Nyhetsbrev uke 3/2009

Forsiden - Nyhetsbrev - Nyhetsbrev Uke 32009 - Nyhetsbrev uke 3/2009

UKE 3/2009
EØS-saker 12.-18. januar 2009

• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Ekspertutvalg for utestasjonering av arbeidstakere - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 13.1.2009
Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Norge har fullført parlmentsprosedyrer: EØS-beslutningen trer i kraft 1.3.2009

DYREFÔR
° Godkjenning av kopperchelat av methionin-hydroksyanalog som tilsetningsstoff til fôrvarer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 15.1.2009

FINANSIELLE TJENESTER
° Kollektive investeringsfond (UCITS) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 13.1.2009 (endelig vedtak)

FORBRUKERVERN
Rapport om gjennomføring av EU-direktivet om produktsikkerhet - Rapport lagt fram av Kommisjonen 14.1.2009
° Direktivet om urimelig handelspraksis - Norsk lov kunngjort 9.1.2009
Standard for gåstoler til babyer - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 13.1.2009

FORSKNING OG UTDANNING
° Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner - Norsk forskrift kunngjort 13.1.2009 (veiledet legetjeneste)
° Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (maritime sertifikater) - Norsk forskrift kunngjort 16.1.2009

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Nye retningslinjer for offentlig støtte til miljøtiltak - EØS-notat (nytt) offentliggjort 13.1.2009

MILJØ
° Forbud mot omsetning av biocidholdige produkter - EØS-notat (nytt) offentliggjort 16.1.2009
° Markedsføring av eldre batterier og akkumulatorer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 16.1.2009
Klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 16.1.2009
° Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 13.1.2009
° Strengere EU-lovgivning for plantevernmidler - Nyhetsoppslag 18.1.2008
° Markedsføring av plantevernmidler - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 13.1.2009 (endelig vedtak)
° Rammedirektiv for bærekraftig bruk av plantevernmidler - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 13.1.2009 (endelig vedtak)

NÆRINGSMIDLER
° Økologisk produksjon, merking og kontroll (karensfôr, enzymer, gjær, farging av egg) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 9.1.2009
° Import av visse kjøttprodukter fra Ny-Caledonia - EØS-notat (nytt) offentliggjort 15.1.2009
Forbud mot bruk av flurprimidol til bruk i plantevernmidler - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 15.9.2009
Krav til sammensetningen av visse morsmelkerstatninger - EØS-notat (nytt) offentliggjort 13.1.2009
° Strengere EU-lovgivning for plantevernmidler - Nyhetsoppslag 18.1.2008
° Markedsføring av plantevernmidler - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 13.1.2009 (endelig vedtak)
° Rammedirektiv for bærekraftig bruk av plantevernmidler - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 13.1.2009 (endelig vedtak)

OFFENTLIGE INNKJØP
° Forsvarsanskaffelser - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 14.1.2009 (endelig vedtak)

STATISTIKK
Evaluering av EUs statistiske program (2003-2007) - Rapport lagt fram av Kommisjonen 13.1.2009
Spesifikasjoner for statistikk om forening av arbeid og familieliv - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.1.2009
Gjennomføringsbestemmelser for kvartalsstatistikker over ledige stillinger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.1.2009

TRANSPORT
Typegodkjenning av motorkjøretøyer med hensyn til gjenbruk og gjenvinning - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 14.1.2009
° IMS-koden for sikker skipsfart - utforming av skjemaene - Norsk forskrift kunngjort 16.1.2009
Krav til automatiske systemer til utveksling av flydata til støtte for datalink-tjenester - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.1.2009
Krav til datalink-tjenester i det felles europeiske luftrum - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.1.2009
° Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 13.1.2009

VARER
Rapport om gjennomføring av EU-direktivet om produktsikkerhet - Rapport lagt fram av Kommisjonen 14.1.2009

VETERINÆRE FORHOLD
Unntaksbestemmelser for virksomheter i kjøtt- og melkesektorene i Bulgaria - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 16.1.2009
Vilkår for forflytning av dyr innenfor samme restriksjonssone (blåtunge) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 17.1.12009
° Laboratorier som har tillatelse til å håndtere levende munn- og klovesykevirus - EØS-notat (nytt) offentliggjort 16.1.2009
° Retningslinjer for ordningene med risikobasert fiskehelsekontroll - EØS-notat (nytt) offentliggjort 6.1.2009
Revisjon av nasjonale BSE-overvåkingsprogram - EØS-notat (nytt) offentliggjort 15.1.2009
° Regioner i Polen som er fri for smittsom storfeleukose - EØS-notat (nytt) offentliggjort 16.1.2009
° Status og risiko for kugalskap (BSE) i ulike land og regioner - EØS-notat (nytt) offentliggjort 16.1.2009
Import av ender fra Portugal og produkter av disse som er vaksinert mot fugleinfluensa - EØS-notat (nytt) offentliggjort 16.1.2009
Overgangsbestemmelser for visse meierivirksomheter i Bulgaria - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 15.1.2009