Beslutningsprosessen: miljø

Forsiden - Velg område - Miljø og klima - Beslutningsprosessen: miljø
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av kadmium
02.01.2013

2013/067

04.05.2013
01.07.2013
Stoffer som bryter ned ozonlaget: bruk av andre stoffer enn hydroklorfluorkarboner til laboratorie- og analyseformål
14.04.2011

2012/202

01.11.2012
01.07.2013
Ozonforordningen (endringsbestemmelser): bruk av halongasser
08.09.2010

2012/202

01.11.2012
01.07.2013
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser for CMR-stoffer
01.06.2012

2012/163

01.11.2012
01.06.2013
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH)
23.07.2012

2013/069

04.05.2013
01.06.2013
Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for acrylamid
05.05.2011

2012/125

14.07.2012
01.06.2013
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser
05.05.2011

2012/107

01.12.2013
01.06.2013
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser
12.12.2010

2012/013

11.02.2012
01.06.2013
Testmetoder for kjemikaliedirektivet REACH
27.08.2009

2012/012

11.02.2012
01.06.2013
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til oppvaskmaskiner til bruk i industrien og institusjoner
14.12.2012

2013/044

01.07.2013
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til trykksaker
10.09.2012

2012/231

01.07.2013
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til avispapir
17.07.2012

2012/231

01.07.2013
01.07.2013
EUs miljømerke til vaskemidler: endringsbestemmelser for enzymer
17.02.2012

2013/024

01.07.2013
01.07.2013
EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper
06.12.2011

2012/184

01.07.2013
01.07.2013
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til universal- og sanitetsrengøringsmidler
19.07.2011

2012/201

01.07.2013
01.07.2013
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til håndoppvaskemidler
19.07.2011

2012/201

01.07.2013
01.07.2013
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til smøremidler
19.07.2011

2012/201

01.07.2013
01.07.2013
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til PCer
30.06.2011

2012/201

01.07.2013
01.07.2013
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til kopipapir og grafisk papir
28.06.2011

2012/201

01.07.2013
01.07.2013
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til lyskilder
27.06.2011

2012/201

01.07.2013
01.07.2013
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til bærbare PCer
27.06.2011

2012/201

01.07.2013
01.07.2013
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til vaskemidler
20.05.2011

2012/201

01.07.2013
01.07.2013
Kriterier for bruk av EUS miljømerke til oppvaskmaskiner
20.05.2011

2012/201

01.07.2013
01.07.2013
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til vaskemidler til bruk i industrien og institusjoner
14.12.2012

2013/044

01.07.2013
01.07.2013
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser for visse kjemikalier
18.02.2012

2012/163

01.11.2012
10.04.2013
Kvotehandelsdirektivet (endring): utvidelse av EUs kvotehandelsystem for klimagasser
01.01.2013

2012/152

01.01.2013
02.04.2013
Avfallstransportforordningen: endringsbestemmelser angående uklassifisert avfall
04.03.2012

2013/027

02.02.2013
26.10.2012
Kontroll av rapporter om drivhusgassutslipp
01.01.2013

2012/234

01.01.2013
14.01.2013
EU-register for handel med CO2-kvoter fra 2013
30.11.2011

2012/236

01.01.2013
25.05.2012
Avgifter til Det europeiske kjemikalieagentur
25.05.2020

2012/106

01.02.2013
16.06.2012
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser
01.12.2012

2012/107

16.06.2012
31.10.2012
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger
01.12.2010

2012/107

16.06.2012
31.10.2012
Merking av kapasiteten til oppladbare batterier
30.11.2010

2012/088

01.05.2012
24.10.2012
Beregningsmetode for årlig salg av bærbare batterier og akkumulatorer til sluttbrukere
21.10.2008

2009/135

05.12.2009
24.10.2012
Markedsføring av eldre batterier og akkumulatorer
05.01.2009

2010/007

01.11.2010
24.10.2012
Avfallstransportforordningen: endringsbestemmelser angående visse blandinger av avfall
01.08.2011

