Nyhetsbrev uke 6/2009

Forsiden - Nyhetsbrev - Nyhetsbrev Uke 62009 - Nyhetsbrev uke 6/2009

UKE 6/2009
Nye og endrede EØS-saker 2.-8. februar 2009• nye saker
° endrede saker


MEST LEST SISTE UKE
1. Maskindirektivet
2. Direktiv om førerkort
3. Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold
4. Tjenestedirektivet
5. Inspeksjoner innen maritim sikring
6. Direktiv om forbrukerkredittavtaler
7. Økt bruk av fornybar energi
8. Forbrukervern i forbindelse med timesharing, varige ferieprodukter, videresalg og bytte
9. Arbeidstidsdirektivet
10. Beskyttelse av europeisk kritisk infrastruktur

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Koordinering av offentlige trygdeordninger - EØS-komitevedtak 5.2.2009
° Innsamling av data om behandlingstiden for pensjonssøknader - EØS-komitevedtak 5.2.2009

DYREFÔR
° Godkjenning av ny anvendelse av Bonvital som fôrtilsetningsstoff - EØS-komitevedtak 5.2.2009
° Godkjennelse av visse fôrtilsetningsstoffer - EØS-komitevedtak 5.2.2009
° Godkjenningsvilkår for fôrtilsetningsstoffer som tilhører gruppen koksidiostatika og andre medisinske stoffer - EØS-komitevedtak 5.2.2009
° Ny bruk av enzympreparatet Safizyme X som tilsettingsstoff i fôrvarer - EØS-komitevedtak 5.2.2009
° Ny bruk av enzympreparatet Ronozyme - EØS-komitevedtak 5.2.2009
° Anvendelsesområder for fôrvarer med særlige ernæringsformål (kodifisering) - EØS-komitevedtak 5.2.2009
° Ny bruk av enzympreparatet Biosaf Sc 47 som tilsetningsstoff i fôrvarer - EØS-komitevedtak 5.2.2009
° Ny godkjenning for en tiårsperiode av et koksidiostatikum som tilsetningsstoff i fôrvarer - EØS-komitevedtak 5.2.2009
° Ny anvendelse av preparatet Toyocerin som tilsetningsstoff i fôrvarer - EØS-komitevedtak 5.2.2009
° Ny anvendelse av Natuphos som tilsetningsstoff i fôrvarer - EØS-komitevedtak 5.2.2009
° Minimumsinnholdet av fôrtilsetningsstoffet calsporin - EØS-komitevedtak 5.2.2009
° Godkjenning av Lantharenol som tilsetningsstoff i fôrvarer - EØS-komitevedtak 5.2.2009
° Minimumsinnholdet av monensinnatrium (Coxidin) som tilsetningsstoff i fôrvarer - EØS-komitevedtak 5.2.2009
° Markedsføring og anvendelse av dyrefôr - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 5.2.2009
Betingelser for godkjenning av fôrtilsetningsstoffet Cycostat 66G - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.2.2009
Godkjenning av et mikroorganismepreparat som fôrtilsetningstoff til hunder og katter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.2.2009

ENERGI
° Angivelse av energiforbruk for energirelaterte produkter gjennom merking og produktinformasjon - Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 5.2.2009
° Energieffektivitet av bygninger (omarbeiding) - Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 5.2.2009
° Energieffektivisering ved hjelp av IKT - Uttalelse vedtatt av Europaparlamentet 4.2.2009
° Økt bruk av fornybar energi - Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 3.2.2009
Miljøvennlig design av enkle, numeriske dekodere - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.2.2009

FORBRUKERSAKER
Direktiv om forbrukslån krever lovendringer - Nyhetsoppslag 8.2.2009
° Direktiv om forbrukerkredittavtaler - EØS-komitevedtak 5.2.2009
Betegnelser for tekstilprodukter og tilhørende merking - Forslag lagt fram av Kommisjonen 30.1.2009
° Forbrukervern i forbindelse med timesharing, varige ferieprodukter, videresalg og bytte - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 3.2.2009
Strengere timeshare- og ferieklubbregler - Nyhetsoppslag 3.2.2009
Konsekvenser og resultater av det indre marked for forbrukerne - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 28.1.2009

HELSE
° Kvalitets- og sikkerhetsstandarder for menneskelige organer til transplantasjon - EØS-notat (nytt) offentliggjort 5.2.2009
° Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlene cyfluthrin og lektin - EØS-komitevedtak 5.2.2009
° Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet gamithromycin - EØS-komitevedtak 5.2.2009
° Markedsføringstillatelser for legemidler til mennesker og dyr - EØS-notat (nytt) offentliggjort 5.2.2009
° Direktiv om informasjon til allmennheten om legemidler på resept - EØS-notat (nytt) offentliggjort 5.2.2009
° Forordning om informasjon til allmennheten om legemidler på resept - EØS-notat (nytt) offentliggjort 5.2.2009
° Forordning om bivirkninger av legemidler - EØS-notat (nytt) offentliggjort 5.2.2009
° Forebygging av legemidler med falsk identitet og opprinnelse - EØS-notat (nytt) offentliggjort 5.2.2009
° Overvåking av legemidlers bivirkninger - EØS-notat (nytt) offentliggjort 5.2.2009
Bruk av visse stoffer i kosmetiske produkter - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 5.2.2009
° Om bruk av visse stoffer i solkremer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 4.2.2009
° Forlengelse av tidsperioden for bruk av visse hårfargemidler - EØS-komitevedtak 5.2.2009

