Europalov - uke 8/2019

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 8/2019

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 18.2.-24.2.2019

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ENERGI
Energieffektiviseringsdirektivet - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.2.2019
Miljøvennlig utforming av elektromotorer og sirkulasjonspumper - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 23.2.2019*

FINANSIELLE TJENESTER
Europeisk personlig pensjonsordning - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet og bekreftet av Rådet 13.2.2019. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 20.2.2019
Betalingstjenestedirektivet (revisjon) - Norsk forskrift kunngjort 19.2.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: midlertidige bestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.2.2019
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.2.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.2.2019

FORSKNING OG UTDANNING
Det europeiske forskningsområdet - statusrapport 2018 - Statusrapport lagt fram av Kommisjonen 15.2.2019*
Det europeisk solidaritetskorps - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.2.2019

HANDELSFORENKLINGER
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endringer og rettelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.2.2019
Overvåking av utslipp fra forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.2.2019

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett: rettelse av visse språkutgaver av gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.2.2019
Gjesting i telefonnettet: gjennomsnitt av maksimale mobiltermineringspriser for 2019 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.2.2019

INTELLEKTUELL EIENDOM
Utleiedirektivet: utleie- og utlånsrett knyttet til opphavsrett - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 30.11.2018 og kunngjort i EU-tidende 18.2.2019

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Personverndirektivet: behandling av personopplysninger - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 6.11.2018 og kunngjort i EU-tidende 18.2.2019
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: utfyllende bestemmelser om verktøy for samtykke til forlenget lagring av søknadsmappe - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 22.2.2019*
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: utfyllende bestemmelser om verktøy for søkere for kontroll av søknadsstatus og av status og gyldighetsperiode for reisetillatelse - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 22.2.2019*

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Krisehåndteringsplan for matsikkerhet - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 21.2.2019*
Kontrollplaner i tredjeland for restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringer - EØS-notat offentliggjort 20.2.2019
Strengere offentlig kontroll av import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse - EØS-notat offentliggjort 20.2.2019
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie, Libya, Marokko og Tunisia - EØS-notat offentliggjort 20.2.2019
Import av hunder, katter og fritter: endringsbestemmelser om godkjente land og territorier og om helsesertifikater - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 20.2.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Bulgaria, Polen og Ungarn - EØS-notat offentliggjort 20.2.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania - EØS-notat offentliggjort 20.2.2019
Import og transitt av fjørfevarer fra Hviterussland, Bosnia-Hercegovina og Japan i forbindelse med fugleinfluensa - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.2.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania - EØS-notat offentliggjort 20.2.2019
Metoder for testing for salmonella og prøvetaking av fjørfe - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.2.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Bulgaria og Romania - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 22.2.2019*

Fôrvarer
Godkjenning av preparatet av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer melkekyr: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.2.2019
Tilsetningsstoff i fôrvarer: endring av navn på innehaver og representant for innehaver av visse godkjenninger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.2.2019
Tilsetningsstoff i fôrvarer: endring av navn på innehaver av visse godkjenninger i forbindelse med brexit - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.2.2019

Næringsmidler
Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: endringsbestemmelser om transfett - EØS-notat offentliggjort 20.2.2019
Plastforordningen om kontakt med matvarer: retting av fransk språkversjon - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 23.2.2019*

MILJØ
Miljøstyring og -revisjon (EMAS): endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.2.2019
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.2.2019*
CO2-utslippsstandarder for varebiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.2.2019. EØS-notat offentliggjort 23.2.2019
Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 19.2.2019
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.2.2019. EØS-notat offentliggjort 23.2.2019
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer og 48-volts/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 22.2.2019*
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer og 48-volts/12-volts likestrømsomformere en som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 22.2.2019*
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall: gjennomføringsbestemmelser om registrerings- og rapporteringsformat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.2.2019
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH) - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 23.2.2019*
Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for fire ftalater - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.2.2019
Biocider: godkjenning av produktfamilien 'Teat disinfectants biocidal product family of CVAS' - EØS-notat offentliggjort 20.2.2019
Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.2.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bruk av bly i krystallglass - EØS-notat offentliggjort 23.2.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bruk av bly i loddemateriale i integrerte kretser av typen flip-chip - EØS-notat offentliggjort 23.2.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for kadmium og kadmiumforbindelser i elektriske kontakter - EØS-notat offentliggjort 23.2.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i dielektrisk keramikk og visse kondensatorer - EØS-notat offentliggjort 23.2.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i PZT-baserte dielektriske keramiske materialer til visse kondensatorer - EØS-notat offentliggjort 23.2.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly og kadmium i trykkfarge for påføring av emalje på glass - EØS-notat offentliggjort 23.2.2019
Avslag på godkjenning av Willaertia magna c2c maky som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 11 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.2.2019
Godkjenning av ordningen "U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-notat offentliggjort 21.2.2019*

