Nyhetsbrev uke 41/2008

Forsiden - Nyhetsbrev - Nyhetsbrev Uke 412008 - Nyhetsbrev uke 41/2008
 
 
Europalov - www.europalov.no
Følger beslutningsprosessen fra EU til Norge

 

Nye og endrede saker 6-12. oktober 2008

• nye saker
° endrede saker

N nyhetsoppslag
P politikkdokument
R rettsakt

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Enighet om vikarbyrådirektivet - Nyhetsoppslag 12.10.2008
° Vikaransattes arbeidsforhold - Europaparlamentets 2. gangsbehandling: komiteinnstilling lagt fram 8.10.2008

DYREFÔR
Godkjenningsvilkår for fôrtilsetningsstoffet »Clinacox« og andre medisinske stoffer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidene 7.10.2008

ETABLERINGSRETT
° Direktiv om pasientmobilitet - EØS-notat oppdatert 10.10.2008

FINANSIELLE TJENESTER
° Tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme - Oddeltingsproposisjon fremmet 10.10.2008

FORBRUKERVERN
Bedre beskyttelse ved internett- og gatekjøp - Nyhetsoppslag
Forbrukervern
Direktiv om forbrukerrettigheter - Forslag lagt fram av Kommisjonen 8.10.2008
° Barnesikring av lightere - EØS (nytt) publisert 9.10.2008

HELSE & KOSMETIKK
Omarbeiding av regelverket for medisinsk utstyr - EØS (nytt) publisert 10.10.2008
° Direktiv om pasientmobilitet - EØS-notat oppdatert 10.10.2008

MILJØ
Direktiv om luftkvalitet og renere luft for Europa - EØS-notat oppdatert 10.10.2008
Organisering og prosedyre for klageinstansen til Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) - EØS (nytt) publisert 10.10.2008
Registrering, gokjenning og begrensning av kjemikaler (REACH) - endring av vedlegg IV og V - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidene 9.10.2008
° Oppføring av thiamethoxam som aktivt stoff (biocider) - EØS (nytt) publisert 9.10.2008
° Oppføring av propiconazol som aktivt stoff (biocider) - EØS (nytt) publisert 9.10.2008
° Oppføring av karbondioksid som aktivt stoff (biocider) - EØS (nytt) publisert 9.10.2008
Oppføring av cyclohexylhydroxydiazen-1-oxid, kaliumsalt (K-HDO) som et aktivt stoff (biocider) - EØS (nytt) publisert 9.10.2008
° Oppføring av IPBC som et aktivt stoff (biocider) - EØS (nytt) publisert 9.10.2008
° Oppføring av difenacoum som et aktivt stoff (biocider) - EØS (nytt) publisert 9.10.2008
Rapport om gjennomføringen av direktiv 98/8/EF om markedsføring av biocidholdige produkter - Rapport lagt fram av Kommisjonen 8.10.2008
Forelengelse av tidsfrister for omsetning av visse biocidholdige produkter - Forslag lagt fram av Kommisjonen 7.10.2008

TRANSPORT
Gjensidig godkjenning av europeiske førerkort - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidene 10.10.2008
° Passasjerers rettigheter og plikter ved internasjonal jernbanetransport - EØS-notat oppdatert 10.10.2008
° Sertifisering av lokomotivførere - EØS-notat oppdatert 6.10.2008
Enighet i Rådet om sjøsikkerhetspakken - Nyhetsoppslag
° Erstatningsansvar og krav til finansiell sikkerhet for skipseiere - Rådets 1. gangsbehandling (politisk engihet) 9.10.2008
° Korrekt gjennomføring av flaggstatskrav - Rådets 1. gangsbehandling (politisk engihet) 9.10.2008
° Direktiv om flyplassavgifter - Europaparlamentets 2. gangsbehandling: komiteinnstilling lagt fram 8.10.2008

VETERINÆRE FORHOLD
° Innførsel av egg og embryoner fra griser - Norsk forskrift kunngjort 2.10.2008
° Import av sæd, egg og embryoner fra sauer og geiter - Norsk forskrift kunngjort 2.10.2008