Europalov - uke 5/2018

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 5/2018

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 29.1.-4.2.2018

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om datainnsamling og -analyse for overvåking og evaluering av nettverket - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 3.2.2018
Koordinering av offentlige trygdeordninger: gjennomføringsbestemmelser - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 31.1.2018
Trygdeforordningen: koordinering av trygdeordninger - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 31.1.2018
Virksomhetsoverdragelsesdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 27.11.2017 og publisert i EU-tidende 29.1.2018
Opplysningsdirektivet om gjennomsiktige og forutsigbare arbeidsvilkår - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 31.1.2018

ENERGI
Krav til miljøvennlig utforming av heiser - EØS-notat offentliggjort 2.2.2018*

FINANSIELLE TJENESTER
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering (31.12.2017-30.3.2018) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.2.2018*
Forsikringsformidlingsdirektivet (IMD II): endring av anvendelsdato - Dansk departementsnotat offentliggjort 31.1.2018

FORSKNING OG UTDANNING
EU-programmet Erasmus+ (2014-2020) - Midtveisevaluering av programmet lagt fram av Kommisjonen 31.1.2018
Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2018

HANDELSFORENKLINGER
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: gjennomføringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2018
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: utfyllende bestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2018
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: utfyllende bestemmelser om utslippsgrenser og typegodkjenning - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2018
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: rekommandasjon om generelle overføringslisenser for væpnede styrker og ordregivende myndigheter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2018. EØS-notat offentliggjort 1.2.2018
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: rekommandasjon om generelle overføringslisenser for sertifiserte mottakere - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2018. EØS-notat offentliggjort 1.2.2018
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om krysslimt massivtreelement og laminert konstruksjonstre (LVL-virke) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2018

HELSE
Legemiddeldirektivet: utfyllende bestemmelser om sikkerhetsdetaljer på innpakningene - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2018

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
NIS-direktivet om tiltak for nettverks- og informasjonssikkerhet: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.1.2018*
Bruk av 24 GHz-frekvensbåndet for kortdistanseradarutstyr for kjøretøyer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 31.1.2018

INTELLEKTUELL EIENDOM
Varemerkedirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 18.10.2017 og publisert i EU-tidende 29.1.2018

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Personverndirektivet: behandling av personopplysninger - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 1.2.2018

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Søksmål og erstatning ved overtredelse av konkurransereglene - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 15.11.2017 og publisert i EU-tidende 29.1.2018

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Dyreavlsforordningen - Norsk forskrift kunngjort 30.1.2018.
EU har vedtatt et felles avlsregelverk for storfe, småfe, svin, hest og andre renrasede dyr. Formålet er å tilpasse regelverket til Lisboatraktaten, samle alle bestemmelsene i en forordning og gjøre innholdet lettere tilgjengelig for brukerne. Et medfølgende direktiv rydder opp i eksisterende kontrolldirektiver ved å fjerne referanser til avlsbestemmelser i disse.

Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Tsjekkia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 3.2.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 3.2.2018*
Melding om forflytning av dyr og dyreprodukter: oppheving av rettsakt knyttet til det tidligere Animo-datanettet - EØS-notat offentliggjort 2.2.2018
Godkjenning av Aragon og Catalonia i Spania som frie for brucellose - EØS-notat offentliggjort 2.2.2018
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 2.2.2018
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5 i Nederland - EØS-notat offentliggjort 2.2.2018
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa: endringsbestemmelser om Nederland og Italia - EØS-notat offentliggjort 2.2.2018
Import av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser om Emiratet Abu Dhabi og Montenegro - Norsk forskrift kunngjort 31.1.2018
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om EUs referanselaboratorier - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2018

Fôrvarer
Godkjenning av jern(II)karbonat m.fl. som fôrtilsetningsstoff - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2018

Plantesanitære forhold
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 2.2.2018

Næringsmidler
Næringsmidler for spesielle grupper:utfyllende bestemmelser om kravene til proteininnhold i tilskuddsblandinger - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 29.1.2018*
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fosfater i frosne kebabspyd - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2018
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om mikrokrystallinsk cellulose (E 460(i)) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2018
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2018

MILJØ
Drikkevannsdirektivet (revisjon) - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 1.2.2018.*
Europakommisjonen la 1. februar fram forslag til nytt, revidert drikkevannsdirektiv. Nye stoffer som legionella og klorat skal overvåkes, samtidig som adgangen til og tilliten til drikkevann skal forbedres. Kommisjonen håper dette vil redusere bruken av flaskevann og minske volumet av plastavfall. Forslaget til nytt regelverk skal nå behandles av Europaparlamentet og Rådet.

Tømmerforordningen: omsetning av tømmer og treprodukter i klimasammenheng - EU-høring om mulig revisjon av forordningen igangsatt av Kommisjonen 29.1.2018.
Tømmerforordningen skal styrke kampen mot ulovlig hogst og handel med treprodukter for å redusere menneskeskapte CO2-utslipp. EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen trådte i kraft 1. mai 2015 og gir EFTAs overvåkingsorgan rett til å anerkjenne og gi organisasjoner tillatelse til å overvåke handel med slik produkter.

Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for storskalaproduksjon av organiske kjemikalier - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2018
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 3.2.2018*
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 3.2.2018*
Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy (endringsbestemmelser) - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 2.2.2018
CO2-utslippskrav til person- og varebiler (revisjon) - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 2.2.2018
Avfallstransportforordningen - Høring om evaluering av forordningen igangsatt av Kommisjonen 30.1.2018
Kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 1.2.2018
Avfallsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 6.11.2017og publisert i EU-tidende 29.1.2018
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2018
Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): gjennomføringsbestemmelser om D4 og D5 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2018
Biocider: godkjenning av 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on til bruk i produkttype 6 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2018
Biocider: forlengelse av godkjenningen av kreosot til bruk i produkttype 8 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2018
Godkjenning av ordningen "Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet voluntary scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2018

Plantevernmidler
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet bifentrin i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 1.2.2018*
Avslag på fornyet godkjenning av propineb som aktivt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 1.2.2018*
Avslag på fornyet godkjenning av Reynoutria sachalinensis-ekstrakt som aktivt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 1.2.2018*
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.2.2018

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
Tjenestedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 30.1.2018
Vurdering av medisinsk teknologi - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 31.8.2018*

TRANSPORT
Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner: henvisninger til ICAO-bestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.1.2018
Felles standarder for luftfartssikkerhet i tredjeland: anerkjennelse av Singapores standarder - Norsk forskrift kunngjort 2.2.2018