Nyhetsbrev uke 25/2008

Forsiden - Nyhetsbrev - Nyhetsbrev Uke 252008 - Nyhetsbrev uke 25/2008
 
 
Europalov - www.europalov.no
Følger beslutningsprosessen fra EU til Norge

 

Nye og endrede saker 16.-22. juni 2008

• nye saker
° endrede saker

N nyhetsoppslag
P politikkdokument
R rettsakt

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Europeisk år 2010 for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon (KOM(2007) 797) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling

DYREFÔR
Godkjenning av 6-fytase (Quantum Phytase) som fôrtilsetningsstoff (R 32008R0554) - Publisert i EU-tidene
Godkjenningsbetingelsene for visse fôrtilsetningsstoffer (R 32008R0552) - Publisert i EU-tidene

ENERGI
° Gjennemsiktighet av gass- og elektrisitetspriser til industrien (R KOM(2007) 735) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling
Elektrisitet krysser grensene i Europaparlamentet (N) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling
° Etablering av et byrå for for europeisk samarbeid mellom energiregulatorer (R KOM(2007) 530) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling
° Felles regler for det indre elektrisitetsmarked (R KOM(2007) 528) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling
° Adgang til nettverk for grensekryssende elektrisitet (R KOM(2007) 531) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling

FORSKNING OG UTDANNING
Rettslige aspekter ved nanomaterialer (P KOM(2008) 366) - Meddelelse fra Kommisjonen
Evaluering av Det europeiske senter for utvikling av yrkesopplæring - CEDEFOP (P KOM(2008) 356) - Rapport fra Kommisjonen

HELSE
Rettslige aspekter ved nanomaterialer (P KOM(2008) 366) - Meddelelse fra Kommisjonen
Det supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering) (R KOM(2008) 369) - Forslag fra Kommisjonen
Innmelding av overførbare sykdommer til EF-nettet (R 32008D0426) - Publisert i EU-tidene

INFORMASJONSSAMFUNNET
Sluttevaluering av eTEN-programmet (P KOM(2008) 334) - Rapport fra Kommisjonen
° Forelengelse av ENISA-byråets mandat (R KOM(2007) 861) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling
° Rettslig beskyttelse av dataprogrammer (R KOM(2008) 23) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling

KONKURRANSE
Konkurranse på markedene for teleterminalutstyr (kodifisering) (R 32008L0063) - Publisert i EU-tidene

MILJØ
Risikobegrensende tiltak for visse stoffer (R 32008H0472) - Publisert i EU-tidene
Risikobegrensende tiltak for stoffene trichlorethylen, benzen og 2 methoxy-2-methylbutan (TAME) (R 32008H0471) - Publisert i EU-tidene
Risikobegrensende tiltak for stoffene zinkoksid, zinksulfat og trizinkbis(orthophosphat) (R 32008H0468) - Publisert i EU-tidene
Risikobegrensende tiltak for stoffene kromtrioksid, ammoniumdikromat og kaliumdikromat (R 32008H0455) - Publisert i EU-tidene
Risikobegrensende tiltak for visse farlige stoffer (R 32008H0454) - Publisert i EU-tidene
Vanndirektivet komplett (N) - Europaparlamentets 2. gangsbehandling
° Miljøkvalitetskrav innen vannpolitikken (R KOM(2007) 397) - Europaparlamentets 2. gangsbehandling
Europaparlamentet vil ha 50 % resirkulert avfall i 2020 (N) - Europaparlamentets 2. gangsbehandling
° Nytt rammedirektiv for avfall (R KOM(2005) 667) - Europaparlamentets 2. gangsbehandling

NÆRINGSMIDLER
Midlertidig forbud mot bruk og salg i Østerike av genetisk modifisert mais (R 32008D0470) - Publisert i EU-tidene
Grenseverdier for dioksiner og PCB i fiskelever (R 32008R0565) - Publisert i EU-tidene
Spesifikke renhetsskriterier for søtstoffer til bruk i næringsmidler (kodifisering) (R 32008L0060) - Publisert i EU-tidene
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlene cyfluthrin og lektin (R 32008R0542) - Publisert i EU-tidene

