Europalov - uke 7/2011

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 72011 - Europalov - uke 7/2011

UKE 7/2011
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 14.2-20.2.2011


• nye saker
° endrede saker

FORBRUKERVERN
° Rettigheter til busspassasjerer - Europaparlamentets bekreftelse 15.2.2011 av forlikskomiteens innstilling. Se omtale under Transport

FORSKNING OG UTDANNING
Allmenn adgang til førskoleundervisning - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 17.2.2011.
Europakommisjonen la 17. februar 2011 fram en meddelelse med oppfordring til medlemslandene å sikre alle barn adgang til førskoleundervisning og til å utvikle undervisningplaner for barn i alle aldre med god balanse mellom "harde" og "bløte" ferdigheter. Landene bør samtidig ha fokus på profesjonsutdanning, lønninger og arbeidsvilkår. Kommisjonen ber EU-medlemslandene utvikle felles prioriteringer på feltet og vil selv bistå med å samle inn og legge til rette for best praksis på området. Også EUs ulike støtteordninger vil bli tatt i bruk i arbeidet, inkludert utdannings- og forskningsprogrammene.

HELSE
° Forebygging av legemidler med falsk identitet og opprinnelse - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 16.2.2011 (kompromiss med Rådet).
Europaparlamentet vedtok 16. februar 2011, med løfte om støtte fra Rådet, endringer til EUs legemiddeldirektiv som skal styrke innsatsen mot legemidler som er forfalsket, både med hensyn til identitet, historikk og opprinnnelse. Forfalskede legemidler kan inneholde ingredienser av gal eller dårligere kvalitet eller i feil menge enn i det godkjente legemidlet. De kan derfor utgjøre en betydelig helsefare. I kjølvannet av endringsdirektivet kan det for eksempel bli innført kontrollnummer på pakningene som vil sette apotekene i stand i å avsløre forfalskninger. Også salg av legemidler på internett kommer inn under de nye reglene, som skal anvendes 18 måneder etter at Rådet formelt har bekreftet avtalen med Europaparlamentet og direktivet er publisert i EU-tidende.

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
Høring om elektronisk identifikasjon, autentifikasjon og signaturer - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 18.2.2011

MATTRYGGHET

Veterinære forhold
° Analysemetoder for påvisning av marine biotoksiner i bløtdyr - EØS-notat (nytt) offentliggjort 15.2.2011.
Biotoksiner (naturlige gifter) består av mange forskjellige toksiner, inkludert algegifter i marine- og ferskvannsmiljø. En forordning som ble publisert i EU-tidende 11. januar 2011, tar sikte på å erstatte dagens analysemetoder av skjell, hvor det benyttes mus og rotter til biologiske målinger (bio-assay), med kjemiske metoder (væskekromatografi og massespektrometri). Et EØS-notat om forordningen ble offentliggjort 15. februar 2011.

Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser for vilt og viltkjøtt - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.2.2011
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser for oppdrettet vilt - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.2.2011
Import av dyr og ferskt kjøtt: endringer til liste over godkjente tredjeland - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.2.2011
Oppdatering av EU-forordningen om gjødsel - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.2.2011
° Tillatt import av guano fra Madagaskar - EØS-notat (nytt) offentliggjort 16.2.2011
° Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsyke i Bulgaria - EØS-notat (nytt) offentliggjort 17.2.2011
° Standardhelsesertifikat for dyr fra bedrifter - EØS-notat (nytt) offentliggjort 15.2.2011
° Offentlig kontroll av visse fôrstoffer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse - EØS-notat (nytt) offentliggjort 15.2.2011

Fôrvarer
° Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse (endringsbestemmelser) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 15.2.2011
Mattrygghet (varer): næringsmidler (EØS-avtalens vedlegg 2.12), Mattrygghet: dyrefôr (EØS-avtalens vedlegg 1.2)
° Offentlig kontroll av visse fôrstoffer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse - EØS-notat (nytt) offentliggjort 15.2.2011

° Godkjenning av et tilsetningsstoff til fôr til slaktekyllinger - EØS-notat (nytt) offentliggjort 15.2.2011
° Godkjenning av et tilsetningsstoff til fôr til purker - EØS-notat (nytt) offentliggjort 15.2.2011
° Fôr til hunder og katter med leddgikt - EØS-notat (nytt) offentliggjort 15.2.2011
° Godkjennning av diclazuril som fôrtilsetning til slaktekyllinger - EØS-notat (nytt) offentliggjort 15.2.2011
° Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til melkekyr og hester - EØS-notat (nytt) offentliggjort 15.2.2011
° Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til avvendte smågriser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 15.2.2011
° Gjennomføringstiltak for varslingssystemet for næringsmidler og fôrvarer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 15.2.2011
° Godkjenning av et preparat som fôrtilsetning til avvendte smågriser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 12.2.2011

Næringsmidler
° Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 15.2.2011.
Plastmaterialer og -gjenstander som kommer i kontakt med matvarer, kan avgi giftige stoffer og derved medføre helsefare. En EU-forordning som inneholder detaljerte bestemmelser for plastmaterialer bestemt for kontakt med næringsmidler, ble publisert i EU-tidende 15. januar 2011. Et norsk EØS-notat om forordningen ble offentliggjort 15. februar 2011. Forordningen erstatter flere eksisterende direktiver. Kommisjonen har funnet det mer hensiktsmesig å vedta regelverket som en forordning med tanke på fremtidige endringer, hvor nye innovative plastmaterialer hurtigere kan innlemmes i lovgivningen. EU-forordninger gjelder automatisk som nasjonale rettsregler i EUs medlemsland. I EFTA/EØS-landene må de imidlertid gjennomføres i nasjonal rett på samme måte som direktiver.