2012/070

31.03.2012
26.10.2012
Avfallsforordningen: endringsbestemmelser
16.05.2010

2012/097

01.05.2012
26.10.2012
EUs miljømerkekomite
01.10.2010

2012/201

01.07.2013
01.07.2013
Rapportering om større uhell med farlige stoffer
01.12.2008

2012/203

01.11.2012
01.11.2012
Forbud mot biocider som inneholder visse stoffer
01.02.2013

2012/162

01.02.2013
08.10.2012
Forbud mot biocider som inneholder insektsmidlet flufenoxuron
01.08.2012

2012/162

29.09.2012
08.10.2012
Biociddirektivet: inkludering av kobberhydroksider og -karbonat som aktive stoffer
01.02.2014

2012/162

01.02.2014
08.10.2012
Biociddirektivet: oppføring av bendiokarb som aktivt stoff
01.02.2014

2012/162

01.02.2014
08.10.2012
Integrert forebygging og bekjempelse av forurensning: rapportering om gjennomføring i 2012 og 2013
01.01.2012

2012/183

29.09.2012
Retningslinjer for å skille mellom fôrvarer, fôrtilsetningsstoffer, biocidholdige produkter og veterinærlegemidler
04.02.2011

2012/155

29.09.2012
29.09.2012
Behandling av avfall som inneholder persistente organiske miljøgifter fra visse produksjonsprosesser
05.05.2009

2010/067

12.06.2010
01.08.2012
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser
05.04.2011

2011/130

03.12.2011
23.08.2012
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser
21.02.2011

2011/116

01.11.2011
23.08.2012
Infrastruktur for geografisk informasjon (Inspire): gjennomføringsbestemmelser for samvirkningsevnen til geodatasett og -tjenester
25.02.2011

2012/137

14.07.2012
08.08.2012
Infrastruktur for geografisk informasjon (Inspire): nedlastning- og konverteringstjenester
28.06.2012

2012/137

14.07.2012
08.08.2012
Infrastruktur for geografisk informasjon (Inspire): samvirkningsevne til geodatasett og -tjenester
15.12.2010

2012/137

14.07.2012
08.08.2012
Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): nettjenester
09.05.2011

2012/137

14.07.2012
08.08.2012
Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): overvåking og rapportering
05.06.2009

2010/124

01.07.2011
08.08.2012
Gjennomføring av Inspire-direktivet med hensyn til metadata
24.12.2008

2010/124

01.07.2011
08.08.2012
Tilgang til landenes geodata og tjenester (Inspire - datadeling)
20.04.2010

2012/137

14.07.2012
08.08.2012
Restriksjoner på bruk av kreosot
01.05.2013

2012/087

01.05.2012
06.07.2012
Biociddirektivet: inkludering av deltamethrin som aktivt stoff
11.10.2011

2012/049

31.03.2012
06.07.2012
Biociddirektivet: inkludering av lambda-cyhalothrin som aktivt stoff
01.10.2013

2012/049

31.03.2012
06.07.2012
Biociddirektivet: inkludering av fipronil som aktivt stoff
01.10.2013

2012/049

31.03.2012
06.07.2012
Biociddirektivet: inkludering av en stamme av Bacillus thuringiensis som aktivt stoff
01.10.2013

2012/049

31.03.2012
06.07.2012
Markedsføring av biocidholdige produkter: endringsbestemmelser
01.07.2012

2012/014

11.02.2012
06.07.2012
Markedsføring og bruk av biocidholdige produkter: endringsbestemmelser angående imidacloprid
01.07.2013

2012/048

31.03.2012
06.07.2012
Markedsføring og bruk av biocidholdige produkter: endringsbestemmelser angående abamectin
01.07.2013

2012/048

31.03.2012
06.07.2012
Markedsføring og bruk av biocidholdige produkter: endringsbestemmelser
01.07.2013

2012/048

31.03.2012
06.05.2010
Biociddirektivet: inkludering av nonansyre som aktivt stoff
01.02.2013

