Nyhetsbrev uke 39/2008

Forsiden - Nyhetsbrev - Nyhetsbrev Uke 392008 - Nyhetsbrev uke 39/2008
 
 
Europalov - www.europalov.no
Følger beslutningsprosessen fra EU til Norge

 

Nye og endrede saker 22.-28. september 2008

• nye saker
° endrede saker

N nyhetsoppslag
P politikkdokument
R rettsakt

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Overlappende familieytelser og barnetrygd - EØS-komitevedtak 26.9.2008
° Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringer av forordningene 1408/71 og 547/72 - EØS-komitevedtak 26.9.2008
° Rapportering om gjennomføring av direktivene om helse og sikkerhet på arbeidsplassen - EØS-komitevedtak 26.9.2008
Beskyttelse av arbeidstakere i tilfelle av arbeidsgivers insolvens - Rådets 1. gangsbehandling (formelt, endelig vedtak) 25.9.2008

DYREFÔR
° Nasjonal kontrollplan for fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd - EØS-notat oppdatert 23.9.2008
° Uønskede stoffer i dyrefôr - EØS-notat (nytt) 22.9.2008
° Diettfôr til katter og hunder ved kronisk nyresvikt - EØS-notat (nytt) 22.9.2008

ENERGI
° Adgangsvilkår til gasstransmisjonsnettverk - EØS-komitevedtak 26.9.2008
Gjennemsiktighet av gass- og elektrisitetspriser til industrien - Rådets 1. gangsbehandling (formelt, endelig vedtak) 25.9.2008

FINANSIELLE TJENESTER
° Erverv og økning av eierandeler i finansiell sektor - St.prp. lagt fram 26.9.2008

FORBRUKERVERN
° Informasjonssystemet for det indre marked: vern av personopplysninger - EØS-notat (nytt)

FORSKNING OG UTDANNING
° Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner - Norsk forskrift pm iverksetting av lov om endring av inkassoloven kunngjort 26.9.2008
EUs strategi for internasjonalt samarbeid innen vitenskap og teknologi - Meddelelse lagt fram 24.9.2008
° Europeisk år for kreativitet og innovasjon i 2009 - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 23.9.2008
Nettbasert ungdomshøring - Nyhetsoppslag

HELSE & KOSMETIKK
° Rapportering om gjennomføring av direktivene om helse og sikkerhet på arbeidsplassen - EØS-komitevedtak 26.9.2008
° Forekomst av veterinærlegemiddelet dinoproston i næringsmidler - EØS-komitevedtak 26.9.2008
Forbud mot visse stoffer i hårfargeprodukter - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidene 24.9.2008
° Farging av legemidler - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 23.9.2008
° Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlene cyfluthrin og lektin - EØS-notat (nytt) 23.9.2008
° Markedsføring av biocidholdige produkter - EØS-notat oppdatert 22.9.2008
Handlingsplan for narkotikabekjempelse - Nyhetsoppslag
Handlingsplan for narkotikabekjempelse 2009-2012 - Meddelelse lagt fram 18.9.2008

INFORMASJONSSAMFUNNET
Bredbåndforbindelse og internettleverandørenes fremtidige forpliktelser - Meddelelse lagt fram 25.9.2008
° Forbrukerrettigheter ved elektronisk kommunikasjon - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 24.9.2008
Europeisk teletilsyn, men ikke EU-overvåkingsorgan - Nyhetsoppslag
° Europeisk telekomtilsyn - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 24.9.2008
° Elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 24.9.2008
Billigere SMS-meldinger fra utlandet? - Nyhetsoppslag
Maksimalpriser for SMS og dataoverføring med mobiltelefoner fra utlandet - Forslag fra Kommisjonen lagt fram 23.9.2008

KULTUR, MEDIA & OPPHAVSRETT
Innbyrdes tilnærmelse av medlemsstatenes lovgivning om varemerker - Rådets 1. gangsbehandling (formelt, endelig vedtak) 25.9.2008

MILJØ
° Miljøkriterierne for tildeling av EF-miljømerket til tissue-papirprodukter: forlengelse til 4. mai 2009 - EØS-komitevedtak 26.9.2008
° EUs miljømerke for campingplasser: forlengelse av gyldighetsperioden - EØS-komitevedtak 26.9.2008
° Tilpasning av kjemikalieforordningen (REACH) som Bulgarias og Romanias tiltredelse - EØS-notat oppdatert 22.9.2008 og EØS-komitevedtak 26.9.2008
Forbud mot eksport av metallisk kvikksølv - Nyhetsoppslag
° Forbud mot eksport av kvikksølv og krav til lagring av overskuddskvikksølv - Rådets 2. gangsbehandling (formelt, endelig vedtak) 25.9.2008
° Regler for klageutvalget til Det europeiske kjemikalieagentur - EØS-notat oppdatert 22.9.2008 og EØS-komitevedtak 26.9.2008

