Europalov - uke 51/2010

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 512010 - Europalov - uke 51/2010

UKE 51/2010
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 20.12-26.12.2010


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Arbeidstidsdirektivet: konsultasjon om direktivets fremtid - Meddelelse, rapport og studie lagt fram av Kommisjonen 21.12.2010.
Etter at forliksforhandlingene mellom Europaparlamentet og Rådet om et nytt arbeidstidsdirektiv brøt sammen i 2009, igangsatte Kommisjonen i mars 2010 første konsultasjonsrunde om et revidert direktivforslag. Den 21. desember 2010 ble andre konsultasjonsrunde lansert, denne gang spesielt rettet mot arbeidslivets parter. I konsultasjonsmeddelelsen ble også resultatet av den første høringen presentert. Kommisjonen la samtidig fram en rapport om gjennomføringen i nasjonal lovgivning av det eksisterende arbeidsdirektivet fra 2003, samt en uavhengig studie utført for Kommisjonen av konsulentfirmaet Deloitte.

Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.12.2010
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringsbestemmelser - Forslag lagt fram av Kommisjonen 21.12.2010

ENERGI
° Krav til miljøvennlig design av husholdningsvaskemaskiner - EØS-notat (nytt) offentliggjort 24.12.2010
° Krav til miljøvennlig design av husholdningsoppvaskmaskiner - EØS-notat (nytt) offentliggjort 24.12.2010
Indirekte omdisponering av arealer knyttet til biobrensel - Rapport lagt fram av Kommisjonen 22.12.2010

FINANSIELLE TJENESTER
° Etablering og utøvelse av virksomhet som kredittinstitusjon - Norske forskrifter kunngjort 21.12.2010
° Kapitaldekningsdirektivet: krav til investeringsselskapers og kredittinstitutters kapitalgrunnlag - Norske forskrifter kunngjort 21.12.2010

KULTUR OG OPPHAVSRETT
° EU-programmet Media 2007 - Midtveisrapport lagt fram 20.12.2010

MATTRYGGHET
° Bruk av maskinseparert kjøtt - Dansk departementsvurdering offentliggjort 23.12.2010.
EUs TSE-forordning fra 2001 fastsetter regler for å bekjempe og utrydde visse overførbare prionsykdommer som kugalskap (BSE) hos storfe og skrapesyke hos sau. Forordningen inneholder strenge bestemmelser om maskinseparert kjøtt, dvs. produkter som fremstilles av kjøttrester som fjernes mekanisk fra kjøttbærende knokler eller fjærkrekropper. I prosessen mister eller endrer muskelfibrene sin struktur, og disse produktene vil derfor ikke ble sidestilt med vanlig kjøtt. EU-regelverket om kugalskap forbyr fremstilling av maskinseparert kjøtt fra drøvtyggere. I følge en statusrapport som ble lagt fram 2. desember 2010, har Kommisjonen ingen innvendinger mot dagens praksis, men anbefaler at det lages en veilending som skal gjøre det lettere å identifisere produkter som skal betraktes som maskinseparert kjøtt. En departementsvurdring offentliggjort 23. desember 2010 viser at danske myndigheter er enig med Kommisjonen i at denne type kjøtt av forbrukerhensyn forsatt bør merkes som maskinseparert.

° Vaksinasjon mot blåtunge: endringsbestemmelser - Dansk departementsvurdering offentliggjort 16.12.2010.
Blåtunge som rammer drøvtyggere (storfe, får og geiter) har de siste ti år bredt seg, blant annet i Sentral- og Nord-Europa. Store vaksinasjonsprogrammer med bruk av modifisere, svekkede levende vaksiner som ble tatt i bruk fra 2000, har bedret situasjonen, men slike vaksiner kan medføre uønsket spredning av vaksineviruset hos uvaksinerte dyr. Det er imidlertid blitt utviklet inaktiverte vaksiner som er blitt utprøvd i EU med godt resultat, og det er nå bred enighet om at slike vaksiner bør foretrekkes i bekjempelsen av blåtunge. I tråd med dette la Kommisjonen 15. november 2010 fram forslag til endring av vaksineregelverket for blåtunge. Av en dansk departementsvurdering av 15. desember 2010 fremgår det av Danmark er positiv til forslaget ettersom det gir mer fleksibel vaksinasjonstilgang og antas å kunne fremme beskyttelsesnivået mot blåtunge i Danmark.

Erfaringene med hygienekontrollen ved import av mat, fôr, dyr og planter - Rapport lagt fram av Kommisjonen 21.12.2010

MILJØ
Seveso-direktivet (revisjon): Kontroll med farene for større ulykker med farlige stoffer - Forslag lagt fram av Kommisjonen 21.12.2010.
Seveso-direktivet stiller særskilte krav til virksomheter som benytter eller produserer kjemikalier som er vurdert som spesielt farlige, og hvor uhell kan forårsake store skader på mennesker, materiell og miljø. Kommisjonen la 21. desember 2010 fram forslag til revisjon av direktivet. Bakgrunnen er bl.a. tidligere vedtak om å tilpasse EUs klassifikasjonssystem for farlige stoffer til FNs globale harmoniste system. Samtidig ønsker Kommisjonen å innføre strengere standarder for inspeksjon av relevante bedrifter og dessuten sikre publikum bedre informasjon ved ulykker. Forslaget er sendt til behandling i Europaparlamentet og Rådet, men Kommisjonen håper det nye regelverket (Seveso III-direktivet) kan tre i kraft i 1. juni 2015

Forbedrede rammer for markedsovervåking av CO2-kvotehandelsordningen - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 21.12.2010
° Revisjon av direktivet om markedsføring og bruk av biocidholdige produkter - Rådets 1. gangsbehandling 20.12.2010 (politisk enighet; ny behandling i EP påkrevd)

SELSKAPSRETT
° Grønnbok om EUs revisjonspolitikk - Dansk departementsvurdering og høringssvar offentliggjort 20.12.2010

STATISTIKK
Revisjon av det europeiske nasjonalregnskapssystem (ENS 95) - Forslag lagt fram av Kommisjonen 20.12.2010
Kvalitetskriterier og -rapportering for statistikk over betalingsbalanse: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.12.2010

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Konkurransutsetting av kollektivtransport på vei og bane - Norsk forskrift kunngjort 21.12.2010
° Rene og energieffektive kjøretøy - EØS-notat (nytt) offentliggjort 22.12.2010
° Tekniske spesifikasjoner for samtrafikk i det europeiske jernbanesystemet - Norsk forskrift kunngjort 21.12.2010
Felles regler for driften av lufttransporttjenester i Fellesskapet (omarbeiding) - Høring igangsatt av Samferdselsdepartementet 22.12.2010