Nyhetsbrev uke 17/2009

Forsiden - Nyhetsbrev - Nyhetsbrev Uke 172009 - Nyhetsbrev uke 17/2009

UKE 17/2009
Nye og endrede EØS-saker 20.-26. april 2009


• nye saker
° endrede saker


MEST LEST SISTE UKE
1. Tjenestedirektivet
2. Fornybar energidirektivet (forslag): økt bruk av fornybar energi
3. Maskindirektivet
4. Unionsborgerdirektivet: Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold
5. Bekjempelse av Aujeszkys sykdom (svinevirus): bestemmelser vedrørende Slovakia og Spania
6. Førerkortdirektivet (fra 2013)
7. Arbeidstidsdirektivet (endring)
8. Forbrukerkredittdirektivet
9. Vikardirektivet: vikaransattes arbeidsforhold
10. Informasjonssystemet for det indre marked

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Informasjon til og konsultasjon med ansatte i multinasjonale foretak - Rådets 1. gangsbehandling 23.4.2009 (endelig vedtak)
° Insolvensdirektivet: beskyttelse av arbeidstakere i tilfelle av arbeidsgivers insolvens - EØS-komitevedtak 24.4.2009
° Koordinering av offentlige trygdeordninger - Europaparlamentets 2.gangsbehandling 22.4.2009 (endelig tekst)
° Koordinering av offentlige trygdeordninger - Europaparlamentets 2.gangsbehandling 22.4.2009 (endelig tekst)
° Folke- og boligtelling - EØS-komitevedtak 24.4.2009

DYREFÔR
° Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av fôrtilsetningsstoffet canthaxanthin - EØS-komitevedtak 24.4.2009
° Fôring av visse arter av åtseletende fugler i Bulgaria - EØS-notat (nytt) publisert 21.4.2009
Permanent godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.4.2009

ENERGI
° Bygningsenergidirektivet: energieffektivitet av bygninger (omarbeiding) - Europaparlamentets 1.gangsbehandling 23.04.2009
° Felles regler for det indre elektrisitetsmarked - Europaparlamentets 2.gangsbehandling 22.4.2009 (kompromiss med Rådet)
° Merking av dekk med hensyn til drivstoffeffektivitet - Europaparlamentets 1.gangsbehandling 22.4.2009
° Adgang til naturgasstransmisjonsnett - Europaparlamentets 2.gangsbehandling 22.4.2009 (kompromiss med Rådet)
° Felles regler for det indre gassmarked - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 22.4.2009 (kompromiss med Rådet)
° Adgang til nettverk for grensekryssende elektrisitet - Europaparlamentets 2.gangsbehandling 22.4.2009 (kompromiss med Rådet)
° Etablering av et byrå for for europeisk samarbeid mellom energiregulatorer - Europaparlamentets 2.gangsbehandling 22.4.2009 (kompromiss med Rådet)

ETABLERINGSRETT
° Tjenestedirektivet - Stortingssamtykke 23.4.2009 til (kommende) EØS-komitevedtak; Odelstingsproposisjon lagt fram 24.4.2009; Norsk erklæring protokollført i EØS-komiteen 24.4.2009;
° Direktiv om pasientmobilitet - Europaparlamentets 1.gangsbehandling 23.4.2009

FINANSIELLE TJENESTER
° Erverv og økning av eierandeler i finansiell sektor - Odeltingsproposisjon lagt fram av regjeringen 24.4.2009
° Adgang til å starte og utøve forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 22.4.2009 (kompromiss med Rådet)
° Defininsjoner vedrørende verdipapirfond - Odeltingsproposisjon lagt fram av regjeringen 24.4.2009
° Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer - Europaparlamentets 1.gangsbehandling 23.04.2009
° Modernisering av direktivet om elektroniske penger - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 24.4.2009 (kompromiss med Rådet)
° Betalinger over landegrensene i Fellesskapet (euroforordningen) - Europaparlamentets 1.gangsbehandling 24.4.2009
° Bekjempelse av forsinket betaling i kommersielle transaksjoner - Høring igangsatt av justis- og politidepartementet 24.4.2009

