Beslutningsprosessen: miljø

Forsiden - Velg område - Miljø og klima - Beslutningsprosessen: miljø
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til madrasser
31.03.2010

2010/093

03.07.2010
03.07.2010
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til overnattingstjenester
19.08.2009

2010/093

03.07.2010
03.07.2010
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tissuepapir
18.08.2009

2010/093

03.07.2010
03.07.2010
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tekstilprodukter
18.08.2009

2010/093

03.07.2010
03.07.2010
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tjenester på campingplasser
17.08.2009

2010/093

03.07.2010
03.07.2010
Kritierier for tildeling av EUs miljømerke til fottøy
17.08.2009

2010/093

03.07.2010
03.07.2010
Kriterier for EUs miljømerke til innendørs maling og lakk
03.08.2009

2010/093

03.07.2010
03.07.2010
Kriterier for EUs miljømerke til utendørs maling og lakk
03.08.2009

2010/093

03.07.2010
03.07.2010
Bruk av boroxid i trebeskyttelsesmidler
01.09.2011

2010/064

01.09.2011
08.10.2010
Endringer til forordningen om transport av avfall
06.05.2009

2009/150

01.04.2010
01.05.2010
Eksport og import av avfall for å reflektere den teknisk utvikling
30.11.2007

2008/122

01.04.2010
01.05.2010
Vedlegg til forordningen om eksport og import av avfall
19.07.2008

2009/052

01.04.2010
01.05.2010
Oppføring av difenacoum som et aktivt stoff (biocider)
01.04.2010

2010/006

01.04.2010
05.02.2010
Oppføring av cyclohexylhydroxydiazen-1-oxid, kaliumsalt (K-HDO) som et aktivt stoff (biocider)
01.07.2010

2010/006

01.07.2010
05.02.2010
Oppføring av IPBC som et aktivt stoff (biocider)
30.06.2009

2010/006

30.01.2010
05.02.2010
Oppføring av propiconazol som aktivt stoff (biocider)
01.04.2010

2010/006

01.04.2010
05.02.2010
Oppføring av thiamethoxam som aktivt stoff (biocider)
01.07.2010

2010/006

01.07.2010
05.02.2010
Oppføring av karbondioksid som aktivt stoff (biocider)
01.11.2009

2010/006

30.01.2010
05.02.2010
Merkekrav på produkter og utstyr som inneholder visse fluorinerte klimagasser
07.01.2008

2009/030

01.04.2010
06.05.2010
Kontroll av lekkasjer av fluorholdige drivhusgasser fra klimaanlegg og kjøle- og varmepumpeutstyr
09.01.2008

2009/030

01.04.2010
06.05.2010
Lekkasjekontroller ved brannslukkingsanlegg som inneholder fluorinerte klimagasser
08.01.2008

2009/030

01.04.2010
06.05.2010
Fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)
27.04.2001

2003/016

01.02.2003
21.03.2004
Frist for innlevering av opplysninger om visse biocidholdige stoffer
31.05.2010

2010/008

31.05.2010
Innhenting av opplysninger om persistente organiske forbindelser (POPs)
16.02.2009

2010/008

30.01.2010
30.01.2010
Biocider - endret tidsfrist
27.06.2008

2009/134

05.12.2009
22.04.2009
Overvåking og rapportering av utslipp av drivhusgasser fra fly og helikoptre
13.04.2009

2009/148

05.12.2009
05.12.2009
Retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av lystgass
01.01.2008

2009/148

05.12.2009
05.12.2009
Ny frist for innsending av dokumentasjon for visse biocidprodukter
01.12.2009

2009/136

05.12.2009
02.07.2011
Oppføring av tebuconazole som et aktivt stoff (biocid)
01.04.2010

2009/135

01.04.2010
22.04.2009
Markedsføring av visse biocidstoffer
25.10.2008

2009/136

05.12.2009
22.04.2009
Forbud mot omsetning av biocidholdige produkter
09.09.2008

2009/137

05.12.2009
22.04.2009
Markedsføring av biocidholdige produkter
31.12.2007

2009/132

05.12.2009
22.04.2009
Unntak for bruk av bly og kadmium i elektriske og elektroniske produkter
13.06.2008

