Europalov - uke 6/2020

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 6/2020

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 3.2-9.2.2020

REDAKTØRENS VALG

SAKER I EU-DOMSTOLEN

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Trygdeforordningen: endringsbestemmelser - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 5.2.2020.
Europaparlamentet vedtok i mars 2019 å utsette til høsten behandlingen av revisjonen av EU-reglene for velferdsytelser etter at Rådet overraskende forkastet en foreløpig enighet med Parlamentet om revisjonen. Det er svært sjelden at en foreløpig avtale fremforhandlet av representanter for de to EU-institusjonene avvises av en av partene ved den formelle behandlingen. Revisjonsforslaget som ble lagt fram av Kommisjonen i 2016, skal fortsatt garantere velferdsytelser ved flytting til et annet land, men endringene tar sikte på å redusere mottakerlandets forpliktelser og hindre misbruk. På et møte i oktober 2019 ble Rådet, Europaparlamentet og Kommisjonen enige om å gjenoppta forhandlingene.

EØS-avtalen artikkel 4 (likebehandling av nasjonaliteter) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 6.2.2020
Håndhevelse av avtaler om sjøfareres arbeidsforhold - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

ENERGI
Grensekryssende elkrafthandel: retningslinjer for balansering av kraftsystemet - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.2.2020

FINANSIELLE TJENESTER
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: endringsbestemmelser om referanseverdier for lavkarbon og positiv karboneffekt - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Femte hvitvaskingsdirektiv - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.2.2020
Forsikringsdirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.2.2020
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.2019 - 30.12.2019 - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om tapsdekning for misligholdte engasjementer - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om informasjon fra tilsynsmyndighetene - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjestaters forhold ved behandling av eksponeringer - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om referanseporteføljer, maler og instrukser til bruk ved rapportering - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR) - Norsk forskrift kunngjort 5.2.2020
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om produktintervensjon og posisjoner - Norsk forskrift kunngjort 5.2.2020
Pengemarkedsfondsforordningen - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Pengemarkedsfondsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsmal - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Pengemarkedsfondsforordningen: endrings- og utfyllende bestemmelser - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Europeiske langsiktige investeringsfond - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Europeiske langsiktige investeringsfond: utfyllende bestemmelser - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Referanseverdiforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om likeverdighet for Australia - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Referanseverdiforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om likeverdighet for Singapore - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

FORBRUKERSAKER
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.11.2019 og 22.11.2019 og kunngjort i EU-tidende 3.2.2020

FORSKNING OG UTDANNING
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringer for visse helseyrker - Utkast til delegert kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 3.2.2020*

HANDELSFORENKLINGER
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: overføring av lisenser til demonstrasjons- og vurderingsformål - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: overføring av lisenser til reparasjons- og vedlikeholdsformål - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: overføring av lisenser til utstillingsformål - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Norsk Vodka/Norwegian Vodka som alkoholsterk drikk - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.2.2020
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Norsk Akevitt/Norsk Aquavit/Norsk Akvavit/Norwegian Aquavit som alkoholsterk drikk' som alkoholsterk drikk - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.2.2020

HELSE
EU-høring om europeisk krefthandlingsplan - Høring igangsatt av Kommisjonen 4.2.2019*
Helse (politikkdokument), Politikkdokumenter, Helse
Kosmetikkforordningen: korrigering av bulgarsk språkversjon - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om hydroksyetoksyfenyl butanone (HEPB) - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om overflatebehandlet titanoksyd i form av nanomateriale - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 4.2.2020
Tekniske spesifikasjoner for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 4.2.2020*

IMMATERIALRETT
Varemerkedirektivet (revisjon) - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen.
EUs varemerkedirektiv ble i 2015 erstattet av en modernisert utgave med gjennomføringsfrist 1. januar 2019 for EUs medlemsland. Formålet er å gjøre det enklere og rimeligere for bedrifter å beskytte sine produkter. Det nye direktivet harmoniserer nasjonale regelverk om varemerker ytterligere, blant annet ved å gjøre det likere regelverket som gjelder for EU-varemerker.

Opphavsrettsdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 6.2.2020

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Toppnivådomenet .eu (revisjon) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.2.2020

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Personvernforordningen (GDPR) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 31.10.2019 og kunngjort i EU-tidende 3.2.2020
Schengen-regler for bevegelse av personer over grensene (kodifisert utgave) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 5.2.2020

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Gjennomføring av konkurransereglene i EU-traktaten - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 26.11.2019 og kunngjort i EU-tidende 3.2.2020

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Forsøksdyrdirektivet: beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål - Gjennomføringsrapport og statistikkrapport lagt fram av Kommisjonen 5.2.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 7.2.2020*
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om forsendelser som returneres etter nektet innførsel av et tredjeland - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om anvendelsesdatoer - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: midlertidige bestemmelser om utfyllende bestemmelser om forsendelser som returneres etter avvisning fra en tredjestat - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om dyr, produkter av animalsk opprinnelse, kornprodukter, animalske biprodukter og avledede produkter og høy og halm - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Helsesertifikater og bestemmelser for utstedelse av sertifikater til matvarer til mannskap og passasjerer på skip som forlater Unionen, eller til NATO eller en amerikansk militærbase - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Prosedyrer for koordinert intensivert kontroll av produkter av animalsk opprinnelse, kornprodukter, animalske biprodukter og sammensatte produkter - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om krav til utdanning av personale som utfører grensekontroll - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til innføring til Unionen av visse dyr og varer til konsum - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om forsendelser av dyr og varer ved transitt, omlasting og videre transport gjennom Unionen - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om unntak angående utpeking av kontrollsteder og krav til grensekontrollsteder - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Import fra tredjeland av visse dyr og varer til konsum: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om identitetskontroll, fysisk kontroll og dokumentkontroll - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Helsesertifikater for visse dyr og varer: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om visse kategorier av dyr og varer og tiltak som skal treffes i etterkant av kontroller - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kontroll med animalske produkter: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Import fra Canada, Sveits og Sør-Korea av snegler, gelatin, kollagen og insekter til konsum - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Veterinær grensekontroll: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forhåndsmelding om import av visse kategorier av dyr og produkter - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om hyppighet av visse kontroller - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om oppgaver som skal utføres under og etter grensekontroller - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Fôrvarer
Fornyet godkjenning av 3-fytase produsert av Aspergillus niger som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.2.2020
Godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av Komagataella phaffii som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.2.2020
Fornyet godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer for lam og hester - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.2.2020
Godkjenning av brilliantblå FCF som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.2.2020
Godkjenning av robenidinhydroklorid som tilsetningsstoff i fôrvarer for slaktekylling - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.2.2020
Godkjenning av Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.2.2020
Godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsetningsstoff i fôrvarer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.2.2020
Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvendte smågris, purker og melkekyr - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.2.2020

Næringsmidler
Matinformasjonsforordningen: merking av matvarer - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 5.2.2020.

Veterinærmedisin
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: utfyllende bestemmelser om brudd på regelverket - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

MILJØ
Drikkevannsdirektivet (revisjon) - Kompromiss med Europaparlamentet godkjent av Rådet 5.2.2020.
Europakommisjonen la i 2017 fram forslag til nytt, revidert drikkevannsdirektiv. Nye stoffer som legionella og klorat skal overvåkes, samtidig som adgangen til og tilliten til drikkevann skal forbedres. Formålet er å redusere bruken av flaskevann og minske volumet av plastavfall.

Europas grønne vekststrategi: et klimanøytralt EU i 2050 - EØS-notat offentliggjort 8.2.2020
Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): overvåking og rapportering - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.2.2020
Godkjenning av en teknologi for 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse personbiler - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 7.2.2020*
Kjemikalieforordningen (REACH): oppdatering av stoffer til autorisasjonsordningen - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.2.2020*
Biociddirektivet: inkludering av eddik som aktivt stoff - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Biociddirektivet: inkludering av Saccharomyces cerevisiae som aktivt stoff - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Biociddirektivet: inkludering av eggepulver som aktivt stoff - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Biociddirektivet: inkludering av honning som aktivt stoff - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Biociddirektivet: inkludering av konsentrert eplesaft som aktivt stoff - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Biociddirektivet: inkludering av ost som aktivt stoff - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Biociddirektivet: inkludering av D-fruktose som aktivt stoff - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH) - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bly i loddemateriale brukt i visse forbrenningsmotorer - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av DEHP som mykner i gummimateriale - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
REACH-forordningen om kjemikalier: gjennomføringsbestemmelser om registrering etter innfasingsperioden - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Forsvarsanskaffelsesdirektivet: justering av terskelverdiene for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Innkjøpsdirektivet: justering av terskelverdiene for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt plan- og designkonkurranser - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forsyningsvirksomhetdirektivet: justering av terskelverdiene for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt plan- og designkonkurranser - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Konsesjonskontraktsdirektivet: justering av terkselen for konsesjoner - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

SELSKAPSRETT
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om visse IAS- og IFRS-standarder og tolkninger - EØS-notat offentliggjort 5.2.2020
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS nr. 1 og 8 - EØS-notat offentliggjort 5.2.2020

TRANSPORT
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om administrative krav - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 6.2.2020*
Alternative drivstoff: felles metode for prissammenligning - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Felles regler for sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Undersøkelse og forebygging av flyulykker: tilgang til det europeiske datalageret med sikkerhetstilrådninger - EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen