Europalov - uke 6/2019

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 6/2019

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 4.2.-10.2.2019

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EFTA-domstolen

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Trygdeforordningen: koordinering av trygdeordninger - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.2.2019
Opplysningsdirektivet om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 7.2.2019
Virksomhetsoverdragelsesdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 7.2.2019

ENERGI
Gassdirektivet: endringsbestemmelser - Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 8.2.2019
Krav til miljøvennlig utforming av TV- og PC-skjermer - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 8.2.2019
Krav til miljøvennlig utforming av lyskilder (revisjon) - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 7.2.2019
Fornybar energi: anerkjennelse av rapport fra Kroatia om drivhusgassutslipp fra dyrking av raps - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

FINANSIELLE TJENESTER

Forsikring
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.- 30.12.2018 - EØS-notat offentliggjort 9.2.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2018 - 30.3.2019 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.2.2019*
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6.-29.9.2017 - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.-30.12.2017 - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2016-30.3.2017 - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.-29.6.2017 - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Bank og kredittinstitusjoner
Hvitvaskingsdirektivet: utfyllende bestemmelser - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 31.1.2019*
Interbankgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om beskrivelsen av avtaler om konsernintern finansiell støtte - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Børs og verdipapirer
Verdipapirsentralforordningen - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen.
EU vedtok i 2014 en forordning om regulering av verdipapirregistre og tiltak med sikte på å forbedre verdipapiroppgjørene. Verdipapirregistre var tidligere ikke regulert på EU-nivå. Innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen vil medføre behov for endringer i norsk rett, inkludert av eierbegrensningsreglene i verdipapirregisterloven. Det nye EU-regelverket trådte i kraft i EU-landene 1. januar 2015.

Lettere distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 5.2.2019
Distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 5.2.2019
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 5.2.2019*
Europeiske venturekapitalfond: utfyllende bestemmelser om interessekonflikter - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 4.2.2019*
Europeiske sosiale entreprenørskapsfond: utfyllende bestemmelser om interessekonflikter, sosial virkninger og informasjon til investorer - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 1.2.2019*
Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om standarder for offentliggjøring - Rapport med revidert utkast til delegert kommisjonsforordning vedtatt av Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA) og sendt til Kommisjonen 31.1.2019
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 30.01.2019*
EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 30.1.2019*
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: endringbestemmelser i forbindelse med brexit - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 30.1.2019*
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 30.1.2019*
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om tillatelser, tilsyn og drift - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om registre og institutter som leverer tilknyttede banktjenester - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om beregning av bøter og CSD-aktiviteter i vertsland - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om innholdet i rapportering av internoppgjør - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om innberetning og videreformidling av opplysninger om internaliserte avviklinger - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Regulering av verdipapirregistre: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Generelt
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om god forretningsskikk - EØS-notat offentliggjort 9.2.2019
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om styrings- og kontrollkrav for bidragsytere under tilsyn - EØS-notat offentliggjort 9.2.2019
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om vurdering om administratorer bør anvende bestemte krav - EØS-notat offentliggjort 9.2.2019
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om referansemålerklæringen - EØS-notat offentliggjort 9.2.2019
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om søknader om tillatelser og registrering - EØS-notat offentliggjort 9.2.2019
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om søknader og meldinger - EØS-notat offentliggjort 9.2.2019
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om minstekravet til innhold av samarbeidsavtaler med tredjeland - EØS-notat offentliggjort 9.2.2019
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om tilsynsfunksjonen - EØS-notat offentliggjort 9.2.2019
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om inndata - EØS-notat offentliggjort 9.2.2019
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om åpenhet om metodikk - EØS-notat offentliggjort 9.2.2019
Liste over kritiske referansemål som brukes på finansmarkedene: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 9.2.2019

FORBRUKERVERN
Handelspraksisdirektivet: om urimelig handelspraksis overfor forbrukere - Anmodning om fortolkning sendt til EFTA-domstolen 3.1.2019 og kunngjort 6.2.2019

FORSKNING OG UTDANNING
Bestemmelser om Erasmus+ i forbindelse med brexit - Dansk departementsnotat offentliggjort 7.2.2019
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringsbestemmelser - Utkast til delegert kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 16.1.2019*

