Europalov - uke 6/2018

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 6/2018

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 5.2.-11.2.2018

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Trygdeforordningen: endringsbestemmelser - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 8.2.2018.
Europakommisjonen la i desember 2016 fram forslag til revisjon av EUs trygdeforordning. Rett til velferdsytelser skal fortsatt gjelde ved flytting til et annet land, men endringene tar sikte på å redusere mottakerlandets forpliktelser og hindre misbruk. Utbetaling av ledighetstrygd vil for eksempel kreve at man har arbeidet i minst tre måneder i et nytt land, og ikke-yrkesaktive borgere vil ikke lenger få rett til ytelser hvis de bosetter seg i et annet land. Kommisjonen ønsker også endringer knyttet til grensearbeidere og overføring av ledighetstryd til et annet land. Forslaget er fortsatt under behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Virksomhetsoverdragelsesdirektivet - Høring om endring av skipsarbeidsloven igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 6.2.2018
EUs trygdeforordning (til 1.5.2010) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.2.2018
PVU-forordningen om personlig verneutstyr - EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

ENERGI
Krav til miljøvennlig utforming eller energimerking av høytrykksrengjøringsapparater - EØS-notat offentliggjort 6.2.2018*
Krav til miljøvennlig utforming av husholdningsvaskemaskiner og kombi vask/tørk (revisjon) - EØS-notat offentliggjort 6.2.2018*
Energimerking av husholdningsvaskemaskiner og kombi vask/tørk (revisjon) - EØS-notat offentliggjort 6.2.2018*

FINANSIELLE TJENESTER
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vesentlighetsgrensen for gjeldsforpliktelser i restanse - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.2.2018
Krisehåndteringsdirektivet om gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak - EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Sri Lanka, Trinidad og Tobago, og Tunisia - Utkast til kommisjonsforordning klarert av Europaparlamentet 7.2.2018
Betalingstjenestedirektivet (revisjon) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.2.2018
Interbankgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.2.2018
Direktivendringer for redusert avhengighet av kredittvurdering - EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kollektive investeringsfond: endringsbestemmelser om depositarfunksjoner, avlønninger og sanksjoner (UCITS V) - EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

FORSKNING OG UTDANNING
EUs rammeprogram for forskning og innovasjon - Horisont 2020 - Dansk departementsnotat om midtveisevalueringen av programmet offentliggjort 8.2.2018

HANDELSFORENKLINGER
Gassapparatforordningen - EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Aerosoldirektivet: endringsbestemmelser om masimaltrykk i aerosolbeholdere - EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Gjensidig godkjenning av varer - Høring igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 6.2.2018

HELSE
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantelegemidler (urtelisten) - EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Vurdering av medisinsk teknologi - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nutt 8.2.2018

INDRE MARKED OG EØS
Sommertidsdirektivet - Resolusjon om mulig revisjon av direktivet vedtatt av Europaparlamentet 8.2.2018
SMB-definisjon - Høring om mulig revisjon av rekommandsjonen igangsatt av Kommisjonen 6.2.2018*

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Fremme av internettilgang i lokalsamfunn - EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur - EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

INTELLEKTUELL EIENDOM
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 7.2.2018
Varemerkedirektivet - Tilleggsforslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 6.2.2018

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 8.2.2018

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
EØS-avtalen artikkel 14 (avgifter) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 16.11.2017 og publisert i EU-tidende 5.2.2018
Saksbehandling knyttet til EUs konkurranseregler: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

KULTUR OG MEDIER
EU-programmet Kreativt Europa: endringsbestemmelse om finansiering av Det europeiske ungdomsorkester - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 25.1.2018

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Dyreavlsforordningen - Norsk forskrifter kunngjort 6.2 og 8.2.2018.
EU har vedtatt et felles avlsregelverk for storfe, småfe, svin, hest og andre renrasede dyr. Formålet er å tilpasse regelverket til Lisboatraktaten, samle alle bestemmelsene i en forordning og gjøre innholdet lettere tilgjengelig for brukerne. Et medfølgende direktiv rydder opp i eksisterende kontrolldirektiver ved å fjerne referanser til avlsbestemmelser i disse.

Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om EUs referanselaboratorier for fremmedstoffer i fôr og mat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.2.2018
Godkjenning av laboratorier i Brasil og Russland for kontroll av rabiesvaksiner i hunder, katter og fritter - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 9.2.2018
Tiltak mot Aujeszkys sykdom i Emilia-Romagna i Italia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 8.2.2018
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om bruk av gjødsel som brensel i forbrenningsanlegg - EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE) : godkjenning av Slovenias program for bekjempelse av skrapesyke - EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Polen og visse regioner i Storbritannia - EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Utvidelse av garantier for Salmonella spp for kjøtt fra broilere beregnet for Danmark - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 9.2.2018*
Nasjonale referanselaboratorier for påvisning av restmengder i levende dyr og dyreprodukter: endringer - EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om alternativ metode for bruk av visse typer fett til produksjon av biodiesel - EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kontroll av muslinger fra Tyrkia beregnet på konsum: endret gyldighetsperiode - EØS-notat offentliggjort 6.2.2018

Fôrvarer
Ny anvendelse av et preparat av Bacillus subtilis som tilsetningsstoff til slakte- og livkylling - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 9.2.2018*
Godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae som fôrtilsetning til smågris og avlspurker - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 10.2.2018*
Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser for bly, kvikksølv, melamin og decoquinat - EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Avslag på godkjenning av formaldehyd som fôrtilsetningsstoff - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.2.2018
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling og til mindre fjørfearter til slakt - EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et preparat av Bacillus licheniformis som fôrtilsetningsstoff til slakte- og livkylling - EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus plantarum og Lactobacillus buchneri som fôrtilsetningsstoff til storfe og sau - EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av salinomycinnatrium som fôrtilsetningsstoff til slakte- og livkylling - EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til visse fjørfe- og grisearter - EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et preparat produsert av Trichoderma citrinoviride Bisset som fôrtilsetning til livkylling og mindre fjørfearter til verping - EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fôrmiddelkatalogen: endringer - Norsk forskrift kunngjort 8.2.2018
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus buchneri som fôrtilsetning til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 9.2.2018*
Godkjenning av preparater av Pediococcus parvulus, Lactobacillus casei og Lactobacillus rhamnosus som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-b-xylanase som fôrtilsetning til karper - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 9.2.2018*

Næringsmidler
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand om økt opptak av ikke-hemjern - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.2.2018
Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om krav til sammensetning av og opplysninger om kosterstatning for vektkontroll - EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Aromaforordningen: fjerning av aromastoffet 4,5-epoxydec-2-trans-enal fra EU-listen - EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Veterinærmedisin
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for bromelain - EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for alarelin - EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

MILJØ
Miljømerkeforordningen: endringsbestemmelser om veiledning om miljømerkets utforming - EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for mat- og drikkevareindustrien - EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kvotehandelsdirektivet (endring): EUs kvotehandelsystem for klimagasser etter 2020 - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 6.2.2018 (enighet med Rådet)
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om overvåkingsmetoder og -bestemmelser - EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Biocidforordningen: godkjenning av L(+)-melkesyre til bruk i produkttype 2, 3 og 4 - EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Biocidforordningen: godkjenning av margosa-ekstrakt til bruk i produkttype 19 - EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Biocidforordningen: godkjenning av fludioksonil til bruk i produkttype 7, 9 og 10 - EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Biocidforordningen: godkjenning av propan-1-ol til bruk i produkttype 1, 2 og 4 - EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Biocider: godkjenning av 2-metyl-2H-isotiazol-3-on til bruk i produkttype 12 - EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for kadmium i displaysystemer - EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Svoveldirektivet: reduksjon av svovelinnholdet i visse typer flytende brennstoff (kodifisering) - EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av ordningen "RTRS" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kvalitetskrav til bensin og diesel - Årsapport for 2016 lagt fram av Kommisjonen 6.2.2018

Plantevernmidler
Forlenget godkjenning av 2,4-DB som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forlenget godkjenning av maleinhydrazid som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forlengelse av godkjenningen for stoffene bukkehornkløver og sulfonylfluorid i plantevermidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.2.2018
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet penflufen i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.2.2018

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Innkjøpsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.2.2018
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: forsvarsanskaffelsesdirektivet - EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: forsyningsdirektivet - EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: innkjøpsdirektivet - EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: konsesjonskontrakter - EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

SELSKAPSRETT
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 28 og IFRS 1 og 12 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.2.2018

STATISTIKK
Harmoniserte konsumprisindekser - EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Statistikk over inntektsforhold, levevilkår og livskvalitet (EU-SILC): bestemmelser for 2019 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.2.2018

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
Regelverk mot geografisk blokkering ved e-handel - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 6.2.2018 (enighet med Rådet).
Europaparlamentet og Rådet er blitt enige om regelverket for fjerning av uberettiget geografisk blokkering ved e-handel basert på nasjonalitet eller bosted. Forbudet mot geo-blokkering vil ikke omfatte varer som er beskyttet av opphavsretten, som e-bøker, spill, musikk og programvare. Dette unntaket vil imidlertid bli vurdert på nytt om to år.

Tjenestedirektivet - Omtale av EU-dom publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 8.2.2018
Vurdering av medisinsk teknologi - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nutt 8.2.2018

TRANSPORT
Utslipp fra lette person- og varebiler (Euro 5 og 6): endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Typegodkjenning av kjøretøyer: endringsbestemmelser om utslipp ved faktisk kjøring fra person- og varebiler (Euro 6) - EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Etablering av en infrastruktur for alternative drivstoff - EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak - EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til EUs jernbanesystem knyttet til telematikkanvendelser for godstog: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 8.2.2018*
Gebyrer og avgifter til Det europeiske jernbanebyrå - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 8.2.2018*
Innlands vannveier og godstransport: oppheving av tre forordninger - EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: bestemmelser om omsetning av droner - Rapport med utkast til delegert kommisjonsforordning vedtatt og sendt til Kommisjonen av Det europeiske flysikkerhetsbyrå (EASA) 6.2.2018*
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: gjennomføringsbestemmelser om droner - Rapport med utkast til kommisjonsforordning vedtatt og sendt til Kommisjonen av Det europeiske flysikkerhetsbyrå (EASA) 6.2.2018