Nyhetsbrev uke 5/2009

Forsiden - Nyhetsbrev - Nyhetsbrev Uke 52009 - Nyhetsbrev uke 5/2009

UKE 5/2009
Nye og endrede EØS-saker 26. januar - 1. februar 2009MEST LEST SISTE UKE
1. Tjenestedirektivet
2. Direktiv om førerkort
3. Ettermontering av dødvinkelspeil på tunge kjøretøy
4. EUs strategi for maritim transport
5. Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold
6. EU-program om finansielle tjenesteytelser, regnskapsavlegging og revisjon
7. Reviderte retningslinjer for statsstøtte i form av garantier
8. Økt bruk av fornybar energi
9. Takdirektivet: nasjonale utslippstak for visse forurensende stoffer til luft
10. Mindre fusk med ferdsskrivere?

• nye saker
° endrede saker
 
GENERELT
Forenkling av de lovgivningsmessige rammer - Arbeidsdokument lagt fram av Kommisjonen 28.1.2009
35 rettsakter i årets første EØS-komitemøte* - Nyhetsoppslag 27.01.2009
  *Utsatt pga regjeringsendringene i Island. Vedtak vil bli gjort ved skriftlig prosedyre.

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Sosiale bestemmelser innen veitransport - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 31.1.2009

ENERGI
Nye EU-programmer innen energi og bredbånd-infrastruktur - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 28.01.2009

FINANSIELLE TJENESTER
Det europeiske tilsynsutvalg for forsikrings- og arbeidsmarkedspensjonsordninger - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 29.1.2009
Det europeiske banktilsynsutvalg - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 29.1.2009
Det europeiske verdipapirtilsynsutvalg - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 29.1.2009

FORBRUKERVERN
Grønnbok om kollektive forbrukersøksmål - Høring igangsatt av Barne- og likestillingsdepartementet 27.1.2009

INFORMASJONSSAMFUNNET
Nye EU-programmer innen energi og bredbånd-infrastruktur - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 28.01.2009

KATASTROFEBEREDSKAP OG SIKKERHET
EU-direktiv om sikring av infrastruktur aktuelt for Norge - Nyhetsoppslag 30.1.2009
° Beskyttelse av europeisk kritisk infrastruktur - EØS-notat (nytt) offentliggjort 30.1.2009

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
° Midlertidige regler om statsstøtte under finanskrisen - Meddelelse fra EFTA overvåkingsorgan vedtatt 29.1.2009

MILJØ
Overvåking av CO2-utslipp fra biler i EU (2005-2007) - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 27.1.2009
Kommisjonen ønsker globalt CO2-marked - Nyhetsoppslag 28.1.2009
Mot en omfattende avtale om klimaendring i København - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 28.1.2009
Retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av dinitrogenoksid - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 28.1.2009
Rapportering av opplysninger om persistente organiske forbindelser - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 27.1.2009

NÆRINGSMIDLER
Forbud mot bruk av plantevernmidler som inneholder 2-naftyloxyeddikesyre - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 27.1.2009

NÆRINGSPOLITIKK
Forenkling av de lovgivningsmessige rammer - Arbeidsdokument lagt fram av Kommisjonen 28.1.2009

STATISTIKK
° Statistikk over landbruksvekster - Komiteinnstilling av 4.12.2008 til Europaparlamentets 1. gangsbehandling offentliggjort

TRANSPORT
Sosiale bestemmelser innen veitransport - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 31.1.2009
Overvåking av CO2-utslipp fra biler i EU (2005-2007) - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 27.1.2009
Tekniske forskrifter for fartøyer på innlands vannvei - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 31.1.2009
Bruk av IMOs system for identifikasjon av rederier og registrerte eiere - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 31.1.2009
Rapporteringsformaliteter for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner - Forslag lagt fram av Kommisjonen 21.1.2009
Etablering av et maritimt transportområde uten hindringer - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 21.01.2009

VETERINÆRE FORHOLD
° Import av registrerte hester fra Sør-Afrika - Norsk forskrift kunngjort 27.01.2009