Europalov - uke 7/2010

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 72010 - Europalov - uke 7/2010

UKE 7/2010
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 15.2-21.2.2010


• nye saker
° endrede saker

FINANSIELLE TJENESTER
° Opprettelse av Det europeiske tilsynsbyrå for forsikring og tjenestepensjoner - Utkast av 10.2.2010 til Europaparlamentets komiteinnstilling offentliggjort
° Opprettelse av Det europeiske tilsynsbyrå for verdipapirmarkedet - Utkast av 10.2.2010 til Europaparlamentets komiteinnstilling offentliggjort
° Opprettelse av Det europeiske råd for makroøkonomisk systemrisiko (ESRB) - Utkast av 10.2.2010 til Europaparlamentets komiteinnstilling offentliggjort

FORSKNING OG UTDANNING
° Felles forskningsprogram om marinøkologien i Østersjøen (BONUS) - Utkast av 5.2.2010 til Europaparlamentets komiteinnstilling

HELSE
° Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika - Norsk forskrift kunngjort 16.2.2010

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG AUDIOVISUELLE MEDIER
° Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA) - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 10.2.2010
° TV-direktivet: utøvelse av fjernsynsvirksomhet (kodifisering) - Rådets 1. gangsbehandling 15.2.2010 (endelig vedtak)

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
° EUs yttergrensefond (2007-2013) - Stortingssamtykke 16.2.2010; Godkjent av Norge 19.2.2010
° Strategiske retningslinjer 2007-2013 for EUs yttergrensefond - Stortingssamtykke 16.2.2010; Godkjent av Norge 19.2.2010
° Gjennføringsbestemmelser for EUs yttergrensefond - Stortingssamtykke 16.2.2010; Godkjent av Norge 19.2.2010
° Gjennomføringsbestemmelser for EUs yttergrensefond - Stortingssamtykke 16.2.2010; Godkjent av Norge 19.2.2010

MATTRYGGHET

Veterinære forhold
° Overgangsordninger for kjøtt og melk fra Bulgaria - EØS-notat (nytt) offentliggjort 19.2.2010
° Forenklet beslutningsprosedyre for regelverk knyttet til overførbare spongiforme encefalopatier (TSE) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 17.2.2010
° Kalvedirektivet: om beskyttelse av kalver - EØS-notat (nytt) offentliggjort 17.2.2010
° Renrasede avlsdyr av storfe - EØS-notat (nytt) offentliggjort 17.2.2010
° Veterinær grensekontroll: kontrollstasjoner og -bestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 17.2.2010
° Veterinær grensekontroll: endring for Hellas i listen over kontrollstasjoner - EØS-notat (nytt) offentliggjort 17.2.2010
° Videreføring av tiltak for bekjempelse av blåtunge - EØS-notat (nytt) offentliggjort 17.2.2010
° Diagnostiske tester for smittsom storfeleukose - EØS-notat (nytt) offentliggjort 17.2.2010
° Oppdatering om nasjonale programmer bekjempelse av visse sykdomme hos akvatiske dyr - EØS-notat (nytt) offentliggjort 17.2.2010

Fôrvarer
° Minsteinnholdet av et tilsetningsstoff i fôr til slaktegris - EØS-notat (nytt) offentliggjort 17.2.2010
° Permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer til fôrvarer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 17.2.2010
° Godkjenning av fôrtilsetningsstoffet serinprotease til slaktekyllinger - EØS-notat (nytt) offentliggjort 17.2.2010
° Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger, verpehøner, ender og slaktekalkuner - EØS-notat (nytt) offentliggjort 17.2.2010
° Prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av fôr - Norsk forskrift kunngjort 16.2.2010
° Maksimalgrenseverdier for visse fortilsetningsstoffer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 17.2.2010

Plantehygieniske forhold
Såvare av grønnsaker - plantegenetiske ressurser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 16.2.2010

Næringsmidler
° Overgangstiltak for meierivirksomheter i Romnia - EØS-notat (nytt) offentliggjort 17.2.2010
° Godkjenning av neotam som søtningsstoff i matvarer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 16.2.2010
° Gjennomføringsbestemmelser for økologisk produksjon av akvakulturdyr og tang - EØS-notat (nytt) offentliggjort 17.2.2010
° Overgangsordninger for visse meierivirksomheter i Bulgaria - EØS-notat (nytt) offentliggjort 19.2.2010
° Overgangsordninger for visse meierivirksomheter i Bulgaria - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 16.12.2009; EØS-notat (nytt) offentliggjort 19.2.2010

MILJØ
° Integrert forebygging og begrensning av forurensning - IPPC (omarbeiding) - Rådets 1. gangsbehandling 15.2.2010 (neste steg: EPs 2. gangsbehandling)
° WEEE-direktivet: avfall fra elektriske og elektroniske produkter - Utkast av 8.2.2010 til Europaparlamentets komiteinnstilling offentliggjort

TRANSPORT
° Skjema for dokumentasjon av fartsskriverdata - EØS-notat (nytt) offentliggjort 17.2.2010
° Høring om jernbanepassasjerers rettigheter - Nyhetsoppslag 20.2.2010
° Passasjerers rettigheter og plikter ved internasjonal jernbanetransport - Høring igangsatt av Samferdselsdepartementet 19.2.2010
Felles standarder for luftfartssikkerhet: medbringelse av flytende væsker (transittpassasjerer fra Canada) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.2.2010
Felles standarder for luftfartssikkerhet: medbringelse av flytende væsker (transittpassasjerer fra USA) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende