Energi

Abonner på RSS-feed: Energi - siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.12.2015
Norsk forskrift kunngjort 30.12.2015
Norsk forskrift kunngjort 30.12.2015
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.12.2015
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2015
EØS-komitebeslutning 11.12.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 11.12.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-notat offentliggjort 1.12.2015
EU vedtok i 2013 og 2014 to forordninger som skal sikre økt gjennomsiktighet i henholdsvis energi- og elektrisitetsmarkedene. Forordningene er ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen, men Olje- og energidepartementet har i en høring gjort greie for når dette kan skje. REMIT-forordningen om gjennomsiktighet i energimarkedet er omhandlet i dette faktaaret, mens transparensforordningen om elektrisitetsmarketet finner du her. OED igangsatte samtidig en høring om et kommisjonsforslag til retningslinjer for utveksling av elektrisk kraft over landegrensene.
EØS-notat om Kommisjonens "State of the Energy Union" offentliggjort 2.12.2015
Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 26.11.2015
I påvente av Europaparlamentets behandling har energiministrene i EUs medlemsland blitt enige om en felles holdning til Kommisjonens forslag til revidert EU-regelverk for energimerking av produkter, inkludert gjeninnføring av den mer kjente skalaen fra A til G, Det eksisterende direktivet foreslås omgjort til forordning. Regelverket vil da få direkte virkning og sikre likelydende regler i alle EU-land.
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 18.11.2015
Norsk forskrift kunngjort 10.11.2015
Norsk innspill offentliggjort av Olje- og energidepartementet 13.10.2015
Norsk innspill offentliggjort av Olje- og energidepartementet 13.10.2015
Omtale av offshorevirksomhet og EØS-avtalen publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 24.9.2015
Kommisjonen har lagt fram av rapport om erfaringene med direktivet om sikkerhetsstandarder for offshore petroleumsvirksomhet. Formålet med direktivet er å redusere risikoen for store olje- og gassulykker i EUs farvann. Norge mener direktivet ligger utenfor EØS-avtalens geografiske område. Stortingets EU/EØS-nytt publiserte 24. september en omtale av EU-rettsakter som berører offshorevirksomhet.
Meddelelse om markedsvurdering av nettspenningslamper lagt fram av Kommisjonen 11.9.2015
Dansk departementsnotat offentliggjort 9.9.2015. EØS-notat offentliggjort 10.9.2015

Sider