Europalov - uke 5/2020

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 5/2020

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 27.1.-2.2.2020

REDAKTØRENS VALG

SAKER I EU-DOMSTOLEN

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Koordinering av offentlige trygdeordninger: gjennomføringsbestemmelser - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 22.10.2019 og kunngjort i EU-tidende 27.1.2020
Arbeidstidsdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 29.1.2020

FINANSIELLE TJENESTER
Ansvarsforsikring for motorvogn - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 23.9.2019 og kunngjort i EU-tidende 27.1.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endring av gjennomføringsbestemmelser om tilstrekkelig diversifiserte indekser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.1.2020*
EØS-avtalen artikkel 41 (fri kapitalbevegelse) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 30.1.2020

FORBRUKERSAKER
Forbrukerdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 30.8.2019 og kunngjort i EU-tidende 27.1.2020
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 30.1.2020

HELSE
Legemiddeldirektivet: fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 30.1.2020

INDRE MARKED OG EØS
Kommisjonens arbeidsprogram for 2020 - Arbeidsprogram lagt fram av Kommisjonen 29.1.2020*

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Utrulling av 5G-nett: EUs verktøykasse og neste skritt - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 29.1.2020*

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Personvernforordningen (GDPR) - Omtale av gjennomgang av forordningen publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 29.1.2020

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
EØS-avtalen artikkel 53 (foretak - hindring, innskrenking eller vridning av konkurransen) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 30.1.2020

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen, Romania, Slovakia, Tjekkia og Ungarn - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 27.1.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen og Slovakia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 31.1.2020*
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om innførsel og transport og håndtering etter innførsel - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 30.1.2020*
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om akvakulturvirksomheter og transportører av akvatiske dyr - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 30.1.2020*

Næringsmidler
Påstandsforordningen for matvarer - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 30.1.2020
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for cyflufenamid, fenbukonazol, fluquinkonazol og tembotrion - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.1.2020
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om visse detaljerte produksjonsbestemmelser for økologiske produkter - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.1.2020*

MILJØ
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om bly og blyforbindelser i PVC - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 29.1.2020.
Europakommisjonen foreslo i 2019 forbud mot salg av PVC-produkter som inneholder bly i en konsentrasjon over 0.1 prosent, men med unntak for visse produkter som inneholder resirkulert PVC. For disse foreslås det grenseverdier på mellom 1 og 2 prosent. Forslaget ble støttet av et flertall av medlemslandenes eksperter, men krever klarering av Europaparlamentet og Rådet for å bli vedtatt. Miljøkomiteen i Europaparlamentet stemte 21. januar 2020 nei til forslaget. Et flertall i komiteen er negative til at det skal være tillatt med høyere verdier av bly når man gjenvinner PVC. Dersom dette også blir resultatet i plenumsbehandlingen i februar betyr det at Kommisjonen må revidere forslaget eller legge fram et nytt forslag.

Avfallstransportforordningen - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 30.1.2020
ELV-direktivet om utrangerte kjøretøy - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 30.1.2020
Mineralavfallsdirektivet: retningslinjer for inspeksjon - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 30.1.2020*

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Innkjøpsdirektivet (revisjon) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 29.1.2020. Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 30.1.2020

SELSKAPSRETT
Fisjonsdirektivet (6. selskapsdirektiv) om fisjon av selskaper av ASA-typen - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 30.1.2020

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
EØS-avtalen artikkel 36 (tjenester) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 30.1.2020

TRANSPORT
Avgassutslipp fra lette kjøretøyer og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 17.9.2019 og kunngjort i EU-tidende 27.1.2020
Typegodkjenning av kjøretøyer med to eller tre hjul og firehjuls motorsykler: tilpasning av godkjenningsskjemaer til kravene i Euro 5- og Euro 5+ - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 1.2.2020*
Typegodkjenning av traktorer: retting av polsk utgave av utfyllende bestemmelser om sikkerhet - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 21.1.2020*
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: utfyllende bestemmelser - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 20.1.2020*
Den europeiske skrogdatabasen (EHDB) over fartøyer som seiler på indre vannveier - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 20.1.2020*
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringer og rettelser for tilpasning til satellittnavigasjonsprogrammene Galileo og Egnos - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 28.1.2020*
Felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart: endringsbestemmelser om godkjenning av sikkerhetsutstyr og anerkjennelse av sikkerhetsstandarder i visse tredjeland - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.1.2020
Adgang til markedet for lufthavnrelaterte tjenester - Høring i forbindelse med evaluering av direktivet igangsatt av Kommisjonen 30.1.2020.