Europalov - uke 5/2010

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 52010 - Europalov - uke 5/2010

UKE 5/2010
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 1.2-7.2.2010


• nye saker
° endrede saker

GENERELT
Nyhetsbrevet passerer 500 abonnenter - Nyhetsoppslag 6.2.2010

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Levekår og livsforhold i EU 2009 - Arbeidsdokument lagt fram av Kommisjonen 3.2.2010
Likestilling mellom kvinner og menn i EU 2009 - Innstilling lagt fram av Europaparlamentets komite for kvinners rettigheter og likestilling 1.2.2010

FORBRUKERVERN
° Navn på visse tekstilprodukter - Høring igangsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 3.2.2010
° Metoder til kvantitativ analyse av binære tekstilfiberblandinger - Høring igangsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 3.2.2010

FORSKNING OG UTDANNING
Partnerkomite for Det globale programmet for miljø- og sikkerhetsovervåking (GMES) - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 6.2.2010
Nye ferdigheter for nye arbeidsplasser - Utredning lagt fram av Kommisjonen 4.2.2010

HELSE
Bruk av Ethyl Lauroyl Arginate HCl i kosmetiske produkter - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 2.2.2010

IKT og telekommunikasjon
Maksimalpriser for SMS og dataoverføring med mobiltelefoner fra utlandet - EØS-vedtak trer i kraft 1.4.2010 etter notififisering av Island 4.2.2010

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Returdirektivet: standarder og prosedyrer for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold - Høring igangsatt av Justis- og politidepartementet 3.2.2010
Returdirektivet på høring - Nyhetsoppslag 4.2.2010

MATTRYGGHET
Helsemessige garantier ved transitt av hovdyr - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 4.2.2010
° Tilgjengelige opplysninger om matkjeden for slakteriansvarlige - EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.2.2010
Revisjon av overvåkingsprogrammet for kugalskap i Kypros - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 6.2.2010
Godkjenning av mangancheltat som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.2.2010
Godkjenning av kaliumdiformat som fôrtilsetningsstoff til purker - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.2.2010
° Maksimalgrenser for koksidiostatika og histomonostatika i næringsmidler - Norsk forskrift kunngjort 5.2.2010
Grenseverdier for ochratoksin i matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.2.2010

MILJØ
Om etablering av et byrå for gjennomføring av EUs avfallsregelverk - Studie bestilt av Kommisjonen lagt fram 1.2.2010
Avfallstransportforordningen: overvåking og kontroll av avfallstransport - EØS-vedtak trer i kraft 1.4.2010 etter notififisering av Island 4.2.2010
Reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser - EØS-vedtak trer i kraft 1.4.2010 etter notififisering av Island 4.2.2010
Eksport og import av avfall for å reflektere den teknisk utvikling - EØS-vedtak trer i kraft 1.4.2010 etter notififisering av Island 4.2.2010
Merkekrav på produkter og utstyr som inneholder visse fluorinerte klimagasser - EØS-vedtak trer i kraft 1.4.2010 etter notififisering av Island 4.2.2010
Lekkasjekontroller ved brannslukkingsanlegg som inneholder fluorinerte klimagasser - EØS-vedtak trer i kraft 1.4.2010 etter notififisering av Island 4.2.2010
Kontroll av lekkasjer av fluorholdige drivhusgasser fra klimaanlegg og kjøle- og varmepumpeutstyr - EØS-vedtak trer i kraft 1.4.2010 etter notififisering av Island 4.2.2010
Vedlegg til forordningen om eksport og import av avfall - EØS-vedtak trer i kraft 1.4.2010 etter notififisering av Island 4.2.2010
Endringer til forordningen om transport av avfall - EØS-vedtak trer i kraft 1.4.2010 etter notififisering av Island 4.2.2010

OFFENTLIGE INNKJØP
° Endringsbestemmelser om inngåelse av offentlige innkjøpskontrakter - Norsk forskrift kunngjort 2.2.2010

SELSKAPSRETT

STATISTIKK
Gjennomføringsbestemmelser for statistikk om varehandel med tredjeland: - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.2.2010

TRANSPORT
° Metode for vurdering av måloppnåelse for jernbanesikkerhetsdirektivet - Norsk forskrift kunngjort 2.2.2010
° Gjennomføring av delsystemet for styring, kontroll og signal i det transeuropeiske jernbanenettet - Norsk forskrift kunngjort 2.2.2010

VARER
° Navn på visse tekstilprodukter - Høring igangsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 3.2.2010
° Metoder til kvantitativ analyse av binære tekstilfiberblandinger - Høring igangsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 3.2.2010
Bruk av Ethyl Lauroyl Arginate HCl i kosmetiske produkter - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 2.2.2010