2009/131

05.12.2009
01.01.2010
Forlenget gyldighet av miljøkriteriene for tildeling av EF-miljømerket til bestemte produkter
08.01.2009

2009/101

26.09.2009
26.09.2009
Endring til forordningen om ozonreduserende stoffer
25.12.2006

2009/087

04.07.2009
13.03.2009
Forlenget gyldighet av kriteriene for tildeling av EUs miljømerke til bestemte produkter
18.12.2008

2009/072

30.05.2009
30.05.2009
Godkjenning av biocidproduktet difetialon til bruk i rottemidler
01.11.2009

2008/048

01.11.2009
22.04.2009
Markedsføring av biocidproduktet etofenprox
01.02.2010

2009/028

01.02.2010
22.04.2009
Markedsføring av biocidproduktet clothianidin
01.02.2010

2009/028

01.02.2010
22.04.2009
Tilpasning av kjemikalieforordningen (REACH) som Bulgarias og Romanias tiltredelse
23.11.2007

2008/100

27.09.2008
04.02.2009
Regler for klageutvalget til Det europeiske kjemikalieagentur
24.10.2007

2008/100

27.09.2008
04.02.2009
Registersystem for CO2-kvotehandel
30.12.2004

2007/146

01.01.2008
03.02.2009
Kvotehandelsdirektivet (erndring): handel med utslippskvoter for klimagasser
13.11.2005

2007/146

01.01.2008
03.02.2009
Retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser
01.01.2008

2008/055

26.04.2008
03.02.2009
Rapportering av opplysninger om persistente organiske forbindelser
16.02.2009
Endring til forordningen om ozonreduserende stoffer
24.12.2004

2008/121

08.11.2008
13.03.2009
Miljøkrav til vaske- og rengjøringsmidler
10.07.2007

2007/015

01.08.2008
01.01.2008
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om overgangsordninger for nye EU-medlemsstater
09.09.2006

2005/145

09.09.2006
01.09.2017
Emballasjedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om skjemaet for databasesystemet
22.03.2018

2006/005

28.01.2006
Farlige stoffer: harmonisert regelverk for god laboratoriepraksis (GLP)
11.03.2004

2005/034

12.03.2005
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser
18.05.2005

2005/036

18.05.2005
WEEE-direktivet: kassering av elektriske og elektroniske produkter: endringsbestemmelser
01.02.2006

2004/134

01.02.2006
01.07.2004
Farlige stoffer: tilsyn med og kontroll av god laboratoriepraksis (GLP)
12.03.2005

2005/034

12.03.2005
01.07.2004
Kjemisk tilstand under vanndirektivet: liste over prioriterte stoffer
15.12.2001

2007/126

29.09.2007
01.01.2010
Støy fra sivile overlydsfly
29.09.1990
01.01.1994
19.07.1993
RoHS-direktivet: bruk av farlige stoff i elektrisk og elektronisk utstyr
12.08.2004

2003/147

12.08.2004
24.01.2005
Stoffblandingsdirektivet: klassifisering, emballering og merking av farlige stoffblandinger
30.07.2002

2004/059

27.04.2004
Avfall fra titandioksidindustrien
15.06.1993

1994/007

01.07.1994
Miljøbestemmelser om slam fra renseanlegg i landbruket
18.06.1989
01.01.1994
Miljøovervåkning og kontroll av utslipp fra titandioksidindustrien
10.12.1984
01.01.1994
Lagring av polyklorerte bifenyl og polyklorerte terfenyl (PCB og PCT)
16.03.1998

1997/028

16.03.1998
01.01.2003
Innholdet i luft av tungmetaller og polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)
15.02.2007

2007/034

28.04.2007
01.07.2007
Miljøforurensning fra asbest
31.12.1988
01.01.1994
16.08.1991
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser
22.06.2010

2012/106

01.02.2013
10.04.2013
Utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) fra lagring og distribusjon av bensin
31.12.1995

1996/050

01.10.1996
10.12.1999
Stoffdirektivet: klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer
01.02.1972
01.01.1994
30.07.2002
Miljømerkeforordningen (til 19.2.2010)
24.09.2000

