Beslutningsprosessen: miljø

Forsiden - Velg område - Miljø og klima - Beslutningsprosessen: miljø
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser
01.06.2015

2015/053

01.06.2015
21.04.2015
Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter
30.10.2014

2015/052

21.03.2015
22.04.2015
Biocidforordningen: utfyllende bestemmelser om fornyinger som krever gjensidig godkjenning
03.06.2014

2014/266

13.12.2014
22.04.2015
Ozonforordningen: endringsbestemmelser om metylbromid
25.11.2013

2015/031

26.02.2015
20.04.2015
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser
01.12.2014

2015/017

26.02.2015
31.03.2015
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser
24.08.2014

2015/016

26.02.2015
18.03.2015
Luftkvalitetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling og rapportering
01.01.2014

2015/030

26.02.2015
26.02.2015
Overvåking av og rapportering om drivhusgassutslipp: endringsbestemmelser om hyppighet av analyser
30.07.2014

2014/295

13.12.2014
26.01.2015
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport til land utenfor OECD
18.07.2014

2014/296

13.12.2014
05.01.2015
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i gassutladningslamper til bruk i skilt og spesialbelysning
31.12.2014

2014/181

26.09.2014
05.11.2014
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i store flater av lagdelte dyseelementer
31.12.2014

2014/181

26.09.2014
05.11.2014
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i mikrokanalplater (MCP)
31.12.2014

2014/181

26.09.2014
05.11.2014
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse kondensatorer til bruk i industrielle overvåkings- og kontrollinstrumenter
31.12.2014

2014/181

26.09.2014
05.11.2014
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse industrielle overvåkings- og kontrollsystemer
31.12.2014

2014/181

26.09.2014
05.11.2014
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om kvikksølv i visse industrielle overvåkings- og kontrollinstrumenter
31.12.2014

2014/181

26.09.2014
05.11.2014
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i tenningsmoduler og motorstyringssystemer
31.12.2014

2014/181

26.09.2014
05.11.2014
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse elektroder
31.12.2014

2014/181

26.09.2014
05.11.2014
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly, kadmium og krom
31.07.2014

2014/122

28.06.2014
05.11.2014
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly
31.07.2014

2014/122

28.06.2014
05.11.2014
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kvikksølv
31.07.2014

2014/122

28.06.2014
05.11.2014
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly
31.07.2014

2014/122

28.06.2014
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly
31.07.2014

2014/122

28.06.2014
05.11.2014
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly
31.07.2014

2014/122

28.06.2014
05.11.2014
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly
31.07.2014

2014/122

28.06.2014
05.11.2014
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for krom
31.07.2014

2014/122

28.06.2014
05.11.2014
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly
31.07.2014

2014/122

28.06.2014
05.11.2014
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly og kadmium
31.07.2014

2014/122

28.06.2014
05.11.2014
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly
31.07.2014

2014/122

28.06.2014
05.11.2014
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly
31.07.2014

2014/122

28.06.2014
05.11.2014
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly
31.07.2014

2014/122

28.06.2014
05.11.2014
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for blyacetatmarkør
31.07.2014

2014/122

28.06.2014
05.11.2014
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kadmium
31.07.2014

2014/122

28.06.2014
05.11.2014
Svoveldirektivet: endringsbestemmelser om svovelinnhold i marint brensel
18.06.2014

2014/139

28.06.2014
30.06.2014
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om dyreforsøk
22.03.2014

2014/183

26.09.2014
04.11.2014
Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for polysykliske aromatiske hydrokarboner
27.12.2015

2014/083

17.05.2014
04.11.2014
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om seksverdige kromforbindelser
01.05.2014

2014/182

26.09.2014
04.11.2014
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for 1,4-diklorbenzen
01.06.2014

2014/219

01.11.2014
04.11.2014
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly
31.07.2014

2014/122

28.06.2014
05.11.2014
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser

2014/240

01.11.2014
01.11.2011
Rapportering i forbindelse med kvotedirektivet
14.04.2014

2014/197

26.09.2014
26.09.2014
Auksjoneringsforordningen: endringsbestemmelser om kvotemengder i 2013-2020
27.02.2014

2014/196

26.09.2014
17.09.2014
Kvotedirektivet: handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser for luftfart
30.04.2014

2014/062

30.04.2014
17.09.2014
Overvåking av og rapportering om drivhusgassutslipp: endringsbestemmelser om ikke-CO2-gasser
01.01.2013

2014/061

11.04.2014
17.09.2014
Sektorer utsatt for karbonlekkasje: endringsbestemmelser
03.02.2014

2014/141

28.06.2014
17.09.2014
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om kredittrettigheter
10.11.2013

2014/060

11.04.2014
17.09.2014
Auksjonsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om elektronisk kjøpsportal utpekt av Tyskland
17.11.2013

2014/102

17.05.2014
17.09.2014
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om etablering av et EU-register
04.03.2013

2014/059

11.04.2014
17.09.2014
Biociddirektivet: endringsbestemmelser om diflubenzuron
01.02.2015

2013/139

16.07.2013
11.04.2014
Biociddirektivet: endringsbestemmelser for pyriproxyfen
01.02.2015

2013/139

16.07.2013
11.04.2014
Biociddirektivet: endringsbestemmelser for didecyldimethylammoniumklorid
01.02.2015

2013/139

16.07.2013
11.04.2014
Biociddirektivet: endringsbestemmelser for thiamethoxam
01.02.2015

