Intellektuell eiendom

Forsiden - Velg område - Intellektuell eiendom

Abonner på RSS-feed: Intellektuell eiendom - siste nytt

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 24.05.2017
Europaparlamentets 1. gangsbehandling 18.5.2017 (kompromiss med Rådet)
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 8.3.2017
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 10.5.2017
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.4.2017
Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 6.4.2017
Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 15.3.2017
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.2.2017
Revidert dansk departementsnotat offentliggjort 23.12.2016
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.9.2016
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.10.2016
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.10.2016
Photo: Pixabay (CC0 Public Domain)
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 14.9.2016
Som ledd i oppfølging av strategien for et digitalt indre marked, har Kommisjonen lagt fram en pakke med konkrete planer og lovforslag for modernisering av EUs regelverk for opphavsrett. Forslagene er spesielt knyttet til online-tjenester. De tar sikte på å styrke både brukernes og opphavspersonenes rettigheter for digitale tjenester over landegrensene ved for eksempel musikkstreaming eller video-on-demand.
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 15.6.2016
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 23.3.2016
Revidert dansk departementsnotat offentliggjort 4.5.2016
Som første konkrete oppfølging av strategien for et digitalt indre marked, har Kommisjonen lagt fram en handlingsplan for modernisering av EUs regelverk for opphavsrett, samt et konkret lovforslag om bedre online­tilgang over landegrensene.
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 23.12.2015
EUs varemerkedirektiv er blitt revidert. Det eksisterende direktivet vil i 2019 bli erstattet av en modernisert utgave som ble offentliggjort i EU-tidende i desember. Formålet er å gjøre det enklere og rimeligere for bedrifter å beskytte sine produkter. Det nye direktivet vil harmonisere nasjonale regelverk om varemerker ytterligere, blant annet ved å gjøre det likere regelverket som gjelder for EU-varemerker.
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 9.12.2015
EØS-komitebeslutning ratifisert av Island 31.8.2015. Beslutningen trer i kraft 1.10.2015.
Som det siste av de tre EØS/EFTA-landene ratifisert Island 31. august beslutningen om innlemmelse av EUs hitteverksdirektiv i EØS-avtalen. Norge gjennomførte i sommer direktivet gjennom en ny lov. Direktivet gjelder digital til­gjengelig­gjøring av vernede verk og film og audiovisuelle verk i offentlige institusjoner. Slik tilgjengeliggjøring krever samtykke fra rettighets­havere. Direktivet tar sikte på å løse det problem det er for disse institusjonene når opphavpersonen ikke er kjent.
Åpen konsultasjon om mulig revisjon av direktivet igangsatt av Kommisjonen 24.8.2015

Sider