2001/139

01.04.2006
Innesluttet bruk av genetisk modifiserte mikroorganismer
23.10.1991
01.01.1994
Avfallsforbrenningsdirektivet
28.12.2002

2003/042

17.05.2003
01.07.2004
Ozonforordningen: stoffer som bryter ned ozonlaget
01.10.2000

2002/134

28.09.2002
01.01.2003
Det europeiske miljøvernbyrå (EEA)
27.04.1990

1994/011

Avfallsdirektivet (inntil 12.12.2010)
17.05.2006

2007/035

28.04.2007
Biocidforordningen (endring)
04.01.2007

2007/048

09.06.2007
22.04.2009
Godkjenning av biocidproduktet karbondioksid til bruk i rottemidler
01.11.2009

2008/048

01.11.2009
22.04.2009
Markedsadgang for biocidprodukter og deres aktive stoffer: innsending av dokumentasjon
30.04.2008

2008/048

30.04.2008
22.04.2009
Miljøkriterierne for tildeling av EF-miljømerket til tissue-papirprodukter: forlengelse til 4. mai 2009
18.04.2008

2008/106

27.09.2008
27.09.2008
EUs miljømerke for campingplasser: forlengelse av gyldighetsperioden
18.04.2008

2008/106

27.09.2008
27.09.2008
Kjemikaliedirektivet REACH: klassifisering og merking av farlige stoffer
01.06.2008

2008/025

05.06.2008
22.04.2009
Miljømerking av såpe, sjampo og hårbalsam
18.07.2007

2008/014

02.02.2008
02.02.2008
Miljømerking av vaskemaskiner, innendørs maling og lakk, madrasser, kopierings- og trykkpapir og lyspærer
03.07.2007

2008/014

02.02.2008
02.02.2008
Miljømerking av jordforbedringsmidler
24.11.2006

2008/015

02.02.2008
02.02.2008
Tildeling av EUs miljømerke
08.02.2008

2008/089

05.07.2008
05.07.2008
Unngåelse av dobbelttelling av reduksjoner i klimagassutslipp
05.12.2006

2007/146

01.01.2008
01.01.2008
Retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser
17.03.2004

2007/146

01.01.2008
01.01.2008
Markedsføring av biocidprodukter
01.01.2008

2007/014

01.01.2008
22.04.2009
Fremme av elektrisitet fra land til bruk på skip som ligger til kai

2008/035

15.03.2008
Begrensning av utslippene av flyktige organiske forbindelser ved bruk av organiske løsemidler
01.01.2008

2008/054

26.04.2008
Begrensninger av utslippene av flyktige organiske forbindelser
01.01.2007

2008/026

15.03.2008
15.03.2008
Spørreskjema for rapportering i forbindelse med kvotedirektivet
01.01.2005

2008/034

15.03.2008
15.03.2008
Vannforurensningsdirektivet
01.05.2008

2007/033

01.05.2008
Rapportering av opplysninger om persistente organiske forbindelser
04.10.2007

2008/008

02.02.2008
02.02.2008
Markedsføring av biocidprodukter
01.09.2007

2008/008

02.02.2008
22.04.2009
Markedsføring av biocidholdige produkter
21.10.2007

2008/024

15.03.2008
15.03.2008
Bruk av seksverdig krom i elektrisk og elektronisk utstyr
03.11.2006

2008/007

02.02.2008
02.02.2008
Bruk av bly og kadmium i elektriske og elektroniske produkter
03.11.2006

2008/007

02.02.2008
06.06.2008
Bruk av bly i krystallglass i elektrisk og elektronisk utstyr
03.11.2006

2008/007

02.02.2008
06.06.2008
Spørreskjema for rapportering i forbindelse med kvotedirektivet
01.01.2005

2008/034

15.03.2008
15.03.2008
Unntak for bruk av bly
18.05.2006

2007/082

08.06.2007
06.06.2008
Spørreskjema om gjennomføringen av VOC-direktivet om flyktige organiske forbindelser
01.01.2005

2007/169

08.12.2007
08.12.2007

Sider