° Gjennomføringstiltak for varslingssystemet for næringsmidler og fôrvarer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 15.2.2011
° Overgangsordninger for visse virksomheter innen nærings- og nytelsesmiddeindustrien i Romania - EØS-notat (nytt) offentliggjort 15.2.2011
° Produksjon av rå melk i Bulgaria: endring av overgangsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 15.2.2011

MILJØ
° Luftfartskvotedirektivet om innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser - Stortingsproposisjon lagt fram av regjeringen 18.2.2011.
Regjeringen fremmet 18. februar 2011 en proposisjon til Stortinget med anbefaling om samtykke til at det gjøres EØS-komitevedtak om inkludering av luftfart i EUs klimakvotesystem. Luftfartskvotedirektivet forventes å bli formelt innlemmet i EØS-avtalen tidlig i 2011. For å sikre at Norge skal kunne ta fullverdig del i systemet fra oppstarten, ønsker Samferdselsdepartemnetet at luftfartskvotedirektivet blir gjennomført i norsk regelverk våren 2011, forutsatt Stortingets samtykke til EØS-innlemmelse. Departementet sendte 8. november 2010 på høring forslag til gjennomføring av luftfartskvotedirektivet i norsk rett, med høringsfrist 22. desember.

° CO2-utslipp fra varebiler - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 15.2.2011 (kompromiss med Rådet). Se omtale under Transport.
° Eurovignett-direktivet (endring): avgifter på tunge godskjøretøyer - Rådets 1. gangsbehandling 14.2.2011. Se omtale under Transport.
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.2.2011

SELSKAPSRETT
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.2.2011
° Internasjonale regnskapsstandarder: IAS 32 - Parlamentsprosedyrer avsluttet (Island): EØS-komitevedtak trer i kraft 1.4.2011

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° CO2-utslipp fra varebiler - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 15.2.2011 (kompromiss med Rådet).
Europaparlamentet vedtok 15. februar 2011, gjennom et kompromiss med Rådet, et nytt EU-regelverk for utslipp av CO2 fra nye varebiler. Den nye forordningen har som målsetting at 70 prosent av varebiler under 3.5 tonn (inkludert last) skal komme ned på et gjennomsnitlig utslipp på 175 gram CO2 per km. I 2017 skal gjennomsnittet for alle nye varebiler ha kommet ned på dette nivået. Samtidig innføres et belønningssystem for bilprodusenter som ligger under disse grensene i 2014-17. Fra 2019 vil det derimot påløpe avgifter for produsenter som ikke overholder utslippsgrensene, som i 2020 skal ned på 147g CO2/km.

° Rettigheter til busspassasjerer - Europaparlamentets bekreftelse 15.2.2011 av forlikskomiteens innstilling.
Europaparlamentet bekreftet 15. februar 2011 et kompromiss med Rådet som ble inngått ved forliksbehandling i desember 2010 om busspassasjerers rettigheter. Den nye EU-forordningen, som vil tre i kraft tidig i 2013, har blant annet fokus på rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne og personer med redusert bevegelighet. Forordningen tar også sikte på å fastsette busselskapenes erstatningsansvar og forpliktelser ved avbestilling og forsinkelse, minstekrav til opplysninger samt klagebehandling.

° Eurovignett-direktivet (endring): avgifter på tunge godskjøretøyer - Rådets 1. gangsbehandling 14.2.2011.
Rådet vedtok 14. februar 2011 formelt sin holdning til revisjonen av det eksisterende eurovignettdirektivet for tungtransport, hvor det legges det opp til et rammeverk for å internalisere de eksterne kostnadene forbundet med veitransport. Europaparlamentet har gått inn for at luftforurensing og støy her skal inkluderes og at inntektene herfra må øremerkes reinvesteringer i grønne og/eller alternative transportmidler. Rådets felles posisjon skiller seg både fra Kommisjonens og Parlamentets innstilling på flere områder. Ifølge EØS-notatet fra Samferdselesdepartementet tyder mye på at de videre forhandlingene mellom Rådet og Parlamentet derfor vil bli utfordrende.

Registrering av jernbanevogner i nasjonale kjøretøysregistre: endringsbestemmelser - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 17.2.2011

VARER
° Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 17.2.2011.
EU vedtok i 2009 et direktiv som skal styrke EU/EØS-landenes konkurransevilkår når det gjelder handel og samarbeid om forsvarsmateriell i tråd med prinsippene for det interne marked. Direktivet omfatter forsvarsrelaterte produkter som er oppført på EUs felles liste over militært utstyr. En oppdaterte produktliste ble publisert i EU-tidende 24. november 2010. Oppdateringen er kommentert i et EØS-notat fra Utenriksdepartementet av 16. februar 2011.