FORBRUKERVERN
° Forbrukerkredittdirektivet - Stortingsproposisjon lagt fram av regjeringen 24.4.2009
° Rettigheter til busspassasjerer - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 23.4.2009

FORSKNING OG UTDANNING
° European Metrology Research Programme (EMRP) - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 22.4.2009 (endelig tekst)
Strategi for forskning på fremtidige og voksende IKT-teknologier - Meddelelse av 20.4.2009 lagt fram av Kommisjonen
Ekspertgruppe vedrørende sikkerheten til de europeiske satellittbaserte navigasjonssystemene - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 21.4.2009

HELSE
° Direktiv om pasientmobilitet - Europaparlamentets 1.gangsbehandling 23.4.2009
° Forbudte duftstoffer i kosmetiske produkter - EØS-komitevedtak 24.4.2009

INFORMASJONSSAMFUNNET
Samordnet bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 25.4.2009
° Beskyttelse av personopplysninger på Jersey (lagring av persondata) - EØS-komitevedtak 24.4.2009
° Forelengelse av ENISA-byråets mandat - EØS-komitevedtak 24.4.2009
° Maksimalpriser for SMS og dataoverføring med mobiltelefoner fra utlandet - Europaparlamentets 1.gangsbehandling 22.4.2009 (kompromiss med Rådet)
° EU-program for utvikling av e-løsninger mellom offentlige myndigheter - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 22.4.2009
Strategi for forskning på fremtidige og voksende IKT-teknologier - Meddelelse av 20.4.2009 lagt fram av Kommisjonen
° Statistikk om informasjonssamfunnet - EØS-komitevedtak 24.4.2009

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
° Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU - Rådets 1. gangsbehandling 23.4.2009 (endelig vedtak)

KULTUR OG MEDIA
TV-direktivet: utøvelse av fjernsynsvirksomhet (kodifisering) - Forslag lagt fram av Kommisjonen 21.4.2009
° Vernetiden for opphavsrett - Europaparlamentets 1.gangsbehandling 23.4.2009

MILJØ
° Miljøansvarsdirektivet - Stortingsproposisjon lagt fram av regjeringen 24.4.2009
° Omsetning av tømmer og treprodukter i klimasammenheng - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 22.4.2009
° Krav til miljødesign for energirelaterte produkter - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 24.4.2009 (kompromiss med Rådet)
° Retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av lystgass - EØS-notat (nytt) offentliggjort 24.4.2009
° Vedlegg til forordningen om eksport og import av avfall - EØS-komitevedtak 24.4.2009
Beregning av finansiell sikkerhet i forbindelse med håndtering av avfall fra utvinningsindustrien - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 21.4.2009
° Begrensninger på omsetning og bruk av løsemidlet diklormetan - Rådets 1. gangsbehandling 23.04.2009 (endelig vedtak)
Forbud mot bruk av visse biocidholdige produkter - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 24.4.2009

NÆRINGSMIDLER
° Statistikk om plantevernmidler - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 24.4.2009

NÆRINGSPOLITIKK
° Tjenestedirektivet - Stortingssamtykke 23.4.2009 til (kommende) EØS-komitevedtak; Odelstingsproposisjon lagt fram 24.4.2009; Norsk erklæring protokollført i EØS-komiteen 24.4.2009;

PLANTESANITÆRE FORHOLD
° Tidsbegrenset forsøk angående frøblandinger bestemt til anvendelse som fôrplanter - EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.4.2009

SELSKAPSRETT
° Revisjonsdirektivet: Kvalitetssikring av godkjente revisorer - Odeltingsproposisjon lagt fram av regjeringen 24.4.2009
° Krav til rapportering og dokumentasjon ved bedriftsfusjoner og -delinger - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 22.4.2009

