Nyhetsbrev uke 16/2009

Forsiden - Nyhetsbrev - Nyhetsbrev Uke 162009 - Nyhetsbrev uke 16/2009

UKE 16/2009
Nye og endrede EØS-saker 13.-19. april 2009• nye saker
° endrede saker


MEST LEST SISTE UKE
1. Arbeidstidsdirektiv for sjåfører som ikke er selvstendig næringsdrivende
2. Fornybar energidirektivet (forslag): økt bruk av fornybar energi
3. Tjenestedirektivet
4. Fangst- og lagring av karbondioksyd (CO2)
5. Vikardirektivet: vikaransattes arbeidsforhold
6. Arbeidstidsdirektivet (endring)
7. Maskindirektivet
8. Import fra og transitt gjennom tredjeland av dyr og visse typer ferskt kjøtt
9.
Postdirektivet (endring): fullføring av det indre marked for posttjenester
10.
Unionsborgerdirektivet: Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold

ENERGI
° Bygningsenergidirektivet: energieffektivitet av bygninger (omarbeiding) - Komiteinnstilling av 6.4.2009 til Europaparlamentets 1.gangsbehandling publisert

FINANSIELLE TJENESTER
Juridisk sikkerhet for verdipapirporteføljer og -disposisjoner (høringsdokument) - Høring igangsatt av Kommisjonen 16.4.2009
Bekjempelse av forsinket betaling i kommersielle transaksjoner - Forslag fra Kommisjonen lagt fram 8.4.2009
° EU-program om finansielle tjenesteytelser, regnskapsavlegging og revisjon - Komiteinnstilling av 6.4.2009 til Europaparlamentets 1. gangsbehandling publisert

FORBRUKERVERN
° Timeshare-direktivet: forbrukervern i forbindelse med timesharing, varige ferieprodukter, videresalg og bytte - EØS-notat (nytt) offentliggjort 17.4.2009
° Grønnbok om kollektive forbrukersøksmål - EØS-notat (nytt) offentliggjort 11.4.2009

FORSKNING OG UTDANNING
° European Metrology Research Programme (EMRP) - Komiteinnstilling av 2.4.2009 til Europaparlamentets 1. gangsbehandling offentliggjort

HELSE
Godkjent bruk av 17 kosmetiske produkter brukt til hårfarging - Kommisjonsdirektiv (endring) publisert i EU-tidende 17.4.2009

INFORMASJONSSAMFUNNET
Informasjonssystemet for det indre marked (IMI): retningslinjer for databeskyttelse - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 18.4.2008

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
° Retningslinjer for statsstøtte til offentlig radio- og TV-kringkasting - Høring igangsatt av Kommisjonen 8.4.2009

MILJØ
Etablering av EMODNET: Det europeiske marine observasjons- og datanettverk - Høring igangsatt av Kommisjonen 7.4.2009
° EUs strategi for bedre skipsopphugging - Høring igangsatt av Kommisjonen 6.4.2009
Endringer til forordningen om transport av avfall - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.4.2009
Forbud mot bruk av visse biocidholdige produkter - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 15.4.2009
Behandling av avfall som inneholder persistente organiske miljøgifter fra visse produksjonsprosesser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.4.2009

SELSKAPSRETT
° EU-program om finansielle tjenesteytelser, regnskapsavlegging og revisjon - Komiteinnstilling av 6.4.2009 til Europaparlamentets 1. gangsbehandling publisert

TRANSPORT
° Rettigheter til passasjerer som reiser til sjøs eller på innenlandske vannveier - EØS-notat (nytt) offentliggjort 16.4.2009
° Single European Sky II: Mer effektivt og bærekraftig system for lufftrafikk i Europa - EØS-notat (nytt) offentliggjort 16.4.2009 (fire notater til Kommisjonens forslag)

VARER
° Måleinstrumenter og for måletekniske kontrollmetoder (kodifisering) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 17.4.2009
° Samordning av lovgivningen om måleenheter - EØS-notat (nytt) offentliggjort 17.4.2009

VETERINÆRE FORHOLD
° Overvåkings- og bekjempelsesprogrammer for akvatiske dyr: status som sykdomsfrie kystsoner - EØS-notat (nytt) offentliggjort 17.4.2009
° Anvendelsesperioder for bestemmelser om fugleinfluensa - Norsk forskrift kunngjort 15.4.2009