Nyhetsbrev uke 47/2008

Forsiden - Nyhetsbrev - Nyhetsbrev Uke 472008 - Nyhetsbrev uke 47/2008
 
 
Europalov - www.europalov.no
Følger beslutningsprosessen fra EU til Norge

 

Nye og endrede saker 17.-23. november 2008

• nye saker
° endrede saker

ÅPNE GJENNOMFØRINGSSAKER
To nye rubrikker nederst i høyre kolonne på forsiden av nettstedet viser åpne gjennomføringssaker i EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen. Det dreier seg om saker hvor overvåkingsorganet mener gjennomføringen av EU-rettsaktene i norsk rett er ukorrekt eller mangelfull. Oversikten gjelder foreløpig bare saker åpnet siste halvår.

GENERELT
Anvendelse av EU-retten: Kommisjonens årsrapport for 2007 - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 18.11.2008
EU ønsker observatørstatus i Arktisk Råd - Nyhetsoppslag 21.11.2008
Den europeiske union og Arktis - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 20.11.2008

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Hovedbudskap i rapporten om sysselsetting i Europa 2008 - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 19.11.2008
Virkningene av fri bevegelse av personer i forbindelse med utvidelsen av EU - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 18.11.2008
° Koordinering av offentlige trygdeordninger - EØS-notat oppdatert 17.11.2008
EUs strategi for bedre skipsopphugging - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 19.11.2008
° Statistikk om folkehelse og arbeidsmiljø - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 19.11.2008 (endelig vedtak)

ENERGI
° Energieffektivitet i bygninger - Gjennomføringssak til EFTA-domstolen 12.11.2008

ETABLERINGSRETT
° Tjenestedirektivet - EØS-notat oppdatert 21.11.2008
° Direktiv om pasientmobilitet - EØS-notat oppdatert 17.11.2008

HELSE
° Markedsføring og anvendelse av visse farlige stoffer - Rådets 1. gangsbehandling (formelt, endelig vedtak) 18.11.2008
° Direktiv om pasientmobilitet - EØS-notat oppdatert 17.11.2008
° Statistikk om folkehelse og arbeidsmiljø - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 19.11.2008 (endelig vedtak)

INFORMASJONSSAMFUNNET
Frekvensbånd for et felleseuropeisk digitalt offentlig landmobilt kommunikasjonssystem - Forslag lagt fram av Kommisjonen 19.11.2008

KATASTROFEBEREDSKAP OG SIKKERHET
° Global overvåking for miljø og sikkerhet (GMES): for en sikrere planet - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 12.11.2008

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Finanskrisen vil gi økt statsstøtte - Nyhetsoppslag 19.11.2008
State Aid Scoreboard: Statsstøtte i EU/EØS-området høsten 2008 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 17.11.2008

KULTUR
° Forenkling av søknadsbehandlingen for EUs kulturprogram - Rådets 1. gangsbehandling 20.11.2008

MILJØ
° Ansvar for miljøskade - EØS-notat oppdatert 17.11.2008
Gjennomføring og anvendelse av EUs miljørett - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 18.11.2008
° Global overvåking for miljø og sikkerhet (GMES): for en sikrere planet - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 12.11.2008
EU ønsker observatørstatus i Arktisk Råd - Nyhetsoppslag 21.11.2008
Den europeiske union og Arktis - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 20.11.2008
° Markedsføring og anvendelse av visse farlige stoffer - Rådets 1. gangsbehandling (formelt, endelig vedtak) 18.11.2008
EUs strategi for bedre skipsopphugging - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 19.11.2008
° Miljøkvalitetskrav innen vannpolitikken - EØS-notat oppdatert 19.11.2008
° Vanndirektivet - EØS-notat oppdatert 19.11.2008
Avfallsdirektivet på trykk - Nyhetsoppslag 23.11.2008
° Revidert rammedirektiv for avfall - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 22.11.2008; EØS-notat oppdatert 21.11.2008
° Godkjenning av sertifisering av virksomheter og personale vedrørende utstyr som inneholder visse fluorholdige drivhusgasser - EØS-notat (nytt) publisert 18.11.2008
° Brannsikrings- og brannslukkingsutstyr som inneholder fluorholdige drivhusgasser: autorisasjon av virksomheter og personale - EØS-notat (nytt) publisert 18.11.2008
° Opplærings- og godkjenningsprogrammer for personale som arbeider med fluorholdige drivhusgasser - EØS-notat (nytt) publisert 18.11.2008
° Gjenvinning av fluorholdige drivhusgasser fra luftkondisjoneringsanlegg i biler: utdanningskrav til personale - EØS-notat (nytt) publisert 18.11.2008
° Autorisasjon av personale som gjenvinner visse oppløsningsmidler fra utstyr baseret på fluorholdige drivhusgasser - EØS-notat (nytt) publisert 18.11.2008
° Autorisasjon av personale som gjenvinner visse fluorholdige drivhusgasser fra høyspenningsanlegg - EØS-notat (nytt) 18.11.2008
° Utvidelse av EUs kvotehandelsystem for klimagasser - EØS-notat oppdatert 18.11.2008
° Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser - EØS-notat oppdatert 17.11.2008
° Reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser - EØS-notat oppdatert 17.11.2008

