Nyhetsbrev uke 42/2008

Forsiden - Nyhetsbrev - Nyhetsbrev Uke 422008 - Nyhetsbrev uke 42/2008
 
 
Europalov - www.europalov.no
Følger beslutningsprosessen fra EU til Norge

 

Nye og endrede saker 13-19. oktober 2008

• nye saker
° endrede saker

N nyhetsoppslag
P politikkdokument
R rettsakt

SISTE 24 TIMER
På åpningssiden av Europalov kan du nå følge med på de siste sakene som er lagt inn eller endret på nettstedet (siste 24 timer). De tre aller siste sakene er vist i den gule boksen øverst på siden. Et klikk på "Mer" nederst til høyre i boksen, gir deg alle nye og endrede saker de siste 24 timer. For å gå lenger tilbake i tid, kan du benytte valgene under "Nytt på siden" i venstre kolonne eller noen av søkemulighetene på siden.

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Arbeidstidsdirektiv også for "falske" selvstendige sjåfører - Nyhetsoppslag 19.10.2008 (omhandler også forordningen om kjøre- og hviletid)
Arbeidstidsdirektiv for sjåfører som ikke er selvstendige næringsdrivende - Forslag til direktiv lagt fram av Kommisjonen 15.10.2008

FINANSIELLE TJENESTER
Økt bankinnskuddsgaranti i EU, men sikrere i Norge - Nyhetsoppslag 19.10.2008
Garantiordninger for innskudd i banker og kredittinstitusjoner - Forslag til direktiv lagt fram av Kommisjonen 15.10.2008
Ny giv for elektroniske penger - Nyhetsoppslag 13.10.2008
Modernisering av direktivet om elektroniske penger - Forslag lagt fram av Kommisjonen 9.10.2008
Betalinger over landegrensene i Fellesskapet (euroforordningen) - Forslag fremmet av Kommisjonen 15.10.2008

FORBRUKERVERN
° EU-programmet om barn og internett - Komiteinnstilling lagt fram i Europaparlamentet 14.10.2008

FORSKNING OG UTDANNING
Europa forbi USA når det gjelder forskning i næringslivet - Nyhetsoppslag 15.10.2008
Forskning og utvikling i industrien: EUs statusrapport 2008 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 15.10.2008
° Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner - EØS-notat oppdatert 16.10.2008
° Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (endring av vedlegg) - EØS-notat oppdatert 16.10.2008
° Opprettelse av koordinatorgruppen for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner - EØS-notat oppdatert 16.10.2008
° Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (endring av vedlegg) - EØS-notat (nytt) publisert 16.10.2008

HELSE
° Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlene cyfluthrin og lektin - EØS-notat oppdater 17.10.2008

INFORMASJONSSAMFUNNET
° Regulering av termineringspriser for telefonsamtaler - EØS-notat oppdatert 17.10.2008
° EU-programmet om barn og internett - Komiteinnstilling lagt fram i Europaparlamentet 14.10.2008

MILJØ
Omsetning av tre og treprodukter i klimasammenheng - Forslag til forordning lagt fram av Kommisjonen 17.10.2008
° Havstrategidirektivet - EØS-notat oppdatert 15.10.2008
° Direktiv om luftkvalitet og renere luft for Europa - EØS-notat oppdatert 15.10.2008
Framdriftsrapport om gjennomføring av Kyoto-protokollen om utslkipp av drivhusgasser - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 16.10.2008
° Takdirektivet: nasjonale utslippstak for visse forurensende stoffer til luft - EØS-notat oppdatert 15.10.2008
Registersystem for kvotedirektivet om utslipp av klimagasser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidene 11.10.2008

NÆRINGSMIDLER
° Tilsettingsstoffer i næringsmidler - EØS-notat oppdatert 17.10.2008
° Fjerning av isopren fra listen over godkjente aromastoffer i næringsmidler - EØS-notat oppdatert 17.10.2008
° Spesifikke renhetsskriterier for søtstoffer til bruk i næringsmidler (kodifisering) - EØS-notat oppdatert 16.10.2008
° Grenseverdier for dioksiner og PCB i fiskelever - EØS-notat oppdatert 17.10.2008
Grenseverdier for innhold av Total Volatile Basic Nitrogen (TVB-N) i fiskevarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.10.2008
Offentlige kontroll av animalske produkter til konsum - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.10.2008
Bruk av vann ved behandling av fisk og sjømat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.10.2008
Forlengelse av overgangsordninger for import av fiskeolje - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.10.2008
Grønnbok om landbruksprodukter og mattrygghet - Nyhetsoppslag 19.10.2008
Grønnbok om kvalitet av landbruksprodukter - Grønnbok lagt fram av Kommisjonen 15.10.2008
Vilkår for import av melk og meieriprodukter fra Kina - Kommisjonsvedtak publisert i EF-tidene 15.10.2008
Plantevernmidler som inneholder amidosulfuron og nicosulfuron (rettelse) - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidene 11.10.2008

OFFENTLIG INNKJØP
° Forbedring av klageprosedyrerne for offentlige innkjøp - EØS-notat oppdatert 17.10.2008

SELSKAPSRETT
° Unntak fra kravet om en uavhengig rapport i forbindelse med fusjon eller deling av aksjeselskap - EØS-notat oppdatert 16.10.2008
° Aksjonærers utøvelse av stemmeretten i selskaper som er registrert i et annet land - EØS-notat oppdatert 16.10.2008
° Om samordning av aksjeselskapers garantier (kodifisering) - EØS-notat (nytt) publisert 16.10.2008
Internasjonale regnskapsstandarder (IAS og IFRS) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidene 16.10.2008

TRANSPORT
Arbeidstidsdirektiv også for "falske" selvstendige sjåfører - Nyhetsoppslag 19.10.2008 (omhandler også forordningen om sosiale bestemmelser innenfor vegtransport)
Arbeidstidsdirektiv for sjåfører som ikke er selvstendige næringsdrivende - Forslag til direktiv lagt fram av Kommisjonen 15.10.2008
° Sosiale bestemmelser innenfor vegtransport - Norsk forskrift kunngjort om fartsskriververksteder kunngjort 17.10.2008
Uenighet om grønne avgifter på tungtransport - Nyhetsoppslag 19.10.2008
° Avgifter på tunge godskjøretøyer - EØS-notat (nytt) publisert 16.10.2008
° Elektroniske bompengesystemer i EU - EØS-notat (nytt) publisert 16.10.2008
° Samtrafikkevnen på jernbanenettet - EØS-notat oppdatert 17.10.2008
° Jernbanesikkerhet - EØS-notat oppdatert 17.10.2008

VETERINÆRE FORHOLD
Import fra Brasil, Montenegro og Serbia av hester og sæd, egg og embryoner fra hester - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 18.10.2008
Beskyttelsestitltak overfor fugleinfluensa i Tyskland - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidene 14.10.2008