Beslutningsprosessen: helse

Forsiden - Velg område - Helse - Beslutningsprosessen: helse
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Krav til aktive implanterbare medisinske innretninger og innretninger som benytter vev av animalsk opprinnelse
29.08.2013

2013/141

29.08.2013
20.09.2013
Elektroniske bruksanvisninger til medisinsk utstyr
01.03.2013

2012/198

01.11.2012
13.08.2013
Markedsføringstillatelser for legemidler til mennesker og dyr: endringsbestemmelser
02.11.2012

2013/065

04.05.2013
27.05.2013
Kosmetikkdirektivet: endringsbestemmelser om hårfargestoffer
01.09.2013

2013/073

04.05.2013
01.09.2013
Revisjon av direktivene om medisinsk utstyr
21.03.2010

2009/125

21.03.2010
21.12.2008
Krav til blod og blodkomponenter: maksimale pH-verdier for trombocytkonsentrater
30.06.2011

2012/046

01.05.2012
26.10.2012
Ajourføring av gebyrer til det europeiske kontor for legemiddelvurdering
01.04.2012

2012/160

29.09.2012
09.10.2012
Tekniske spesifikasjoner for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk: endringsbestemmelser
01.07.2012

2012/164

01.11.2012
01.11.2012
Retningslinjer for å skille mellom fôrvarer, fôrtilsetningsstoffer, biocidholdige produkter og veterinærlegemidler
04.02.2011

2012/155

29.09.2012
29.09.2012
Tekniske spesifikasjoner for utstyr til in vitro-diagnostikk: endringsbestemmelser
01.12.2010

2012/164

01.11.2012
01.11.2012
Kosmetikkdirektivet: endringsbestemmelser om bruk av hydrogenperoksid i tannblekemidler
31.12.2012

2012/147

31.12.2012
31.10.2012
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantemedisiner (urtelisten): Vitis vinifera (vinblad)
27.02.2012

2012/146

14.07.2012
14.07.2012
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantemedisiner (urtelisten): timian
27.02.2012

2012/146

14.07.2012
14.07.2012
Inkludering av SARS, aviær influensa og West Nile-virus i liste over smittbare sykdommer
17.01.2008

2008/078

07.06.2008
01.07.2012
Bruk av etyllaurylarginat i kosmetiske produkter
01.03.2011

2012/089

01.05.2012
16.05.2012
Data om legemidler til avansert terapi
14.08.2009

2012/047

31.03.2012
16.05.2012
Inflasjonsjustering av gebyrer til Det europeiske legemiddelbyrå (EMEA)
01.04.2011

2012/010

11.02.2012
20.02.2012
Bruk av hårfargemidler: endringsbestemmelser
03.01.2012

2012/015

11.02.2012
16.02.2012
Legemiddelovervåking: supplerende bestemmelser om undersøkelser i etterkant av godkjenning
30.04.2014

2014/263

13.12.2014
06.02.2015
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker
17.07.2014

2014/265

13.12.2014
06.02.2015
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantelegemidler (urtelisten)
14.04.2010

2012/010

11.02.2012
11.02.2012
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantelegemidler (urtelisten)
08.02.2010

2012/010

11.02.2012
11.02.2012
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantelegemidler (urtelisten)
05.02.2010

2012/010

11.02.2012
11.02.2012
Liste over plantestoffer, inkludert tilberedninger og sammensetninger, til bruk i tradisjonelle plantemedisiner
26.12.2008

2012/010

11.02.2012
10.02.2011
Europeisk database for medisinsk utstyr (EUDAMED)
01.05.2011

2011/131

03.12.2011
03.12.2011
Legemidler til avansert terapi
05.04.2010

2011/072

02.07.2011
06.09.2011
Farging av legemidler (kodifisering)
20.05.2009

2011/072

02.07.2011
06.09.2011
Utdanning, autorisasjon og kontroll i forbindelse med bruk av humane vev og celler
02.09.2010

2011/071

02.07.2011
02.07.2011
Inflasjonsjustering av gebyrer til Det europeiske legemiddelbyrå (EMEA) - 2009
01.04.2009

2011/072

02.07.2011
12.01.2010
Bruk av to ikke-oksiderende hårfargestoffer
01.11.2011

2010/129

01.11.2011
01.11.2011
Forlengelse av midlertidig bestemmelser om bruk av visse hårfargemidler
01.01.2010

2010/101

01.11.2010
08.10.2010
Godkjenning av visse stoffer til bruk i kosmetiske produkter
15.02.2011

2010/084

03.07.2010
04.07.2010
Økonomiske sanksjoner ved overtredelse av forpliktelser knyttet til markedsføringstillatelse for legemidler
15.07.2007

