Nyhetsbrev uke 7/2009

Forsiden - Nyhetsbrev - Nyhetsbrev Uke 72009 - Nyhetsbrev uke 7/2009

UKE 7/2009
Nye og endrede EØS-saker 9.-15. februar 2009• nye saker
° endrede saker


MEST LEST SISTE UKE
1. Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold
2. Direktiv om førerkort
3. Tjenestedirektivet
4. Arbeidstidsdirektivet
5. Maskindirektivet
6. Økt bruk av fornybar energi
7. Direktiv om forbrukerkredittavtaler
8. EU-regler om miljøansvar bare delvis EØS-relevante
9. Betalingstjenester i det indre marked
10. Vanndirektivet

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Rapport om trygdeordninger og sosial integrasjon 2009 - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 13.2.2009
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringer av forordningene 1408/71 og 574/72 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.2.2009

DYREFÔR
° Anvendelsesområder for fôrvarer med særlige ernæringsformål (kodifisering) - Norsk forskrift kunngjort 13.2.2009
° Ny bruk av enzympreparatet Ronozyme - Norsk forskrift kunngjort 13.2.2009
° Ny bruk av enzympreparatet Safizyme X som tilsettingsstoff i fôrvarer - Norsk forskrift kunngjort 13.2.2009
° Godkjennelse av visse fôrtilsetningsstoffer - Norsk forskrift kunngjort 13.2.2009
° Godkjenning av ny anvendelse av Bonvital som fôrtilsetningsstoff - Norsk forskrift kunngjort 13.2.2009
° Minimumsinnholdet av monensinnatrium (Coxidin) som tilsetningsstoff i fôrvarer - Norsk forskrift kunngjort 13.2.2009
° Godkjenning av Lantharenol som tilsetningsstoff i fôrvarer - Norsk forskrift kunngjort 13.2.2009
° Minimumsinnholdet av fôrtilsetningsstoffet calsporin - Norsk forskrift kunngjort 13.2.2009
° Ny anvendelse av Natuphos som tilsetningsstoff i fôrvarer - Norsk forskrift kunngjort 13.2.2009
° Ny anvendelse av preparatet Toyocerin som tilsetningsstoff i fôrvarer - Norsk forskrift kunngjort 13.2.2009
° Ny bruk av enzympreparatet Biosaf Sc 47 som tilsetningsstoff i fôrvarer - Norsk forskrift kunngjort 13.2.2009
° Ny godkjenning for en tiårsperiode av et koksidiostatikum som tilsetningsstoff i fôrvarer - Norsk forskrift kunngjort 13.2.2009
° Godkjenning av preparater av L. rhamnosus og L. farciminis som fôrtilsetningsstoffer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 13.2.2009

HELSE
Fellesskapskodeks for veterinærlegemidler - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 14.02.2009
Tekniske spesifikasjoner for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 10.2.2009

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Revisjon av beregningsmåten for referanserenten - EØS-notat (nytt) offentliggjort 11.2.2009

MILJØ
° Regler for klageutvalget til Det europeiske kjemikalieagentur - Norsk forskrift kunngjort 10.2.2009
° Kjemikalieregelverket REACH og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå - Norsk forskrift kunngjort 10.2.2009
° Tilpasning av kjemikalieforordningen (REACH) som Bulgarias og Romanias tiltredelse - Norsk forskrift kunngjort 10.2.2009
° Gjennomføring av Inspire-direktivet med hensyn til metadata - EØS-notat (nytt) offentliggjort 14.2.2009
° Omsetning av tre og treprodukter i klimasammenheng - EØS-notat (nytt) offentliggjort 14.2.2009
° Registersystem for kvotedirektivet om utslipp av klimagasser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 13.2.2009
Grønt lys i Stortinget: vanndirektivet i havn - Nyhetsoppslag 12.02.2009
° Vanndirektivet - St.prp. behandlet av Stortinget 12.2.2009
° Avfall fra elektriske og elektroniske produkter (WEEE) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 14.2.2009

NÆRINGSMIDLER
Produksjon og merking av økologiske produkter (påskeegg, gjær og omleggingsfôr) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 14.2.2009
Renhetskriterier for andre tilsetningsstoffer til næringsmidler enn fargestoffer og søtningsstoffer - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 14.2.2009
Maksimalgrenser for koksidiostatika og histomonostatika i næringsmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.2.2009
Maksimalgrenseverdiene for coccidiostatika eller histomonostatika i dyrefôr - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 11.2.2009

PLANTESANITÆRE FORHOLD
Tidsbegrenset forsøk angående frøblandinger bestemt til anvendelse som fôrplanter - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 11.2.2009

TRANSPORT
° Direktiv om førerkort - EØS-komitevedtak notifisert av Norge: vedtaket trer i kraft 1.04.2009 (anvendes fra 2013)
° Tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet i det europeiske jernebanenettet - Norske forskrifter kunngjort 13.2.2009
Tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet av konvensjonelle tog i det transeuropeiske jernbanesystemet - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 14.2.2009

VETERINÆRE FORHOLD
Fellesskapskodeks for veterinærlegemidler - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 14.02.2009
Overgangbestemmelser for innsamling, bruk og destruksjon av tidligere næringsmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.2.2009
° Unntaksbetingelser for visse dyr av mottakelige arter fra uttransporteringsforbudet (bluetongue) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 13.2.2009
° Forebygging, kontroll og bekjempelse av visse overførbare spongiforme encephalopatier - EØS-notat (nytt) offentliggjort 13.2.2009
Offentliggjøring av lister over nasjonale referanselaboratorier for diagnostisering av dyresykdommer - Forslag lagt fram av Kommisjonen 10.2.2009
° Bekjempelse av Aujeszkys sykdom i Nederland og Ungarn - EØS-notat (nytt) offentliggjort 11.2.2009
° Omsetning og import av akvakulturdyr og -produkter - EØS-notat (nytt) offentliggjort 11.2.2009
° Karantenekrav for visse akvakulturdyr - EØS-notat (nytt) offentliggjort 11.2.2009
° Diagnostisering av storfebrucellose - EØS-notat (nytt) 11.2.2009
Endring av reglene for transport av dyr i forbindelse med blåtunge - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.2.2009
Import og transitt av visse dyr, inkludert harer og kaniner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.2.2009