2013/139

16.07.2013
11.04.2014
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser
23.10.2013

2014/045

09.04.2014
01.09.2014
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser
01.12.2014

2014/124

28.06.2014
01.09.2014
Gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå: endringer for SMB
22.03.2013

2014/123

28.06.2014
19.08.2014
Forbud mot produksjon, import, omsetning og bruk av fem kvikksølvforbindelser
10.10.2017

2014/123

10.10.2017
10.10.2017
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser for visse kjemikalier
02.03.2013

2013/166

09.10.2013
19.08.2014
Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser
10.07.2012

2013/069

04.05.2013
22.07.2014
Prosedyre for godkjenning av ensartede biocidholdige produkter
01.09.2013

2014/015

01.06.2014
09.07.2014
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser for kobberskrap
01.01.2014

2014/142

28.06.2014
07.07.2014
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til EU-miljømerket til sepe, shampo, og hårbalsam: forelngelse av gyldigheten
10.01.2014

2014/138

28.06.2014
Miljømerkeforordningen: endringsbestemmelser om oppkreving av gebyr
04.09.2013

2014/054

01.01.2015
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer
01.06.2010

2012/106

01.02.2013
13.06.2014
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser
13.08.2013

2014/045

09.04.2014
02.06.2014
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser
21.04.2013

2013/192

09.11.2013
02.06.2014
Forbud mot produksjon, import, omsetning og bruk av måleinstrumenter som inneholder kvikksølv
10.04.2014

2013/193

10.04.2014
02.06.2014
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til bildebehandlingsutstyr
17.01.2014

2014/101

17.05.2014
Brukerveiledning for deltakelse i EUs fellesskapsordning for miljøstyring og -revisjon (EMAS)
08.04.2013

2014/100

17.05.2014
Deponidirektivet
16.07.2001

2001/056

01.04.2002
01.05.2002
Miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til spylingstoaletter og urinaler
29.11.2013

2014/054

09.04.2014
09.04.2014
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport til land utenfor OECD
07.02.2013

2014/032

15.02.2014
13.03.2014
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer
01.12.2010

2012/106

01.02.2013
16.06.2012
EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper
08.04.2013

2014/030

15.02.2014
15.02.2014
Svoveldirektivet om svovelinnhold i petroleumsprodukter
01.07.2000

2001/090

14.07.2001
08.10.2001
Avfallstransportforordningen: endringsbestemmelser
10.04.2013

2013/209

09.11.2013
07.01.2014
Kvotedirektivet om handel med CO2: standard kapasitetsutnyttelsesfaktor for nye anlegg for beregning av gratis utslippskvoter
08.09.2013

2013/238

14.12.2013
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser for glasskår
31.12.2012

2013/174

09.10.2013
09.12.2013
Metallskrapforordningen
09.10.2011

2012/138

01.04.2013
09.12.2013
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om pentabromderivat av difenyleter og PFOS
06.03.2011

2011/116

01.11.2011
27.11.2013
Redusert bruk av fosfater i vaskemidler
19.04.2012

2013/140

16.07.2013
29.11.2013
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: vaskemidler
01.06.2015

2012/106

01.02.2013
29.11.2013
Gjenbruk av batterier og akumulatorer: bestemmelser om effektivitetsberegninger
12.06.2012

2012/213

08.12.2012
18.11.2013
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser
31.07.2012

2013/009

02.02.2013
01.12.2013
EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper
09.07.2013

2013/207

09.11.2013
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til kraner og dusjhoder
20.06.2013

2013/209

09.11.2013
Deponidirektivet - endringer angående lagring av metallisk kvikksølv som betraktes som avfall
15.03.2013

2013/028

02.02.2013
14.10.2013
Forbud mot eksport av kvikksølv og krav til lagring av overskuddskvikksølv
15.03.2011

2013/026

02.02.2013
14.10.2013
Malingsdirektivet: Utslipp av flyktige organiske forbindelser fra bruk av organiske løsemidler i maling og lakk
30.10.2005

2005/079

30.10.2005
01.07.2004
Deltakelse av organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøforvaltning og -kontroll: registreringsbestemmelser
03.01.2012

2013/172

09.10.2013
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser for kadmium
10.12.2011

2013/071

04.05.2013
21.08.2013
Forbud mot produksjon, import, omsetning og bruk av bly til bruk i smykker, armbånd og hårspenner
09.10.2012

2013/072

04.05.2013
21.08.2013
Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): endringsbestemmelser
05.06.2012

2012/195

01.11.2012
21.08.2013
Begrensninger i bruk av kadmium
10.01.2012

2013/070

04.05.2013
21.08.2013
Auksjoneringsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om elektronisk kjøpsportal utpekt av Tyskland
01.09.2012

2012/235

01.01.2013
01.08.2013
Unntak fra tungmetallbestemmelser for plastkasser og -paller
10.02.2009

2012/214

08.12.2012
02.07.2013
Farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av bly
02.01.2013

2013/067

04.05.2013
01.07.2013
Farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av kadmium
02.01.2013

2013/067

04.05.2013
01.07.2013
Stoffer som bryter ned ozonlaget: bruk av andre stoffer enn hydroklorfluorkarboner til laboratorie- og analyseformål
14.04.2011

2012/202

01.11.2012
01.07.2013
Ozonforordningen (endringsbestemmelser): bruk av halongasser
08.09.2010

2012/202

01.11.2012
01.07.2013
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser for CMR-stoffer
01.06.2012

2012/163

01.11.2012
01.06.2013

Sider