PLANTESANITÆRE FORHOLD
Handel med frø og settepoteter av genetisk truede arter (R 32008L0062) - Publisert i EU-tidene

SELSKAPSRETT
Begrensning av lovpliktige revisorers og revisjonsfirmaers sivilrettslige ansvar (R 32008H0473) - Publisert i EU-tidene
Enkeltpersonselskaper med begrenset ansvar (R KOM(2008) 344) - Forslag fra Kommisjonen
° Fusjon av aksjeselskaper (R KOM(2008) 26) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling

STATISTIKK
Rapport om avfallsstatistikk (P KOM(2008) 355) - Rapport fra Kommisjonen
Rapport om konjunkturstatistikk (P KOM(2008) 340) - Rapport fra Kommisjonen

TRANSPORT
° Forvaltning av veiinfrastrukturens sikkerhet (R KOM(2006) 569) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling
° Innenlandstransport av farlig gods (R KOM(2006) 852) - Europaparlamentets 2. gangsbehandling
Førerseter til landbruks- og skogbrukshjultraktorer (kodifisering) (R KOM(2008) 351) - Forslag fra Kommisjonen
° Bedre beskyttelse av fotgjengere og bløte trafikanter (N) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling
° Beskyttelse av fotgjengere og andre mye trafikanter (R KOM(2007) 560) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling
° Lys og lyssignaler på motorsykler (kodifisering) (R KOM(2007) 768) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling
° Lykter og lyssignaler til landbruks- og skogbrukstraktorer (kodifisering) (R KOM(2007) 840) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling
° Verneramme for hjul- og skogbrukstraktorer (R KOM(2008) 25) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling
° Fartssertifikat for fartøyer på indre vannveier (R KOM(2008) 37) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling
IMS-koden for sikker skipsfart - utforming av skjemaene (R 32008R0540) - Publisert i EU-tidene
Rådskompromiss om kabotasje i internasjonal godtransport (N) - Politisk enighet i Rådet
° Adgang til markedet for internasjonal godstransport (R KOM(2007) 265) - Politisk enighet i Rådet
° Adgang til markedet for internasjonal persontransport (R KOM(2007) 264) - Politisk enighet i Rådet
° Adgang til yrket som vegtransportør (R KOM(2007) 263) - Politisk enighet i Rådet

VARER
Måleinstrumenter og for måletekniske kontrollmetoder (R KOM(2008) 357) - Forslag fra Kommisjonen
° Navn på tekstilprodukter (omarbeiding) (R KOM(2007) 870) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling

VETERINÆRE FORHOLD
Reduksjon av forekomst av salmonella i kalkuner (R 32008R0584) - Publisert i EU-tidene
Kriteriene for revisjon av de årlige BSE-overvåkningsprogrammene (R 32008R0571) - Publisert i EU-tidene
Om visse foretak Romania i sektorene for kjøtt, fjærkrekjøtt, fisk og melk og meieriprodukter i Romania (R 32008D0465) - Publisert i EU-tidene
Beskyttelsestiltak overfor animalske produkter importert fra Kina (R 32008D0463) - Publisert i EU-tidene
Fritak for Bulgaria, Slovakia og Storbritannia fra anvendelse av direktiv 66/401/EØF for lam (R 32008D0462) - Publisert i EU-tidene
Soner og akvakulturanlegg som er godkjent med hensyn til visse fiskesykdommer (R 32008D0427) - Publisert i EU-tidene
Godkjente instanser til føring av register over svin i USA (R 32008D0453) - Publisert i EU-tidene
Overgangsbestemmelser vedrørende leveranser av rå melk i Romania (R 32008D0452) - Publisert i EU-tidene
Forebygging, kontroll og utryddelse av visse overførbare spongiforme encephalopatier (R 32008R0533) - Publisert i EU-tidene
° Veterinærkontroll innen EU (kodifisering) (R KOM(2008) 99) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling
Embryoninnsamlingsteam og embryonproduksjonsteam i Australia, Canada og USA (R 32008D0449) - Publisert i EU-tidene