NÆRINGSMIDLER
Forbud mot import av melk- og meieriprodukter fra Kina - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidene 27.9.2008
Forbud mot dichlobenil til bruk i plantevernmidler - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidene 26.9.2008
Forbud mot methylbromid til bruk i planetevernmidler - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidene 26.9.2008
° Maksimalverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler - EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.9.2008
° Ernærings- og helsepåstander på matvarer - EØS-notat oppdatert 16.9.2008
° Ekstraksjonsmidler anvendt ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser (omarbeiding) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 23.9.2008
° Næringsmidler til spesielle formål - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 23.9.2008
° Utvinning og markedsføring av naturlig mineralvann (omarbeiding) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 23.9.2008
° Økologisk produksjon, merking og kontroll - EØS-notat (nytt) 24.9.2008
° Nasjonal kontrollplan for fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd - EØS-notat oppdatert 23.9.2008
Økologisk produksjon og merking - EØS-notat (nytt) 22.9.2008

PLANTESANITÆRE FORHOLD
° Bestemmelser om minstekrav til undersøkelser av grønnsaksarter - EØS-notat (nytt) 22.9.2008

SELSKAPSRETT
° Stiftelse av allmennaksjeselskaper og sikring og endring av deres kapital - St.prp. lagt fram 26.9.2008
Krav til rapportering og dokumentasjon ved bedriftsfusjoner og -delinger - Forslag lagt fram av Kommisjonen 25.9.2008

STATISTIKK
° Statistiske data om foretak med utenlandske eierinteresser - EØS-komitevedtak 26.9.2008
° Felles rammeverk for bedriftsregister for statistiske formål - EØS-komitevedtak 26.9.2008
Innsending av fortrolige statistiske opplysninger til Eurostat - Rådets 1. gangsbehandling (formelt, endelig vedtak) 25.9.2008

TRANSPORT
EU-regler om kollektivtransport og konkurranse til Stortinget - Nyhetsoppslag
° Kollektivtransport med jernbane og på vei - St.prp. lagt fram 26.9.2008
° Avgassutslipp fra lette kjøretøyer - Norsk forskrift kunngjort 26.9.2008
° Registrering av motorvogner med opprinnelse i en annen medlemsstat - EØS-komitevedtak 26.9.2008
° Synsfelt og vindusviskere for traktorer - EØS-komitevedtak 26.9.2008
° Teknisk kontroll med motorkjøretøyer og tilhengere (omarbeiding) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 23.9.2008
Kjørelys om dagen i hele Europa fra 2011 - Nyhetsoppslag
Kjørelys om dagen - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidene 25.9.2008
Tekniske forskrifter for fartøyer på indre vannveier - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidene 23.9.2009
° Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjonene - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 24.9.2008
° Direktiv om havnestatskontroll - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 24.9.2008
° Ansvaret for passasjerer ved ulykker til sjøs og på innlands vannveier - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 24.9.2008
° Etterforskning av sjøulykker - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 24.9.2008
° Europeisk overvåknings- og informasjonssystem for skipstrafikk - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 24.9.2008
° Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") - EØS-komitevedtak 26.9.2008

VETERINÆRE FORHOLD
Koder for notifisering av dyresykdommer - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidene 26.9.2008
° Beskyttelsestiltak overfor fugleinfluensa i Kroatia og Sveits - EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.9.2008
° Bruk av risikostorfe i Tyskland etter påvisning av BSE - EØS-komitevedtak 26.9.2008
° Regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse overførbare spongiforme encefalopatier - EØS-komitevedtak 26.9.2008
° Forebygging, kontroll og bekjempelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier - EØS-komitevedtak 26.9.2008
° Forebygging, kontroll og bekjempelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier - EØS-komitevedtak 26.9.2008
° Overvåking av overførbare spongiforme encefalopatier og spesifisert risikomateriale av storfe i Sverige - EØS-komitevedtak 26.9.2008
° Forlengelse av overgangsordninger for rå melk fra Romania - EØS-notat (nytt) 23.9.2008
° Overgangsordninger for rå melk i og fra Romania - EØS-notat (nytt) 23.9.2008
Identifikasjon og registrering av sauer og gjeiter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidene 24.9.2008
° Nasjonal kontrollplan for fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd - EØS-notat oppdatert 23.9.2008
° Forenkling av prosedyrer på veterinærområdet og det zootekniske området - EØS-notat (nytt) 22.9.2008