NÆRINGSMIDLER
Importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 18.11.2008; Norsk forskrift kunngjort 21.11.2008
Markedsføring av genetisk modifisert nellik - Forslag lagt fram av Kommisjonen 18.11.2008
° Økologisk produksjon og merking av økologiske produkter - EØS-notat oppdatert 18.11.2008
Nytt EU-regelverk for tilsetningsstoffer, aromaer og enzymer i næringsmidler - Nyhetsoppslag 19.11.2008
° Aromaer til bruk i næringsmidler - Rådets 1. gangsbehandling (formelt, endelig vedtak) 18.11.2008
° Godkjenningsprosedyre for tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler - Rådets 2. gangsbehandling (formelt, endelig vedtak) 18.11.2008
° Enzymer i næringsmidler - Rådets 2. gangsbehandling (formelt, endelig vedtak) 18.11.2008
° Tilsetningsstoffer i næringsmidler - Rådets 2. gangsbehandling (formelt, endelig vedtak) 18.11.2008
Forbud mot bruk av plantevernmidler som inneholder klorat - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 18.11.2008
Om tsjekkisk forskrift om krav til kosttilskudd og beriking av næringsmidler - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 18.11.2008

NÆRINGSPOLITIKK
EUs strategi for bedre skipsopphugging - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 19.11.2008
° Program for modernisering av den europeiske nærings- og handelsstatistikken (MEETS) - Rådets 1. gangsbehandling (formelt, endelig vedtak) 18.11.2008

SELSKAPSRETT
° Redusert publiserings- og oversettelsesforpliktelse ved registrering av visse type selskaper - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 19.11.2008
° Enkeltpersonselskaper med begrenset ansvar (kodifisering) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 18.11.2008

STATISTIKK
° Statistikk om plantevernmidler - Rådets 1. gangsbehandling (felles enighet) 20.11.2008
Institusjoner hvor forskerne kan få adgang til fortrolige statistikker til vitenskapelige formål - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 21.11.2008
Forordning om europeisk statistikk - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 19.11.2008
° Statistikk om folkehelse og arbeidsmiljø - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 19.11.2008 (endelig vedtak)
° Program for modernisering av den europeiske nærings- og handelsstatistikken (MEETS) - Rådets 1. gangsbehandling (formelt, endelig vedtak) 18.11.2008

TRANSPORT
Komponenter og karakteristika for jord- og skogbrukstraktorer (kodifisering) - Forslag lagt fram av Kommisjonen 17.11.2008
Stortingssamtykke til nye EU-regler for førerkort og konkurranseutsetting av kollektivtransport - Nyhetsoppslag 23.11.2008
° Konkurransutsetting av kollektivtransport på vei og bane - Vedtatt i Stortinget 20.11.2008
° Direktiv om førerkort - Vedtatt i Stortinget 20.11.2008
° Elektroniske bompengesystemer i EU - EØS-notat oppdatert 20.11.2008
° Merking og skilt på to- og trehjulede motordrevne kjøretøy (kodifisering) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 18.11.2008
° Førerseter til landbruks- og skogbrukshjultraktorer (kodifisering) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 18.11.2008
° Felles standarder for luftfartssikkerhet - Norsk forskrift kunngjort 21.11.2008
° Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") - Norsk forskrift kunngjort 17.11.2008
° Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser - EØS-notat oppdatert 17.11.2008

UTDANNING OG UNGDOM
Mobilitet av unge voluntører i Fellesskapet - Rekommandasjon vedtatt av Rådet 20.11.2008
° Forenkling av søknadsbehandlingen for EUs program for livslang læring - Rådets 1. gangsbehandling 20.11.2008 (endelig vedtak)
° Forenkling av søknadsbehandlingen for EUs ungdomsprogram - Rådets 1. gangsbehandling (endelig vedtak) 20.11.2008
° Europeisk år for kreativitet og innovasjon i 2009 - Rådets 1. gangsbehandling (endelig vedtak) 20.11.2008

VARER
° Samordning av lovgivningen om måleenheter - Rådets 1. gangsbehandling (felles holdning) 18.11.2008

VETERINÆRE FORHOLD
Vilkår for transport og import av enhovede dyr fra tredjeland - Forslag lagt fram av Kommisjonen 21.11.2008
Regler for kontroll med og bekjempelse av hestepest (kodifisering) - Forslag lagt fram av Kommisjonen 20.11.2008
° Godkjenning av anlegg for meierivirksomhet i Bulgaria - EØS-notat oppdatert 19.11.2008
° Overgangsperioden for virksomheter som importerer fiskeolje til humant konsum - EØS-notat oppdatert 18.11.2008
° Gjennomføringsbestemmelser for visse animalske produkter for konsum og offentlig kontoll av kjøttinspeksjon - EØS-notat oppdatert 17.11.2008
° Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler - EØS-notat oppdatert 17.11.2008
° Bruk av flytende pepsin til påvisning av trikiner i kjøtt - EØS-notat oppdatert 17.11.2008
° Særlige hygienebestemmelser for animalske næringsmidler - EØS-notat oppdatert 17.11.2008