Plantevernmidler
Godkjenning av fenpicoxamid som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.2.2019
Godkjenning av basisstoffet løkolje i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.2.2019
Forlenget godkjenning av petoxamid som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.2.2019
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-decanol m.fl. i plantevermidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.2.2019
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-1-metylcyclopropen m.fl. i plantevermidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.2.2019
Avslag på godkjenning av tjære fra strandfuru som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.2.2019
Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (1-naftylacetamid m.fl.) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.2.2019
Vilkår for godkjenning av malation i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.2.2019
Avslag på fornyet godkjenning av tiram som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.2.2019
Avslag på fornyet godkjenning av pymetrozin som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.2.2019
Avslag på fornyet godkjenning av dikvat som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.2.2019

SELSKAPSRETT
Regnskapsdirektivet: endringsbestemmelser om store selskapers informasjonsplikt om sosiale og miljømessige forhold - Høring om planlagte utfyllende bestemmelser igangsatt av Kommisjonen 20.2.2019.
EU-direktivet fra 2014 om store bedrifters plikt til å offentliggjøre informasjon av ikke-økonomisk karakter er vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Informasjonsplikten gjelder forhold knyttet til miljø, sosiale forhold, personalforhold, menneskerettigheter, anti-korrupsjon, samt strategi og kontrollorganer knyttet til alder, kjønn, og kompetanse. Det meste av regelverket fins allerede i norsk rett, men EØS-komitevedtaket krever behandling i Stortinget og i Islands og Liechtensteins parlamenter før det kan tre i kraft.

STATISTIKK
Statistikk om landbruksregnskaper: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.2.2019

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
Meldeplikt for tillatelsesordninger og krav til tjenestevirksomhet - Felles EØS/EFTA-kommentar sendt til EU-institusjonene 15.2.2019. Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 20.2.2019

TRANSPORT
Adgang til yrket som veitransportør - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 18.2.2019.
EØS-komiteen vedtok i mai 2014 å innlemme EUs såkalte veipakke i EØS-avtalen. Veipakken består av tre EU-forordninger om adgang til henholdsvis yrket som veitransportør, markedet for godstransport og markedet til internasjonal persontransport med buss. Gjennom veipakken ble regelverket konsolidert og harmonisert på områder hvor det hadde dannet seg ulik praksis i de ulike EØS-statene.

Adgang til det internasjonale marked for busstransport - Europaparlamentets plenumsbehandling 14.2.2019. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 20.2.2019
Tekniske spesifikasjoner for elektronisk kart- og informasjonssystem for kanaltrafikk: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 22.2.2019
Tilgjengelighet til det europeiske jernbanesystem for funksjonshemmede: gjennomføringsbestemmelser om liste over aktiva - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 23.2.2019*
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land - EØS-notat offentliggjort 23.2.2019*
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om krav til flyging under instrumentforhold - Rapport med utkast til kommisjonsforordning vedtatt og sendt til Kommisjonen av Det europeiske flysikkerhetsbyrå (EASA) 19.2.2019*
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om pilotlisenser for ballongflyging - Rapport med utkast til kommisjonsforordning vedtatt og sendt til Kommisjonen av Det europeiske flysikkerhetsbyrå (EASA) 19.2.2019*
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om pilotlisenser for seilflyging - Rapport med utkast til kommisjonsforordning vedtatt og sendt til Kommisjonen av Det europeiske flysikkerhetsbyrå (EASA) 19.2.2019*
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser for kommersielle operasjoner - Rapport med utkast til kommisjonsforordning vedtatt og sendt til Kommisjonen av Det europeiske flysikkerhetsbyrå (EASA) 22.2.2019*
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.2.2019
Felleseuropeiske krav til utnyttelse av lufrommet og prosedyrer for ytelsesbasert navigasjon - Norsk forskrift kunngjort 18.2.2019
Felles regler for drift av lufttrafikk: bestemmelser i forbindelse med brexit - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.2.2019