Europalov - uke 49/2009

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 492009 - Europalov - uke 49/2009

UKE 49/2009
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 30.11-6.12.2009


Av tekniske grunner måtte et planlagt EØS-komitevedtak nr. 120/2009 om innlemmelse av 19 EU-rettsakter på veterinærområdet trekkes under EØS-komiteens møte fredag 4. desember. Dette ble dessverre ikke fanget opp i Europalovs nyhetsbrev 49/2009 som ble sendt ut 6. desember. De berørte rettsaktene, som først vil bli innlemmet i EØS-avtalen på et senere tidspunkt, er:

° Koder for notifisering av dyresykdommer
° Bekjempelse av Aujeszkys sykdom i Nederland og Ungarn
° Diagnostisering av storfebrucellose
° Import av ender fra Portugal og produkter av disse som er vaksinert mot fugleinfluensa
° Regioner i Polen som er fri for smittsom storfeleukose
° Utryddelse og nødvaksinering av svin mot klassisk svinepest i Slovakia
° Nødvaksinering av svin mot klassisk svinepest i Romania
° Ungarns plan for bekjempelse av klassisk svinepest hos villsvin
° Undersøkelse av chronic wasting disease hos hjortedyr
° Planer for nødvaksinering mot bluetongue
° Regioner i Polen som er fri for enzootisk kvegleukose
° Franske regioner som er fri for Aujeszkys sygdom
° Forenkling av prosedyrer på veterinærområdet og det zootekniske området
° Unntaksbetingelser for visse dyr av mottakelige arter fra uttransporteringsforbudet (bluetongue)
° Minimumskrav til programmer for overvåking av blåtunge
° Unntak for visse dyr fra utføringsforbudet i forbindelse med blåtunge
° Identifisering av hester (hestepass)
° Ikke-kommersiell transport av selskapsdyr
° Fritak for naturlig immuniserte dyr fra uttransportforbudet i forbindelse med risiko for blåtunge

I det korrigerte nyhetsbrevet under er de 19 veterinærrettsaktene tatt ut.

• nye saker
° endrede saker

GENERELT
Lisboa-trakatens følger for pågående beslutningsprosesser i EU-institusjonene - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 2.12.2009

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Norge med i EUs arbeidsmiljøinstitutt - Nyhetsoppslag 5.12.2009
° Det europeiske arbeidsmiljøinstituttet - EØS-komitevedtak 4.12.2009
° Likestilling mellom kjønnene i forhold til tilgang til varer og tjenester - EØS-komitevedtak 4.12.2009
° Direktiv om utvidet foreldrepermisjon - Rådsvedtak (politisk enighet) 30.11.2009
° Rekommandasjon om røkefrie omgivelser - Rådsrekommandasjon vedtatt 30.11.2009
° Likebehandling av menn og kvinner som er selvstendig næringsdrivende - Rådets 1. gangsbehandling 30.11.2009 (politisk enighet)

ENERGI
° Effektivitet ved kombinert produksjon av varme og elektrisitet - EØS-komitevedtak 4.12.2009
° Konsultasjonsforum for miljøvennlig design - EØS-komitevedtak 4.12.2009

FINANSIELLE TJENESTER
° Prospektdirektivet - prospekt for verdipapirer - Dansk departementsvurdering ("grundnotat") offentliggjort 02.12.2009
° Internationale regnskabsstandarder: elementer som vedrører prospekter og annonser - EØS-komitevedtak 4.12.2009
Rapport og konsultasjon om e-fakturering - Rapport lagt fram av Kommisjonen 30.11.2009

FORBRUKERVERN
° Barnesikring av lightere - EØS-komitevedtak 4.12.2009
° Brannsikkerhetskrav for sigaretter - EØS-komitevedtak 4.12.2009

FORSKNING OG UTDANNING
Rådskonklusjoner om fellesforskning inkludert initiativet om bekjempelse av nevrodegenerative sykdommer og Alzheimers - Rådskonklusjoner vedtatt 4.12.2009
° Ekspertgruppe for sikkerheten til de europeiske satellittbaserte navigasjonssystemene - EØS-komitevedtak 4.12.2009
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (endring av vedlegg) - Sak om manglende gjennomføring kunngjort av EFTAs overvåkingsorgan 25.11.2009
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (maritime sertifikater) - Sak om manglende gjennomføring kunngjort av EFTAs overvåkingsorgan 25.11.2009

HELSE
° Økonomiske sanksjoner ved overtredelse av forpliktelser knyttet til markedsføringstillatelse for legemidler - EØS-komitevedtak 4.12.2009
° Unntak fra reseptplikt for visse legemidler til næringsmiddelproduserene dyr - EØS-komitevedtak 4.12.2009
° Markedsføringstillatelser for legemidler til mennesker og dyr - EØS-komitevedtak 4.12.2009
° Produkter til avansert terapi - EØS-komitevedtak 4.12.2009
Tekniske spesifikasjoner for utstyr til in vitro-diagnostikk - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 4.12.2009
° Tekniske spesifikasjoner for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk - EØS-komitevedtak 4.12.2009
° Revisjon av direktivene om medisinsk utstyr - EØS-komitevedtak 4.12.2009

IKT, TELEKOMMUNIKASJON OG POSTTJENESTER
Utvidelse av telefonnummerserien 116 til legevakt og telefonrådgivning for ofre for forbrytelser - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 3.12.2009

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Overvåking av Schengen-samarbeidets yttergrenser til havs - Forslag lagt fram av Kommisjonen 27.11.2009
° Vern av personopplysninger ved politi- og justisamarbeid i kriminalsaker - Stortingsvedtak 3.12.2009 (samtykke til innlemmelse i Schengen-samarbeidet)
° Visumfrihet for statsborgere fra Makedonia, Serbia og Montenegro - Rådsvedtak 30.11.2009 (endelig vedtak)

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
° Statsstøttereglene ved offentlig støtte til opplæring av ansatte i bedrifter - Retningslinjer vedtatt av EFTAs overvåkingsorgan 25.11.2009

KULTUR OG OPPHAVSRETT
° Felles europeisk tvisteløsningssystem i patentsaker - Rådskonklusjoner vedtatt 4.12.2009
° Varemerkedirektivet - EØS-komitevedtak 4.12.2009

MATTRYGGHET

Veterinærsaker
Import av sperm fra svin fra tredjeland - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 5.12.2009
° Dyrehelsesmessige krav til samhandel med og import av fjærkre og rugeegg (konsolidering) - Rådsvedtak 30.11.2009 (endelig vedtak)
° Raserent avlskveg - Rådsvedtak 30.11.2009 (endelig vedtak)
° Vilkår for transport og import av enhovede dyr fra tredjeland - Rådsvedtak 30.11.2009 (endelig vedtak)
Tilgjengelige opplysninger om matkjeden for slakteriansvarlige - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.12.2009
° Status for BSE-risiko (kugalskap) i Chile, Colombia og Japan - EØS-notat (nytt) offentliggjort 01.02.2009

Dyrefôr
° Maksimalgrenser for koksidiostatika og histomonostatika i dyrefôr - EØS-komitevedtak 4.12.2009
° Godkjenning av aminosyren L-valin som fôrtilsetningsstoff - EØS-komitevedtak 4.12.2009
° Opprettelse av en ny funksjonell gruppe av fôrtilsetningsstoffer - EØS-komitevedtak 4.12.2009
° Godkjenning av 6-fytase EC 3.1.3.26 som fôrtilsetningsstoff til visse dyr - EØS-komitevedtak 4.12.2009
° Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff av Bacillus cereus til avlskaniner - EØS-komitevedtak 4.12.2009
° Permanent godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer - EØS-komitevedtak 4.12.2009
° Godkjenning av fôrtilsettingsstoff til avvendte smågriser, kyllinger, høner, kalkuner og ender - EØS-komitevedtak 4.12.2009
° Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsettingsstoff til slaktekyllinger - EØS-komitevedtak 4.12.2009
° Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til melkeproduserende bøfler - EØS-komitevedtak 4.12.2009
° Krav til godkjenning av fôrtilsetningsstoffet Cycostat 66G - EØS-komitevedtak 4.12.2009
° Bruk av fôrtilsetningsstoffet Bacillus subtilis i fôr som inneholder decoquinat og narasin/nicarbazi - EØS-komitevedtak 4.12.2009
° Bruk av visse preparater av Bacillus licheniformis og B. subtilis i fôrblandinger - EØS-komitevedtak 4.12.2009

Næringsmidler
° Tidsbegrenset forsøk angående frøblandinger bestemt til anvendelse som fôrplanter - EØS-komitevedtak 4.12.2009
° Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i næringsmidler og eksponering av forbrukere (2009-2011) - EØS-komitevedtak 4.12.2009
° Grenseverdier for dioksiner og PCB i fiskelever - EØS-komitevedtak 4.12.2009
° Maksimalverdier for plantevernmidlene azoxystrobin og fludioxonil i næringsmidler - EØS-komitevedtak 4.12.2009
Overgangsordninger for behandling av rå melk ved meierier i Bulgaria - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 1.12.2009
Endringer til listen over godkjente vitamin- og minerlatilsetninger i matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.12.2009
Gjennomføringsbestemmelser om bruk av visse helsepåstander på næringsmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.12.2009
Avslag for visse helsemessige påstander på matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.12.2009
Avslag for visse helsemessige påstander på matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.12.2009
Overgangstiltakfor gjennomføring av EUs hygienebestemmelser for matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.12.2009
Beskyttelsestiltak ved import av muslinger fra Peru - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende og norsk forskrift publisert 1.12.2009

