjøpsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 29.11.2012

STATISTIKK
° Europeiske arbeidskraftundersøkelser - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 28.11.2012
Gjennomføringsbestemmelser for statistikk om varehandel med tredjeland: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.11.2012
° Program for modernisering av den europeiske nærings- og handelsstatistikken (MEETS) - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 27.11.2012

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Regelmessige tekniske kontroller med motorkjøretøyer og tilhengere - EØS-notat offentliggjort 27.11.2012.
Kommisjonen la 13. juli 2012 fram forslag til revisjon av forordningen om periodisk kjøretøykontroll (EU-kontrollen). Forslaget inngår i den såkalte ”kjøretøykontrollpakken” som også inkluderer en forordning om teknisk kontroll av nyttekjøretøy og endringer i vognkortdirektivet. I etterkant av et norsk høringsmøte sendte samferdselsministeren 29. oktober 2012 brev til det kypriotiske EU-formannskapet med uttrykk for at forslaget er for omfattende med hensyn til virkeområde og kontrollhyppighet og ikke står i forhold til den trafikksikkerhetsmessige gevinsten. Samferdselsdepartementets EØS-notat om forslaget ble offentliggjort 27. november 2012. Her fremgår det at departementet mener forslaget om å inkludere traktor med konstruktiv hastighet over 40 km/t i periodiske kontroller bør modereres slik at kontrollene står i forhold til bruk av traktoren. Departementet støtter ikke forslaget om å inkludere lette tilhengere i kravet til periodisk kjøretøykontroll. Når det gjelder inkludering av MC og og mopeder, mener departementet det ikke i tilstrekkelig grad er dokumentert at teknisk svikt er årsak til hyppige ulykker med disse kjøretøygruppene, og det vil derfor være samfunnsøkonomisk lite lønnsomt å inkludere motorsykler i en pålagt periodisk kontrollordning.

Grønnbok og EU-høring om integrert marked for pakkepost - Grønnbok lagt fram av Kommisjonen og åpen EU-konsultasjon igangsatt 29.11.2012 (frist 15.2.2013)

VARER
° Transportabelt trykkutstyr - Norsk forskrift kunngjort 27.11.2012