MILJØ
EU-regler om miljøansvar bare delvis EØS-relevante - Nyhetsoppslag 8.2.2009
° Ansvar for miljøskade - EØS-komitevedtak 5.2.2009
Europaparlamentets anbefalinger for EUs klimapolitikk fram til 2050 - Rapport vedtatt av Europaparlamentet 4.2.2009
° Håndtering av avfall fra utvinningsindustrien - EØS-komitevedtak 5.2.2009
° Standardisert og sikkert registersystem for CO2-kvoter - Norsk forskrift kunngjort 6.2.2009
° Registersystem for CO2-kvotehandel - Norsk forskrift kunngjort 6.2.2009
° Handel med utslippskvoter for klimagasser (endring av kvotedirektivet) - Norsk forskrift kunngjort 6.2.2009
° Handel med CO2-kvoter (kvotedirektivet) - Norsk forskrift kunngjort 6.2.2009
° Retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser - Norsk forskrift kunngjort 6.2.2009

NÆRINGSMIDLER
° Kontakt mellom plastmaterialer og næringsmidler - EØS-komitevedtak 5.2.2009
° Overvåking av furan i mat - EØS-komitevedtak 5.2.2009
° Tilleggsopplysninger ved merking av matvarer (kodifisering) - EØS-komitevedtak 5.2.2009
° Godkjenning av bestrålingsanlegg for næringsmidler i tredjeland - EØS-komitevedtak 5.2.2009

SELSKAPSRETT
° Internasjonale regnskapsstandarder (IAS og IFRS) - EØS-komitevedtak 5.2.2009
° Overgangsperiode for tredjelandsrevisorers virksomhet - EØS-komitevedtak 5.2.2009

STATISTIKK
Statistikk over bedrifters adgang til finansiering - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.2.2009

TRANSPORT
Grønnbok om det transeuropeiske transportnettverket - Grønnbok lagt fram av Kommisjonen 4.2.2009
Nye bremsesystemer skal beskytte myke trafikanter - Nyhetsoppslag 8.2.2009
° Beskyttelse av fotgjengere og andre myke trafikanter - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 4.2.2009
° Typegodkjenning av hydrogendrevne kjøretøyer - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 4.2.2009
° Ytre fremstående deler på motordrevne kjøretøyer - EØS-komitevedtak 5.2.2009
° Synsfelt og vindusviskere for traktorer - Norsk forskrift kunngjort 6.2.2009
° Sertifisering av lokomotivførere - EØS-komitevedtak 5.2.2009
° Tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet i det europeiske jernebanenettet - EØS-komitevedtak 5.2.2009
° Tekniske forskrifter for fartøyer på indre vannveier - EØS-komitevedtak 5.2.2009
° Inspeksjoner innen maritim sikring - Norsk forskrift kunngjort 3.2.2009
° Styrket sikkerhet i havner - Norsk forskrift kunngjort 3.2.2009
° Endring av regelverket for miljøtransportprogrammet Marco Polo II - EØS-notat (nytt) offentliggjort 7.2.2009
° Single European Sky II: Mer effektivt og bærekraftig system for lufftrafikk i Europa - Komiteinnstilling av 19.1.2009 til Europaparlamentets 1. gangsbehandling offentliggjort
° Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") - EØS-komitevedtak 5.2.2009
° Sikkerhetssystemer for programvare for luftfartstjenester - EØS-komitevedtak 5.2.2009
° Adferdskodeks for elektroniske flyreservasjonssystemer - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 4.2.2009
° Inspeksjoner av fly og helikoptre som benytter EUs flyplasser - EØS-komitevedtak 5.2.2009
° Rampeinspeksjoner av fly og helikoptre - EØS-komitevedtak 5.2.2009
° Tekniske krav og administrative prosedyrer innen sivil luftfart - EØS-notat (nytt) offentliggjort 6.2.2009
Sikkerhetstiltak for luftfarten - Rapport lagt fram av Kommisjonen 2.2.2009

VARER
Betegnelser for tekstilprodukter og tilhørende merking - Forslag lagt fram av Kommisjonen 30.1.2009
Miljøvennlig design av enkle, numeriske dekodere - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.2.2009

VETERINÆRE FORHOLD
Forebygging, kontroll og bekjempelse av visse overførbare spongiforme encephalopatier - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.9.2009