Nyhetsbrev uke 13/2009

Forsiden - Nyhetsbrev - Nyhetsbrev Uke 132009 - Nyhetsbrev uke 13/2009

UKE 13/2009
Nye og endrede EØS-saker 23.-29. mars 2009• nye saker
° endrede saker


MEST LEST SISTE UKE
1. Arbeidstidsdirektiv for sjåfører som ikke er selvstendig næringsdrivende
2. Tjenestedirektivet
3. Ettermontering av dødvinkelspeil på tunge kjøretøy
4. Betalingstjenestedirektivet
5.
Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold
6. Arbeidstidsdirektivet (endring)
7.
Nano-kosmetikk og ny mat i Europaparlamentett
8. Forelengelse av tidsfrister for omsetning av visse biocidholdige produkter
node/1774

9. 4776 EU-rettsakter i EØS-avtalen - 800 flere i prosess
10. En europeisk strategi for IKT-forskning og -innovasjon

GENERELT
Europalov med pakketilbud - Nyhetsoppslag 29.3.2009

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Unionsborgerdirektivet: Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Høring igangsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 24.3.2009

DYREFÔR
° Godkjenning av 6-fytase (Quantum Phytase) som fôrtilsetningsstoff - Norsk forskrift kunngjort 27.3.2009
° Godkjenningsbetingelsene for visse fôrtilsetningsstoffer - Norsk forskrift kunngjort 27.3.2009
° Godkjenningsbetingelser for visse fôrtilsetningsstoffer - Norsk forskrift kunngjort 27.3.2009
° Godkjent bruk av et fôrtilsetningsstoff - Norsk forskrift kunngjort 27.3.2009
° Godkjenning av astaxanthin-dimetyl-disuccinat som fôrtilsetningsstoff - Norsk forskrift kunngjort 27.3.2009
° Søknader og godkjenning av fôrtilsettingsstoffer - Norsk forskrift kunngjort 27.3.2009
° Godkjenning av et mikroorganismepreparat som fôrtilsetningstoff til hunder og katter - EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.3.2009

ENERGI
° Felles regler for det indre elektrisitetsmarked - Utkast til Rådets 1. gangsbehandling (kompromiss med EP 23.3.2009)
° Adgang til nettverk for grensekryssende elektrisitet - Utkast til Rådets 1. gangsbehandling (kompromiss med EP 23.3.2009)
° Felles regler for det indre gassmarked - Utkast til Rådets 1. gangsbehandling (kompromiss med EP 23.3.2009)
° Etablering av et byrå for for europeisk samarbeid mellom energiregulatorer - Utkast til Rådets 1. gangsbehandling (kompromiss med EP 23.3.2009)
° Adgang til naturgasstransmisjonsnett - Utkast til Rådets 1. gangsbehandling (kompromiss med EP 23.3.2009)
Miljøvennlig design av lysstoffrør - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.3.2009
Miljøvennlig design av ikke-retningsbestemte lyskilder i boliger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.3.2009

FORBRUKERVERN
Søksmål med påstand om forbud på området forbrukervern - Rådets 1. gangsbehandling 23.3.2009 (endelig vedtak)

FORSKNING OG UTDANNING
Mobilitet og forskerkarriere: implementeringsrapport 2007 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 17.3.2009
Forvaltning av de europeiske programmene for satellittnavigasjon (Galileo og Ergos) - Forslag lagt fram av Kommisjonen 24.3.2009

HELSE
° Legemidler for mennesker - Høring igangsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 26.3.2009
° Legemidler til dyr - Høring igangsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 26.3.2009
° Farging av legemidler - Rådets 1. gangsbehandling 23.3.2009 (endelig vedtak)
° Fellesskapskodeks for veterinærlegemidler - EØS-notat (nytt) offentliggjort 24.03.2009
° Bruk av visse stoffer i kosmetiske produkter - EØS-notat (nytt) offentliggjort 26.3.2009
° Forbud mot visse stoffer i hårfargeprodukter - EØS-notat (nytt) offentliggjort 26.3.2009
° Kosmetikkforordningen - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 24.3.2009 (kompromiss med Rådet)

INFORMASJONSSAMFUNNET
Rapport om gjennomføringen av det europeiske telekom-markedet pr. 2008 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 24.3.2009
° Rettslig beskyttelse av dataprogrammer - Rådets 1. gangsbehandling 23.3.2009 (endelig vedtak)

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
° Midlertidig rammeverk for statsstøtte for tiltak som letter tilgangen til kapital under krisen - EØS-notat (nytt) offentliggjort 27.3.2009
Skjema for notifisering av støtte til fiskeri og akvakultur - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.3.2009