2009/129

01.08.2010
01.07.2010
Oppdatering av EU-direktivet om kosmetiske produkter
01.11.2011

2010/048

01.11.2011
01.11.2011
Om bruk av visse hårfargemidler
15.07.2010

2010/048

15.07.2010
15.07.2010
Innhold og merking av fluor i tannkrem
15.04.2010

2010/048

01.05.2010
11.05.2010
Lovgivning for kosmetiske produkter
03.10.2006

2010/047

01.05.2010
04.05.2010
Godkjent bruk av 17 kosmetiske produkter brukt til hårfarging
15.05.2010

2010/009

15.05.2010
15.05.2010
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika
18.08.2005

2009/062

01.03.2010
01.03.2010
God klinisk praksis i forbindelse med utprøvingspreparater til bruk på mennesker
29.01.2006

2009/062

01.03.2010
30.10.2009
Fastsettelse av gebyrer til det europeiske kontor for legemiddelvurdering
20.11.2005

2009/062

01.03.2010
12.01.2010
Legemidler for mennesker
30.10.2005

2009/061

23.12.2009
Gebyrer ved bistand til små og mellomstore virksomheter fra Det europeiske legemiddelkontor (EMEA)
17.12.2005

2009/061

23.12.2009
12.01.2010
Tekniske spesifikasjoner for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk: endringsbestemmelser
01.12.2009

2009/139

05.12.2009
Bruk av visse stoffer i kosmetiske produkter
05.11.2009

2009/079

05.11.2009
06.11.2009
Om bruk av visse stoffer i solkremer
08.07.2009

2009/0789

08.07.2009
08.07.2009
Forbud mot visse stoffer i hårfargeprodukter
14.08.2009

2009/079

14.08.2009
14.10.2009
Epidemiologisk overvåking av og kontroll med overførbare sykdommer
03.08.2009
Overføre sykdommer som skal omfattes av EF-nettet
30.04.2009
Innmelding av influensa A (H1N1) til EF-nettet
31.07.2009
Forbudte duftstoffer i kosmetiske produkter
04.04.2009

2009/044

25.04.2009
05.05.2009
Spesifikke overvåkningsnettverk for overførbare sykdommer
23.04.2009
Tobakksreklamedirektivet
31.07.2005

2006/150

01.10.2007
Celler og vev - tilleggsdirektiv 2
01.09.2007

2007/081

01.09.2007
01.07.2008
Tekniske spesifikasjoner for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk
16.05.2002
01.01.2006
Kvalitetssystemer for blodbanker
31.08.2006
01.01.2007
Ajourføring av gebyrer til det europeiske kontor for legemiddelvurdering
20.12.1998

2000/075

03.10.2000
Avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået
16.02.1995

1999/074

01.01.2000
Markedsføring av høyteknologiske bioteknologiske legemidler
01.01.1995

1999/074

01.01.2000
19.10.2001
Legemidler til mennesker: endringsbestemmelser
01.07.2003

2004/003

07.02.2004
14.10.2004
Legemidler til mennesker: Kommisjonens gjennomføringsfullmakter
21.03.2008
EU-nettet for epidemiologisk overvåking av og kontroll med smittsomme sykdommer
03.01.1999

2000/084

03.10.2000
01.07.2003
Kosmetikkdirektivet
30.01.1978
01.01.1994
26.10.1995
Aktive implanterbare medisinske innretninger
01.01.1993
01.01.1994
12.01.1995
Det europeiske smittevernbyrået (ECDC)
20.05.2004

2005/023

01.01.2005
Rådsdirektiv 93/68/EØF av 22. juli 1993 om endring av visse direktiver for maskiner, måleinstrumenter, elektrisk utstyr m.m.
01.01.1995

1994/007

01.01.1995
01.01.1995
Forlengelse av tidsperioden for bruk av visse hårfargemidler
01.08.2008

2009/007

06.02.2009
13.02.2009
Celler og vev - tilleggsdirektiv 1
01.11.2006

2007/081

08.07.2007
01.07.2008
Innmelding av overførbare sykdommer til EF-nettet
08.07.2008
Kjemiske stoffer som forbys i hårfargeprodukter
18.06.2008

2008/049

18.06.2008
12.09.2008
Merking av tannkrem med fluorinnhold
19.03.2009

2008/049

19.03.2009
19.03.2009
Bruk av glyoxal i kosmetiske produkter
16.11.2008

2009/029

14.03.2009
17.04.2009
Tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter
28.10.2008

2007/157

18.10.2008
18.10.2008

Sider