Nyhetsbrev uke 23/2008

Forsiden - Nyhetsbrev - Nyhetsbrev Uke 232008 - Nyhetsbrev uke 23/2008

Nye og endrede saker 2.-8. juni 2008

• nye saker
° endrede saker

N nyhetsoppslag
P politikkdokument
R rettsakt

GENERELT
Aktuelle rettsakter for EØS-komiteens møte 6. juni (N)

FINANSIELLE TJENESTER
° Etablering og utøvelse av virksomhet som kredittinstitusjon (R - 32006L0048) - Rev. dep.notat, EØS-komitevedtak
° Krav til investeringsselskapers og kredittinstitutters kapitalgrunnlag (R - 32006L0049) - Rev. dep.notat, EØS-komitevedtak
° Utelukkelse av foretak fra anvendelsesområdet for multilaterale utviklingsbanker (R - 32007L0018) - Rev. dep.notat, EØS-komitevedtak

FORSKNING OG UTDANNING
Immaterielle rettigheter og kunnskapsoverføring ved offentlige forskningsinstitusjoner (R - 32008H0416) - Publisert i EU-tidene
° Norge på vei inn i europeisk innovasjons- og teknologiinstitutt (N,R - 32008R0294) - Stortingsbehandling

HELSE
° EU-programmet for forebygging og informasjon på narkotikaområdet 2007-2013 (R - 32007D1150) - Rev. dep.notat, EØS-komitevedtak
° EUs folkehelseprogram (2008-2013) (R - 32007D1350) - Rev. dep.notat, EØS-komitevedtak
Restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler med hensyn til firokoksib (R - 32007R1323) - Dep.notat, EØS-komitevedtak
Restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler med hensyn til monensin, lasalocid og tylvalosin (R - 32007R1353) - Dep.notat, EØS-komitevedtak
° Inkludering av SARS, aviær influensa og West Nile-virus i liste over smittbare sykdommer (R - 32007D0875) - Rev. dep.notat, EØS-komitevedtak

INFORMASJONSSAMFUNNET
Harmonisering av 3 400-3 800 MHz-båndet for jordbaserte kommunikasjonssystemer (R - 32007D0411) - Publisert i EU-tidene
Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektroniske kommunikasjon - opptak av Romania og Bulgaria (R - 32007D0804) - Dep.notat, EØS-komitevedtak

MILJØ
Mengden av tillatte ozon-nedbrytende stoffer i 2008 (R - 32008D0409) - Publisert i EU-tidene
° Overvåking og kontroll av avfallstransport (R - 32006R1013) - Rev. dep.notat, EØS-komitevedtak
Informasjon til bilkjøpere om CO2-utslipp - åpen høring (N) - Åpen høring

NÆRINGSMIDLER
° Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn (R - 32006L0141) - Rev. dep.notat, EØS-komitevedtak
Grenseverdier for bifenazat, petoksamid, pyrimetanil og rimsulfuron (R - 32007L0062) - Dep.notat, EØS-komitevedtak
Grenseverdier for acetamiprid, atrazin, deltametrin, imazalil, indoksakarb, pendimetalin, pymetrozin, pyraklostrobin, tiakloprid (R - 32007L0073) - Dep.notat, EØS-komitevedtak
Risikobegrensende tiltak for stoffene 2-nitrotoluen og 2,4-dinitrotoluen (R - 32008H0405) - Publisert i EU-tidene

PLANTESANITÆRE FORHOLD
Prøver og -analyser av frø og formeringsmateriale av Asparagus officinalis (R - 32007D0852) - Dep.notat, EØS-komitevedtak
Prøver og -analyser av frø og formeringsmateriale av Asparagus officinalis påbegynt i 2005 (R - 32007D0853) - Dep.notat, EØS-komitevedtak

STATISTIKK
° Opprettelse av en ny statistisk aktivitetstilknyttet produktklassifikasjon (R - 32008R0451) - Publisert i EU-tidene
° Statistikk om utdanning og livslang læring (R - 32008R0452) - Publisert i EU-tidene
° Kvartalsvis statistikk om ledige stillinger (R - 32008R0453) - Publisert i EU-tidene
° EUs statistikkprogram 2008-2012 (R - 32007D1578) - Stortingsbehandlet, Rev. dep.notat, EØS-komitevedtak
Tilrettelegging av en arbeidskraftsundersøkelse i Fellesskapet (R - 32007R1372) - Dep.notat, EØS-komitevedtak
Overføring av tall fra nasjonalregnskapet (R - 32007R1392) - Dep.notat, EØS-komitevedtak

TRANSPORT
° Adgang til markedet for internasjonal persontransport (R - KOM(2007) 264) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling
Informasjon til bilkjøpere om CO2-utslipp - åpen høring (N) - Åpen høring
° Registrering av jernbanevogner i nasjonale kjøretøysregistre (R - 32007D0756) - Rev. dep.notat, EØS-komitevedtak
° Europeisk overvåknings- og informasjonssystem for skipstrafikk (R - KOM(2005) 589) - Rådets 1. gangsbehandling
° Etterforskning av sjøulykker (R - KOM(2005) 590) - Rådets 1. gangsbehandling
° Direktiv om havnestatskontroll (R - KOM(2005) 588) - Rådets 1. gangsbehandling
° Ansvaret for passasjerer ved ulykker til sjøs og på innlands vannveier (R - KOM(2005) 592) - Rådets 1. gangsbehandling
° Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjonene (R - KOM(2005) 587) - Rådets 1. gangsbehandling
° Oppdaterte avgiftssatser for kanaltrafikk (R - 32008R0181) - Dep.notat, EØS-komitevedtak
Sikkerhetssystemer for programvare for luftfartstjenester (R - 32008R1315) - Publisert i EU-tidene
° Krav til den nasjonale tilsynsvirksomheten innenfor lufttrafikkstyring (R - 32007R1315) - Rev. dep.notat, EØS-komitevedtak
° Harmonisering av tekniske krav og administrative prosedyrer innen sivil luftfart (R - 32008R0008) - Rev. dep.notat, EØS-komitevedtak
° Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") (R - 32008R0331) - Rev. dep.notat, EØS-komitevedtak

VETERINÆRE FORHOLD
Beskyttelsestiltak overfor klassisk svinepest i Slovakia (R - 32008D0419) - Publisert i EU-tidene
° Reduksjon av forvaltningsmessige byrder for små næringsmiddelforetak som leverer til sluttforbruker (mathygienedelen) (R - KOM(2007) 90) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling
Forbud mot bruk av visse stoffer i husdyrhold (R - KOM(2007) 292) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling
Kvegturberkulose i Italia og kvegleukose i Polen (R - 32008D0404) - Publisert i EU-tidene
Overvåkingsplaner for restkonsentrasjoner av farmakologiske stoffer hos dyr fra tredjeland (R - 32008D0407) - Publisert i EU-tidene