Nyhetsbrev uke 10/2009

Forsiden - Nyhetsbrev - Nyhetsbrev Uke 102009 - Nyhetsbrev uke 10/2009

UKE 10/2009
Nye og endrede EØS-saker 2.-8. mars 2009• nye saker
° endrede saker


MEST LEST SISTE UKE
1. 4776 EU-rettsakter i EØS-avtalen - 800 flere i prosess
2. Tjenestedirektivet
3. Direktiv om førerkort
4. Maskindirektivet
5. Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold
6. Arbeidstidsdirektivet
7. Tilsetningsstoffer i næringsmidler
8. Ansvaret for passasjerer ved ulykker til sjøs og på innlands vannveier
9. Vikaransattes arbeidsforhold
10. Direktiv om forbrukerkredittavtaler

ENERGI
° Energieffektivitet av bygninger (omarbeiding) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 03.03.2009

FINANSIELLE TJENESTER
° Opplysninger om betaleren ved pengeoverføringer - Norsk lov kunngjort og EØS-vedtak notifisert overfor EU 6.3.2009
° Tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme - Norsk lov kunngjort og EØS-vedtak notifisert overfor EU 6.3.2009
e-handel over landegrensene - Arbeidsdokument lagt fram av Kommisjonen 5.3.2009

FORSKNING OG UTDANNING
IKT-infrastruktur til forskning - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 5.3.2009
Konkurranseevnerådets "Key Issues Paper" til EU-toppmøtet i mars 2009 - Innspill vedtatt av Rådet 5.3.2009

INFORMASJONSSAMFUNNET
° EU-programmet om barn og internett (2009-2013) - Stortingsproposisjon lagt fram av regjeringen 6.3.2009
Postdirektivet på høring - Nyhetsoppslag 6.3.2009
° Utvikling av det indre marked for posttjenester - Høring igangsatt av Samferdselsdepartementet 5.3.2009

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
° Anvendelse av konkurranseregler for transport med jernbane og på vei og vannveier (kodifisering) - Rådsforordning publisert i EU-tidende 5.3.2009

MILJØ
° Deltakelse av organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøforvaltning og -kontroll - Komiteinnstilling av 20.2.2009 til Europaparlamentets 1. gangsbehandling
° Vanndirektivet - EØS-komitevedtak notifisert overfor EU 6.3.2009
° Stoffer som bryter ned ozonlaget - Komiteinnstilling av 17.2.2009 til Europaparlamentets 1. gangsbehandling offentliggjort
° Handel med CO2-kvoter (kvotedirektivet) - Norsk lov og forskrift kunngjort 27.2 og 3.3.2009
° Utvidelse av EUs kvotehandelsystem for klimagasser - Rådskonklusjoner, miljørådsmøtet 2.3.2009

NÆRINGSPOLITIKK
Fremdrift i den europeiske gjenopprettingen - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 4.3.2009
e-handel over landegrensene - Arbeidsdokument lagt fram av Kommisjonen 5.3.2009
Konkurranseevnerådets "Key Issues Paper" til EU-toppmøtet i mars 2009 - Innspill vedtatt av Rådet 5.3.2009

TRANSPORT
° Anvendelse av konkurranseregler for transport med jernbane og på vei og vannveier (kodifisering) - Rådsforordning publisert i EU-tidende 5.3.2009
° Justering av vedlikeholdsbeviset for luftfartøy - EØS-notat (nytt) offentliggjort 5.3.2009
° Tilpasning av vedlikeholdskrav til ulike kategorier av luftfartøyer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 5.3.2009
° Felles standarder for luftfartssikkerhet - EØS-notat (nytt) offentliggjort 03.03.2009

VARER
Måleinstrumentdirektivet - Høring om taksametre igangsatt av Nærings- og handelsdepartementet 3.3.2009

VETERINÆRE FORHOLD
Overvåkings- og bekjempelsesprogrammer for akvatiske dyr: status som sykdomsfrie kystsoner - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 7.3.2009
° Dyreshelsemessige tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest i visse medlemsstater - EØS-notat (nytt) offentliggjort 03.03.2009