Nyhetsbrev uke 8/2009

Forsiden - Nyhetsbrev - Nyhetsbrev Uke 82009 - Nyhetsbrev uke 8/2009

UKE 8/2009
Nye og endrede EØS-saker 16.-22. februar 2009• nye saker
° endrede saker


MEST LEST SISTE UKE
1. Tjenestedirektivet
2. Økt bruk av fornybar energi
3. Direktiv om førerkort
4. Arbeidstidsdirektivet
5. Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold
6. Maskindirektivet
7. Vikaransattes arbeidsforhold
8. Betalingstjenester i det indre marked
9. Takdirektivet: nasjonale utslippstak for visse forurensende stoffer til luft
10. Forsvarsanskaffelser

GENERELT
Kommisjonens politiske strategi for 2010 - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 18.2.2009

DYREFÔR
° Maksimalgrenser for koksidiostatika og histomonostatika i næringsmidler - EØS-notat (nytt) offentliggjort 19.2.12009
° Maksimalgrenser for koksidiostatika og histomonostatika i dyrefôr - EØS-notat (nytt) offentliggjort 19.2.2009

ENERGI
° EUs 2. strategiske energigjennomgang: en handlingsplan for energisikkerhet og -solidaritet - Konklusjoner vedtatt av Rådet 19.2.2009

FINANSIELLE TJENESTER
Betalingstjenester i Stortinget og på høring - Nyhetsoppslag 19.2.2009
° Betalingstjenester i det indre marked - Høring igangsatt av justis- og politidepartementet 18.2.2009

FORBRUKERVERN
° Navn på tekstilprodukter (omarbeiding) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 18.2.2009

FORSKNING OG UTDANNING
Evaluering av EUs 6. rammeprogram (2002-2006) - Rapport offentliggjort av Kommisjonen 19.2.2009
Framdriftsrapport for 7. rammeprogram - 2007 - Rapport offentliggjort av Kommisjonen 19.2.2009
Innflytelsen til EU-programmet Erasmus på høyere utdanning i Europa - Uavhengig rapport offentliggjort av Kommisjonen 20.2.2009
Innspill til EUs toppmøte i mars 2009: Utdanning - veien til økonomisk gjenoppretting - Uttalelse vedtatt av Rådet 16.2.2009
Innspill til EUs toppmøte i mars 2009: Den europeiske ungdomspakt og samarbeid på ungdomsfeltet - Uttalelse vedtatt av Rådet 16.2.2009

HELSE
° Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlene cyfluthrin og lektin - Norsk forskrift kunngjort 20.2.2009
° Forlengelse av tidsperioden for bruk av visse hårfargemidler - Norsk forskrift kunngjort 20.2.2009

INFORMASJONSSAMFUNNET
Evaluering av EU-programmet om sikrere bruk av internett - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 18.2.2009
° Forbrukerrettigheter ved elektronisk kommunikasjon - Rådets 1. gangsbehandling 16.2.2009
° Europeisk telekomtilsyn - Rådets 1. gangsbehandling 16.2.2009
° Elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester - Rådets 1. gangsbehandling 16.2.2009

MILJØ
° Omsetning av tre og treprodukter i klimasammenheng - EØS-notat (nytt) offentliggjort 14.2.2009
° Gjennomføring av Inspire-direktivet med hensyn til metadata - EØS-notat (nytt) offentliggjort 14.2.2009
° Avfall fra elektriske og elektroniske produkter (WEEE) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 14.2.2009
Forbud mot plantevernmidler som inneholder visse aktive stoffer - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 19.2.2009
° Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: vaskemidler - EØS-notat (nytt) offentliggjort 18.2.2009
Registrering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) - endring - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.02.2009

NÆRINGSMIDLER
Import av ferskt oksekjøtt fra Brasil - forlengelse - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 20.2.2009
° Tilleggsopplysninger ved merking av matvarer (kodifisering) - Norsk forskrift kunngjort 10.2.2009
° Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i næringsmidler og eksponering av forbrukere (2009-2011) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 17.02.2009
° Migrasjonsgrenser for enkelte plastmyknere brukt i pakningen til skrulokk - EØS-notat (nytt) offentliggjort 17.02.2009

NÆRINGSPOLITIKK
Fem år med et utvidet EU: Økonomiske resultater og utfordringer - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 20.2.2009

STATISTIKK
° Forordning om europeisk statistikk - Rådets 1. gangsbehandling 19.2.2009 (endelig vedtak)
Statistikk over varehandelen med tredjeland - Rådets 1. gangsbehandling 16.2.2009

TRANSPORT
° Støynivå og avgassystem for motordrevne kjøretøy - Sak lukket av EFTAs overvåkingsorgan 11.2.2009 (gjennomføring i norsk rett)
° Ettermontering av dødvinkelspeil på tunge kjøretøy - Sak lukket av EFTAs overvåkingsorgan 12.11.2008 (gjennomføring i norsk rett)
° Rapporteringsformaliteter for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner - Dansk og engelsk utgave av Kommisjonens forslag tilgjengelig 19.2.2009
° Direktiv om flyplassavgifter - Rådets 2. gangsbehandling 19.2.2008 (endelig vedtak)

VARER
Krav til CO2-brannslukkeres motstandsdyktighet overfor trykk - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 19.2.2009

VETERINÆRE FORHOLD
Import av ferskt kjøtt fra Botswana - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 21.2.2009
Forbud mot import av fiskevarer fra Kamerun - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.2.2009
° Dyreshelsemessige tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest i visse medlemsstater - Norsk forskrift kunngjort 20.2.2009
Planer for nødvaksinering mot blåtunge - EØS-notat (nytt) offentliggjort 19.2.2009
Minstestandarer for vern av svin - Rådsdirektiv publisert av EU-tidende 18.2.2009
° Identifikasjon og registrering av griser (kodifisering) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 17.2.2009