MILJØ
Forlengelse av gyldighetsperioden for tildelingskriteringene for EUs miljømerke til visse produkter - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 4.12.2009
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tremøbler - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 5.12.2009
Utslippstak for forurensende gasser inn i EØS-avtalen - Nyhetsoppslag 5.12.2009
Gjennomføring av vanndirektivet med hensyn til klimaendring - Rapport lagt fram av Kommisjonen 01.12.2009
° Takdirektivet: nasjonale utslippstak for visse forurensende stoffer til luft - EØS-komitevedtak 4.12.2009
° Overvåking og rapportering av utslipp av drivhusgasser fra fly og helikoptre - EØS-komitevedtak 4.12.2009
° Retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av lystgass - EØS-komitevedtak 4.12.2009
° Endringer til forordningen om transport av avfall - EØS-komitevedtak 4.12.2009
° Forbud mot omsetning av biocidholdige produkter - EØS-komitevedtak 4.12.2009
° Ny frist for innsending av dokumentasjon for visse biocidprodukter - EØS-komitevedtak 4.12.2009
° Markedsføring av visse biocidstoffer - EØS-komitevedtak 4.12.2009
° Beregningsmetode for årlig salg av bærbare batterier og akkumulatorer til sluttbrukere - EØS-komitevedtak 4.12.2009
° Oppføring av tebuconazole som et aktivt stoff (biocid) - EØS-komitevedtak 4.12.2009
° Oppføring av thiabendazol som aktivt stoff (biocid) - EØS-komitevedtak 4.12.2009
° Biocider - endret tidsfrist - EØS-komitevedtak 4.12.2009
° Gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå - EØS-komitevedtak 4.12.2009
° Markedsføring av biocidholdige produkter - EØS-komitevedtak 4.12.2009
° Unntak for bruk av bly og kadmium i elektriske og elektroniske produkter - EØS-komitevedtak 4.12.2009
° Klassifisering og merking av farlige stoffer - EØS-komitevedtak 4.12.2009

NÆRINGSPOLITIKK
° Felles europeisk tvisteløsningssystem i patentsaker - Rådskonklusjoner vedtatt 4.12.2009

OFFENTLIGE INNKJØP
Endringsbestemmelser om inngåelse av offentlige innkjøpskontrakter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.12.2009

SELSKAPSRETT
° Reduserte krav til små og mellomstore bedrifter om offentliggjøring og konsernregnskaper - EØS-komitevedtak 4.12.2009
° Internasjonale regnskapsstandarder: IFRIC-komiteens fortolkningsbidrag 15 - EØS-komitevedtak 4.12.2009
Endring av visse regnskapsstandarder - IFRICs fortolkningsbidrag 9 og IAS 39 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.12.2009
Endring av visse regnskapsstandarder - IFRS 4 og IFRS 7 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.12.2009
Endring av visse regnskapsstandarder - IFRIC 18 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.12.2009

STATISTIKK
° Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs (omarbeiding) - EØS-komitevedtak 4.12.2009
° Avlingsstatistikk - EØS-komitevedtak 4.12.2009
° Kvalitetssikring av EU-statistikker og -rapporter om utenlandske datterselskaper - EØS-komitevedtak 4.12.2009
° Referansemetadata til det europeiske statistiske system - EØS-komitevedtak 4.12.2009
Statistikk om betalingsbalanse, internasjonal handel med tjenester og investering i og fra utlandet - EØS-komitevedtak 4.12.2009
Statistikk over inntekter og levekår: fordeling av husstandens ressurser i 2010 - EØS-komitevedtak 4.12.2009
° Forordning om europeisk statistikk - EØS-komitevedtak 4.12.2009
° Dataserier til statistikken over næringsstrukturer og tilpasninger til CPA-revisjonen - EØS-komitevedtak 4.12.2009
° Innrapportering av data for statistikk for næringsstrukturer - EØS-komitevedtak 4.12.2009

TRANSPORT
° Tiltak mot manipulasjon av data fra fartsskrivere - EØS-komitevedtak 4.12.2009
° Sosiale bestemmelser innen veitransport - EØS-notat (nytt) offentliggjort 6.8.2009
° Kontrollapparater på veiene og på autoriserte verksteder - EØS-komitevedtak 4.12.2009
° Kontrollapparatet for veitransport - EØS-komitevedtak 4.12.2009
° Innlandstransport av farlig gods: nasjonale bestemmelser - EØS-komitevedtak 4.12.2009
° Den europeiske elektroniske bompengetjenesten (EETS) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 01.12.2009
° Metode for risikovurdering av infrastruktur for jernbane - EØS-notat (nytt) offentliggjort 30.11.2009
° Lokomotivførerdirektivet: sertifisering av lokomotivførere - Norsk forskrift kunngjort 1.12.2009
Endringsbestemmelser til forordningen om doble skipsskrog - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.12.2009
° Etterforsking og forebygging av flyulykker - Dansk departementsvurdering ("grundnotat") offentliggjort 28.12.2009
° Felles standarder for luftfartssikkerhet: unntaksbestemmelse for Kroatia - EØS-komitevedtak 4.12.2009
° Avgifter og gebyrer fra.2009 pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrå EASA - EØS-komitevedtak 4.12.2009
° Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 26.11.2009 - N orsk forskrift kunngjort 1.12.2009

VARER
° Barnesikring av lightere - EØS-komitevedtak 4.12.2009
° Brannsikkerhetskrav for sigaretter - EØS-komitevedtak 4.12.2009