KULTUR, MEDIA OG OPPHAVSRETT
° Rettslig beskyttelse av dataprogrammer - Rådets 1. gangsbehandling 23.3.2009 (endelig vedtak)

MILJØ
Reviderte kriterier for EUs miljømerke for TV-apparater - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 28.3.2009
Det europeiske miljøbyrået og Det europeiske miljøopplysnings- og miljøovervåkningsnett (kodifisering) - Rådets 1. gangsbehandling 23.3.2009 (endelig vedtak)
° Endring til forordningen om ozonreduserende stoffer - Norsk forskrift kunngjort 27.3.2009
° Kvotehandelsdirektivet: handel med CO2-kvoter - Norsk forskrift kunngjort 27.3.2009
° Stoffer som bryter ned ozonlaget - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 25.3.2009 (endelig vedtak)
° Gokjenning av biocidproduktet karbondioksid til bruk i rottemidler - Gjennomføringssak åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 18.3.2009
° Godkjenning av biocidproduktet difetialon til bruk i rottemidler - Gjennomføringssak åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 18.3.2009
° Forelengelse av tidsfrister for omsetning av visse biocidholdige produkter - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 24.3.2009
Unntak fra tungmetallbestemmelser for plastkasser og -paller - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 25.3.2009
Innhenting av opplysninger om persistente organiske forbindelser (POPs) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 24.3.2009

NÆRINGSMIDLER
° Import av visse levende hovdyr og av kjøtt fra disse - Norsk forskrift kunngjort 27.03.2009
° Innførsel fra tredjeland av økologiske landbruksprodukter - Norsk forskrift kunngjort 19.3.2009
° Økologisk produksjonsmetode og merking av landbruksprodukter - Norsk forskrift kunngjort 27.3.2009
Maksimalverdier for plantevernmidlene azoxystrobin og fludioxonil i næringsmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.3.2009
° Nye prosedyrer for godkjenning av ny mat (novel food) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 25.3.2009
° Ekstraksjonsmidler anvendt ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser (omarbeiding) - Rådets 1. gangsbehandling 23.3.2009 (endelig vedtak)
Forlengelse av importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 27.3.2009

NÆRINGSPOLITIKK
Forvaltning av de europeiske programmene for satellittnavigasjon (Galileo og Ergos) - Forslag lagt fram av Kommisjonen 24.3.2009

SELSKAPSRETT
Fortolkningsbidrag fra IFRIC-komiteen angående visse internasjonale regnskapsstandarder - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.3.2009

TRANSPORT
° Komponenter og karakteristika for jord- og skogbrukstraktorer (kodifisering) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 24.3.2009
Konsultasjoner om nasjonale bestemmelser som berører EUs transportpolitikk for vei-, jernbane-, vannveistransport (kodifisering) - Rådets 1. gangsbehandling 23.3.2009 (endelig vedtak)
° Utviklingen av Fellesskapets jernbaner - EØS-notat oppdatert 25.3.2009
° Felles europeisk luftrom II: Om lufthavner, lufttrafikkstyring og flynavigasjonstjenester - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 25.3.2009
° Single European Sky II: Mer effektivt og bærekraftig system for lufftrafikk i Europa - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 25.3.2009
° Inspeksjoner av fly og helikoptre som benytter EUs flyplasser - Norsk forskrift kunngjort 27.3.2009
° Sikkerhetssystemer for programvare for luftfartstjenester - Norsk forskrift kunngjort 27.3.2009
° Rampeinspeksjoner av fly og helikoptre - Norsk forskrift kunngjort 19.3.2009

VARER
° Størrelse på ferdigpakninger for næringsmidler - Gjennomføringssak åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 18.3.2009
Direktiv om ikke-automatiske vekter (kodifisering) - Rådets 1. gangsbehandling 23.3.2009 (endelig vedtak)
° Måleinstrumenter og for måletekniske kontrollmetoder (kodifisering) - Rådets 1. gangsbehandling 23.3.2009 (endelig vedtak)

VETERINÆRE FORHOLD
° Tiltak for bekjemping av klassisk svinepest i Tyskland - Norsk forskrift kunngjort 27.3.2009
° Bekjempelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier - EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.3.2009
° Listen over grensestasjoner for veterinærkontroll i Tyskland, Frankrike, Italia og Østerrike - EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.3.2009
° Unntaksbestemmelser for virksomheter i kjøtt- og melkesektorene i Bulgaria - EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.3.2008
Unntaksbestemmelser for visse meierivirksomheter i Bulgaria - EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.3.2009
Merking i Irland av fjærkrekjøtt, svinekjøtt og fårekjøtt med opprinnelsesland - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 25.3.2009
Import av animalske produkter til eget forbruk - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.3.2009