Energi

Abonner på RSS-feed: Energi - siste nytt

Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 4.12.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 18.9.2017 og kunngjort i EU-tidende 4.12.2017
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.11.2017
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.11.2017
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 23.11.2017
Samtykkeproposisjon og to lovproposisjoner fremmet av regjeringen 3.11.2017
I kjølvannet av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av EUs tredje energimarkedspakke i EØS-avtalen, har regjeringen fremmet en samtykke­proposisjon og to lovproposisjoner til Stortinget. Beslutningen inneholder en rekke tilpasninger og unntak, inkludert myndighetsoverføring til EFTAs overvåkingsorgan. Pakken består av tilsammen åtte direktiver, forordninger og beslutninger og omfatter blant annet oppretteIse, organisering og norsk deltakelse i energibyrået ACER, krav til regionalt samarbeid og nasjonal regulator, unbundIing, nye krav til sluttbrukermarkedet, forbrukerrettigheter og vilkår for adgang til nett for overføring av elektrisk kraft over landegrensene. For vedtak truffet av ACER vil modellen som ble vedtatt i forbindelse med EUs finanstilsyn benyttes, dvs. at parallelle vedtak for EØS/EFTA-landene gjøres av EFTAs overvåkingsorgan.
Samtykkeproposisjon og to lovproposisjoner fremmet av regjeringen 3.11.2017
Samtykkeproposisjon og to lovproposisjoner fremmet av regjeringen 3.11.2017
Samtykkeproposisjon og to lovproposisjoner fremmet av regjeringen 3.11.2017
Samtykkeproposisjon og to lovproposisjoner fremmet av regjeringen 3.11.2017
Samtykkeproposisjon og to lovproposisjoner fremmet av regjeringen 3.11.2017
EØS-notat offentliggjort 2.11.2017
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 28.10.2017
Norsk forskrift kunngjort 11.10.2017

Sider