HANDELSFORENKLINGER
Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 7.2.2019

INDRE MARKED OG EØS
Avtale om ordninger dersom Storbritannia trer ut av EØS uten en utmeldingsavtale med EU - Lov- og samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 8.2.2019*
Norge, Island og Liechtenstein har frem­forhandlet en avtale med Storbritannia om videreføring av borgernes rettigheter dersom Storbritannia trer ut av EU uten en utmeldingsavtale. Gitt usikkerheten rundt brexit, ber regjeringen om Stortingets forhåndssamtykke til avtalen i fall den skulle bli aktuell. Tidligere har partene blitt enige om en tilsvarende avtale basert på at EU og Storbritannia inngår en utmeldingsavtale.

Mot et bærekraftig Europa innen 2030 - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 6.2.2019

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Utprøving av informasjonssystemet for det indre marked i forbindelse med personvernforordningen - EØS-notat offentliggjort 8.2.2019
EU-programmet Digitalt Europa (2021-2027) - EØS-notat offentliggjort 8.2.2019
Harmonisering av 3400-3800 MHz-båndet for jordbaserte kommunikasjonssystemer: oppdatering av tekniske bestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 8.2.2019

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Visumbestemmelser etter brexit - Dansk departementsnotat offentliggjort 8.2.2019
Den europeiske grense- og kystvakt (revisjon) - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 6.2.2019
Samkjøring av EUs databaser for grensekontroll og visum - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 5.2.2019
Våpendirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk utveksling av opplysninger om overføringer - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 16.1.2019*

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
EØS-avtalen artikkel 53 (foretak - hindring, innskrenking eller vridning av konkurransen) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 6.2.2019

KULTUR OG MEDIER
EU-programmet Kreativt Europa: endringsbestemmelse om finansiering av Det europeiske ungdomsorkester - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om kategorier av forsendelser om omfattes av grensekontroll - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 15.1.2019*
Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: endringsbestemmelser for spirer og upasteurisert frukt- og grønnsaksaft - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.2.2019
Overvåking og bekjempelse av sykdommer hos akvatiske dyr: endringsbestemmelser for Finland, Irland, Kroatia og Storbritannia - EØS-notat offentliggjort 9.2.2019
Kontrollplaner i tredjeland for restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringer - Norsk forskrift kunngjort 5.2.2019
Styrking av tiltak mot overføring av aviær fugleinfluensa fra ville fugler til fjørfe - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tilbakekalling av utnevnelse av et europeisk referanselaboratorium for kontroll av restmengder av visse stoffer i dyr og animalske produkter - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Fôrvarer
Godkjenning av jern(II)karbonat m.fl. som fôrtilsetningsstoff: rettelse - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.2.2019*
Godkjenning av preparater av alfa-amylase som ensileringsmidler til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 7.2.2019*
Tilsetningsstoff i fôrvarer: endring av navn på innehaver og representant for innehaver av visse godkjenninger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.2.2019
Benzosyre som tilsetningsstoff til fôr for avvente smågriser og slaktesvin - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av humleekstrakt som fôrtilsetningsstoff til smågris og slaktegris - EØS-notat offentliggjort 6.2.2019

Plantesanitære forhold
Omsetning av såkorn: endringsbestemmelser om Sorghum spp. - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Handel med frø av fôrvekster: rettelse angående Lolium x boucheanum Kunth - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Næringsmidler
Unionslisten for ny mat: rettelse - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om abamektin m.fl. - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for acibenzolar-S-metyl m.fl. - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for klorpyrifos, klorpyrifosmetyl og triklopyr - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for cyantraniliprol m.fl. - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Aromaer til bruk i næringsmidler: forlengelse av overgangsperioden for vegetabilsk grillaromakonsentrat - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av destillat av tresyre i næringsmidler - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2019-2021 - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tillatelse til omsetning av eggmembranhydrolysat som ny mat - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tillatelse til omsetning av xylo-oligosakkarid som ny mat - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av omsetning av tranebærekstraktpulver som ny mat - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av omsetning av myseprotein-isolat av storfemelk som ny mat - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tillatelse til omsetning av raffinerte rekerpeptidkonsentrat som ny mat - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