STATISTIKK
° Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs (omarbeiding) - Rådets 1. gangsbehandling 23.4.2009 (endelig vedtak)
Kortidsstatistikk og endringer som følge av revisjon av statistiske klassifikasjoner - EØS-komitevedtak 24.4.2009
° Innberetning av statistiske opplysninger om akvakultur - EØS-komitevedtak 24.4.2009
° Folke- og boligtelling - EØS-komitevedtak 24.4.2009
° Statistikk om informasjonssamfunnet - EØS-komitevedtak 24.4.2009
° Statistikk om plantevernmidler - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 24.4.2009
Minimumsnormer ved behandling av sesongprodukter i de harmoniserete forbrukerprisindeksene (HICP) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.4.2009
Endringer til forordningen om konjunkturstatistikk - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.4.2009

TRANSPORT
° Utslipp fra biler (Euro 5 og 6) og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon - EØS-komitevedtak 24.4.2009
° Kjørelys om dagen - EØS-komitevedtak 24.4.2009
° Rammeverk for iverksetting av intelligente transportsystemer innen veitransport - Europaparlamentets 1.gangsbehandling 23.4.2009
° Adgang til markedet for internasjonal godstransport - Europaparlamentets 2.gangsbehandling 23.4.2009 (kompromiss med Rådet)
° Adgang til markedet for internasjonal persontransport - Europaparlamentets 2.gangsbehandling 23.4.2009 (kompromiss med Rådet)
° Adgang til yrket som vegtransportør - Europaparlamentets 2.gangsbehandling 23.4.2009 (kompromiss med Rådet)
° Rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog - EØS-komitevedtak 24.4.2009
° Rettigheter til passasjerer som reiser til sjøs eller på innenlandske vannveier - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 23.4.2009
° Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip (omarbeiding) - Rådets 1. gangsbehandling 23.04.2009 (endelig vedtak)
° Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs (omarbeiding) - Rådets 1. gangsbehandling 23.4.2009 (endelig vedtak)
° Spredningsforordningen: videreformidling av opplysninger om hendelser innen sivil luftfart - EØS-komitevedtak 24.4.2009
° Lagringsforordningen: registrering av hendelser innen sivil luftfart - EØS-komitevedtak 24.4.2009
Overvåking og rapportering av utslipp av drivhusgasser fra fly og helikoptre - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 23.4.2009
° Endring av regelverket for miljøtransportprogrammet Marco Polo II - Europaparlamentets 1.gangsbehandling 23.4.2009 (kompromiss med Rådet)
Ekspertgruppe vedrørende sikkerheten til de europeiske satellittbaserte navigasjonssystemene - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 21.4.2009

VARER
° Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU - Rådets 1. gangsbehandling 23.4.2009 (endelig vedtak)
° Markedsføring av byggevarer - Europaparlamentets 1.gangsbehandling 24.4.2009
° Utstyr for spredning av plantevernmidler - Europaparlamentets 1.gangsbehandling 22.4.2009

VETERINÆRE FORHOLD
Erklæring om at visse regioner er fri for storfetuberkulose, storfebrucellose og smittsom storfeleukose - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 25.4.2009
° Datoen for innføring av elektronisk identifikasjon av sau og geit - EØS-komitevedtak 24.4.2009
° Romanias program for bekjempelse av salmonella hos avlsflokker av avlshøns - EØS-komitevedtak 24.4.2009
° Bulgarias program for bekjempelse av salmonella hos avlsflokker av avlshøns - EØS-komitevedtak 24.4.2009
° Omsetning av egg fra salmonellainfiserte flokker av verpehøns - EØS-komitevedtak 24.4.2009
° Finlands program for bekjempelse av salmonella hos avlsflokker av avlshøns - EØS-komitevedtak 24.4.2009
° Nasjonale program for bekjempelse av salmonella hos eggleggende høns - EØS-komitevedtak 24.4.2009
° Bekjempelse av salmonella hos avlshøns i visse tredjestater - EØS-komitevedtak 24.4.2009
° Liste over veterinære grensekontrollstasjoner - EØS-komitevedtak 24.4.2009
° Forordning om animalske biprodukter - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 24.4.2009
° Betingelser for handel med svin mellom land og regioner som er fri for Aujeszkys sykdom - EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.4.2009
° Endring av reglene for transport av dyr i forbindelse med blåtunge - EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.4.2009