Nyhetsbrev uke 43/2008

Forsiden - Nyhetsbrev - Nyhetsbrev Uke 432008 - Nyhetsbrev uke 43/2008
 
 
Europalov - www.europalov.no
Følger beslutningsprosessen fra EU til Norge

 

Nye og endrede saker 20.-26. oktober 2008

• nye saker
° endrede saker

N nyhetsoppslag
P politikkdokument
R rettsakt

GENERELT
EUs lovgivningspakker en utfordring for Norge - Nyhetsoppslag 25.10.2008

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Bekjempelse og forebygging av menneskehandel - Arbeidsdokument lagt fram av Kommisjonen 17.10.2008

FORBRUKERVERN
Forbrukervern i forbindelse med timeshare, varige ferieprodukter, videresalg og bytte - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 22.10.2008
° EU-programmet om barn og internett - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 22.10.2008

FORSKNING OG UTDANNING
Enighet om Erasmus Mundus II - Nyhetsoppslag 21.10.2008
° Programmet Erasmus Mundus II (2009-2013) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 21.10.2008

HELSE
Legemidler til barn - EØS-notat oppdatert 23.10.2008
° Produkter til avansert terapi - EØS-notat oppdatert 23.10.2008
° Det supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 21.10.2008
° Markedsføringstillatelser for legemidler - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 22.10.2008
Markedsføring av visse biocidstoffer - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 24.10.2004

INFORMASJONSSAMFUNNET
° EU-programmet om barn og internett - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 22.10.2008

KONKURRANSE
Retningslinjer for akseptable løsningsforslag ved fusjon av virksomheter - Retningslinjer publisert i EU-tidende 22.10.2008
Kontroll med fusjoner og virksomhetsovertakelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.10.2008

KULTUR
° EUs kulturprogram (2007-2013) - EØS-notat oppdatert 22.10.2008

MILJØ
° Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 22.10.2008
Miljø- og energivennlig design av varer: arbeidsplan 2009-2001 - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 21.10.2008
° Miljøkvalitetskrav innen vannpolitikken - Direktiv vedtatt av Rådet 20.10.2008 (endelig EP/rådsvedtak)
Rammedirektiv for avfall vedtatt - Nyhetsoppslag 22.10.2008
° Nytt rammedirektiv for avfall - Rammedirektiv vedtatt av Rådet 20.10.2008 (endelig EP/rådsvedtak)
° Handel med CO2-kvoter (kvotedirektivet) - Høring igangsatt av Miljøverndepartementet 16.10.2008
° Markedsføring av eldre batterier og akkumulatorer - Direktiv vedtatt av Rådet 20.10.2008 (endelig EP/rådsvedtak)

NÆRINGSMIDLER
° Renhetskriterier for tilsetningsstoffer i næringsmidler - EØS-notat (nytt) publisert 22.10.2008
° Innesluttet bruk av genmodifiserte organismer - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 21.10.2008
Akkrediteringsstandarder for laboratorier innen veterinær- og næringsmiddelsektoren - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.10.2008

NÆRINGSPOLITIKK
Mot europeiske klynger av verdensklasse - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 17.10.2008

OFFENTLIG INNKJØP
Offentlig innkjøp av kjøretøy må ta miljøhensyn - Nyhetsoppslag 22.10.2008
° Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 22.10.2008

STATISTIKK
° Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs (omarbeiding) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 21.10.2008
° Undersøkelser av strukturen og produksjonsmetodene i jordbruket - Forordning vedtatt av Rådet 20.10.2008 (endelig EP/rådsvedtak)

TRANSPORT
Offentlig innkjøp av kjøretøy må ta miljøhensyn - Nyhetsoppslag 22.10.2008
° Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 22.10.2008
° Ansvarsforsikring for motorvogn - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 21.10.2008
° Forvaltning av veiinfrastrukturens sikkerhet - Direktiv vedtatt av Rådet 20.10.2008 (endelig EP/rådsvedtak)
° Sosiale bestemmelser innenfor vegtransport - Norsk forskrift om fartsskriververksteder kunngjort 17.10.2008
° Sertifisering av lokomotivførere - EØS-notat oppdatert 22.10.2008
° Tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet i det europeiske jernebanenettet - EØS-notat (nytt) publisert 21.10.2008
° Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip (omarbeiding) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 21.10.2008
° Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå (kodifisering) - Direktiv vedtatt av Rådet 20.10.2008 (endelig EP/rådsvedtak)
° Direktiv om havnestatskontroll - EØS-notat oppdatert 23.10.2008
° Europeisk flygerledersertifikat - EØS-notat oppdatert 23.10.2008
° Felles normer for luftfartssikkerhet - EØS-notat oppdatert 23.10.2008

VARER
Miljø- og energivennlig design av varer: arbeidsplan 2009-2001 - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 21.10.2008
° Markedsføring av eldre batterier og akkumulatorer - Direktiv vedtatt av Rådet 20.10.2008 (endelig EP/rådsvedtak)
° Kodifisering av direktivet om trykkbeholdere - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 21.10.2008

VETERINÆRE FORHOLD
Beskyttelsestiltak overfor utbrudd av fugleinfluensa i Tyskland - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 25.10.2008
° Import fra Brasil, Montenegro og Serbia av hester og sæd, egg og embryoner fra hester - Norsk forskrift kunngjort 24.10.2008
° Forbud mot bruk av visse stoffer i husdyrhold - Direktiv vedtatt av Rådet 20.10.2008 (endelig EP/rådsvedtak)