MILJØ
EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avfallshåndtering - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Miljørisikovurdering av genmodifiserte organismer: oppheving av rettledning - EØS-notat offentliggjort 8.2.2019
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: endringsbestemmelser om tilpasning til et globalt system for datainnsamling - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 4.2.2019*
CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om gjennomsnittlig masse av nye kjøretøy i 2014-2016 - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kvikksølvforordningen: gjennomføringsbestemmelser om spørreskjemaer og rapportering - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 8.2.2019*
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over opphuggingsanlegg - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om opphuggingssertifikatet - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om erklæringen om ferdigstilling av opphuggingen - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Skipsgjenvinningsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om listen over anlegg - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om rapport om planlagt start - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om sertifikatet om farlige materialer - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bruk av bly i krystallglass - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 5.2.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i overflatebehandling av visse dioder - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 5.2.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for blyoksid i forseglingsfritte til produksjon av laserrør - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 5.2.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bruk av bly i loddemateriale i integrerte kretsløpspakker med flipchip - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 5.2.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for kadmium og kadmiumforbindelser i elektriske kontakter - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 5.2.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i dielektrisk keramikk og visse kondensatorer - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 5.2.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i PZT-baserte dielektriske keramiske materialer til visse kondensatorer - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 5.2.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i lagre og bøssinger i ikke-veigående utstyr - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 5.2.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly som aktivator i lyspulver i utladningslamper som inneholder lysstoff - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 5.2.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly og kadmium i blekk til påføring av emaljetrykk på glass - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 5.2.2019
Undersøkelsesprogrammet for eksisterende aktive stoffer i biocidholdige produkter: endringer på grunn av Storbritannias utmeldelse av EU - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.2.2019
Biocider: vilkår for godkjenning av et produkt som inneholder etylbutylacetyl-aminopropionat - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av sulfurylfluorid til bruk i produkttype 8 - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Biocider: avslag på godkjenning av visse aktive stoffer - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Biocider og bakterier av arten Wolbachia endobacterium - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Klassifisering av visse stoffer i tekstiler og fottøy som kreftframkallende, kjønnscellemutagene og reproduksjonstoksiske (CMR-stoffer) - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Plantevernmidler
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (abamectin m.fl.) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.2.2019. EØS-notat offentliggjort 6.2.2019
Forlengelse av godkjenningsperiodene for bromuconazol, buprofezin, haloxyfop-P og napropamid i plantevermidler - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fornyet godkjenning av zoxamid i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder imidakloprid - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder tiamethoxam - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forlenget godkjenning av trifloxystrobin som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fornyet godkjenning av bentazon i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av talkum (E 553 b) i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet propyzamid som substitusjonskandidat i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fornyet godkjenning av siltiofam i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fornyet godkjenning av forklorfenuron i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Betingelser for godkjenning av fenazaquin i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Avslag på godkjenning av propanil som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 6.2.2019
Godkjenning av Beauveria bassiana stamme PPRI 5339 som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 6.2.2019
Fornyet godkjenning av Clonostachys rosea stamme J1446 som et lavrisikostoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 6.2.2019
Fornyet godkjenning av metoksyfenozid som bør erstattes som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 6.2.2019
Plantevernmidler: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstat for visse aktive stoffer - EØS-notat offentliggjort 6.2.2019
Godkjenning av Beauveria bassiana stamme IMI389521 som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 6.2.2019
Vilkår for bruk av eddik som basisstoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 6.2.2019

STATISTIKK
Rapportering om ilandføring av fiskerivarer - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 5.2.2019

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
EØS-avtalen artikkel 36 (tjenester) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 22.11.2018 og kunngjort i EU-tidende 4.2.2019

TRANSPORT
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.2.2019
Etablering av et felles europeisk jernbaneområde - Statusrapport lagt fram av Kommisjonen 6.2.2019
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 8.2.2019*
Single Window-forordningen: meldepliktsystem for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 7.2.2019
Flypassasjerers rettigheter - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 26.11.2018 og kunngjort i EU-tidende 4.2.2019
Felleseuropeiske krav til utnyttelse av lufrommet og prosedyrer for ytelsesbasert navigasjon - EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Felles regler for drift av lufttrafikk: bestemmelser i forbindelse med brexit - EØS-notat offentliggjort 9.2.2019