Nyhetsbrev uke 1/2009

Forsiden - Nyhetsbrev - Nyhetsbrev Uke 12009 - Nyhetsbrev uke 1/2009

UKE 52/2008 OG UKE 1/2009
Nye og endrede EØS-saker 22. desember 2008 - 4. januar 2009• nye saker
° endrede saker


ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Bevegelseshemmede og togtrafikk - Høring igangsatt av Samferdselsdepartementet 22.12.2008
° Statistikk om folkehelse og arbeidsmiljø - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 31.12.2008

FORBRUKERVERN
° EU-programmet om barn og internett (2009-2013) - Europaparlaments- og rådsvedtak publisert i EU-tidende 24.12.2008

FORSKNING OG UTDANNING
° Neste generasjon av det europeiske lufttrafikkstyringssystemet (SESAR) - Rådsforordning publisert i EU-tidende 31.12.2008
° Forenkling av søknadsbehandlingen for EUs program for livslang læring - Europaparlaments- og rådsvedtak publisert i EU-tidende 30.12.2008
° Europeisk år for kreativitet og innovasjon i 2009 - Europaparlaments- og rådsvedtak publisert i EU-tidende 24.12.2008
° Forenkling av søknadsbehandlingen for EUs ungdomsprogram - Europaparlaments- og rådsvedtak publisert i EU-tidende 24.12.2008

HELSE
Oppnevning av medlemmer til EU-utvalg for avanserte terapier - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 31.12.2008
Gjennomføring av EUs rekommandasjon fra 2003 om kreftscreening - Rapport lagt fram av Kommisjonen 22.12.2008
° Statistikk om folkehelse og arbeidsmiljø - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 31.12.2008

KATASTROFEBEREDSKAP
Beskyttelse av europeisk kritisk infrastruktur - Rådsdirektiv publisert i EU-tidende 23.12.2008

KULTUR OG MEDIA
° Forenkling av søknadsbehandlingen for EUs kulturprogram - Europaparlaments- og rådsvedtak publisert i EU-tidende 24.12.2008

MILJØ
° Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 23.12.2008
° Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 31.12.2008
° Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 31.12.2008
° Miljøkvalitetskrav innen vannpolitikken - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 24.12.2008
° Markedsføring og anvendelse av visse farlige stoffer - Europaparlaments- og rådsvedtak publisert i EU-tidende 24.12.2008

NÆRINGSMIDLER
° Enzymer i næringsmidler - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 31.12.2008
° Aromaer til bruk i næringsmidler - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 31.12.2008
° Tilsetningsstoffer i næringsmidler - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 31.12.2008
° Godkjenningsprosedyre for tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 31.12.2008
° Import av visse kjøttprodukter fra Ny-Caledonia - Norsk forskrift kunngjort 16.12.2008
Forbud mot bruk av antraquinon i plantevernmidler - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 31.12.2008

OFFENTLIGE INNKJØP
Fortegnelser over ordregivende enheter og myndigheter i forbindelse med inngåelse av offentlige kontrakter - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 24.12.2008

PLANTESANITÆRE FORHOLD
Settepoteter fra tredjeland - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 23.12.2008

STATISTIKK
° Statistikk om folkehelse og arbeidsmiljø - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 31.12.2008

TELEKOMMUNIKASJON OG POSTTJENESTER
Erfaringene med postdirektivet - Rapport lagt fram av Kommisjonen 22.12.2008
° EU-programmet om barn og internett (2009-2013) - Europaparlaments- og rådsvedtak publisert i EU-tidende 24.12.2008

TRANSPORT
° Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner - Norsk forskrift kunngjort 29.12.2009 (kjøreopplæring)
° Bevegelseshemmede og togtrafikk - Høring igangsatt av Samferdselsdepartementet 22.12.2008
° Det europeiske jernbanebyrået - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 31.12.2008
° Jernbanesikkerhet - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 23.12.2008
Avgifter og gebyrer f.o.m. 1.1.2009 pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrå EASA - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.12.2008
° Neste generasjon av det europeiske lufttrafikkstyringssystemet (SESAR) - Rådsforordning publisert i EU-tidende 31.12.2008

VETERINÆRE FORHOLD
Bekjempelse av Aujeszkys sykdom i Nederland og Ungarn - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 31.12.2008
Diagnostisering av storfebrucellose - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 31.12.2008
° Import og transitt av fjærkre og fjærkreprodukter - Norsk forskrift kunngjort 2.1.2009
° Import av visse kjøttprodukter fra Ny-Caledonia - Norsk forskrift kunngjort 2.1.2009
Import av animalske produkter til eget forbruk - Kommisjonsforordningen publisert i EU-tidende 23.12.2008