2011/096

01.02.2013
06.07.2012
Biociddirektivet: inkludering av fenoxycarb som aktivt stoff
01.02.2013

2011/096

01.02.2013
06.07.2012
Biociddirektivet: inkludering av (Z,E)-tetradeca-9,12-dienylacetat som aktivt stoff
01.02.2013

2011/096

01.02.2013
06.07.2012
Biociddirektivet: inkludering av bifenthrin som aktivt stoff
01.02.2013

2011/096

01.02.2013
06.07.2012
Begrensning av utslippene av flyktige organiske forbindelser: endringsbestemmelser
10.06.2012

2012/050

31.03.2012
09.07.2012
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH)
01.06.2008

2012/012

11.02.2012
04.07.2012
Rapportering om gjennomføring av avfallsforbrenningsdirektivet i 2012-2013
01.01.2012

2012/150

14.07.2012
14.07.2012
Tekniske krav til karakterisering av avfall fra utvinningsindustrien
21.05.2009

2012/071

31.03.2012
15.06.2012
Definisjonen av inert avfall i direktivet om håndtering av avfall fra utvinningsindustrien
21.05.2009

2012/071

31.03.2012
21.06.2012
Kriterier for klassifisering av anlegg for behandling av avfall fra utvinningsindustrien
12.05.2009

2012/071

31.03.2012
15.06.2012
Økonomisk sikkerhetsordning i forbindelse med håndtering av avfall fra utvinningsindustrien

2012/071

31.03.2012
15.06.2012
Rapportering fra overvåking av utsetting av genmodifiserte modifiserte organismer i miljøet
10.11.2009

2012/117

16.06.2012
16.06.2012
Klassifisering av den økologiske tilstanden til overflatevann
30.12.2008

2010/126

01.07.2011
27.03.2012
Tekniske spesifikasjoner for kjemisk analyse og overvåking av vanntilstand
21.08.2011

2011/057

21.05.2011
27.03.2012
Miljøkvalitetskrav innen vannpolitikken
13.07.2010

2011/057

21.05.2011
27.03.2012
Industriutslippsdirektivet (IPPC): rapporteringsskjema om gjennomføring
01.01.2009

2012/029

01.05.2012
Standardiserte regler for klimakvoteregisteret: endringsbestemmelser
01.01.2012

2011/156

03.12.2011
13.03.2012
Organisering og prosedyre for klageinstansen til Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA)
05.08.2008

2010/026

13.03.2010
07.03.2012
Luftfartskvotedirektivet om innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser
02.02.2010

2011/006

02.04.2011
15.04.2011
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser
22.08.2014

2014/268

13.12.2014
09.02.2015
Rapporteringsskjema om gjennomføring av batteridirektivet
17.12.2009

2012/012

11.02.2012
11.02.2012
Takdirektivet om nasjonale utslippstak for visse forurensende stoffer til luft
27.11.2002

2009/149

01.01.2012
01.01.2012
Register over produkter som inneholder biocider
01.07.2010

2011/130

03.12.2011
08.12.2011
Spørreskjema om gjennomføringen av VOC-direktivet om flyktige organiske forbindelser i 2011-2013
01.01.2011

2011/132

03.12.2011
03.12.2011
Rapportering om gjennnomføring av avfallsforbrenningsdirektivet i 2009-2011
01.01.2009

2011/158

03.12.2011
03.12.2011
Rapportering om gjennomføring av direktivet om utslipp av flyktige organiske forbindelser
01.01.2010

2011/132

03.12.2011
03.12.2011
Utslippsregisterforordningen om forurensende stoffer: rapporteringsskjema
28.04.2010

2011/153

03.12.2011
03.12.2011
Begrensninger på salg og bruk av av diklormetan, lampeolje og tennvæske samt tinnorganiske forbindelser
02.04.2010

2011/074

02.07.2011
17.11.2011
Endringer til REACH-forordningen om kjemikaler
27.06.2009

2011/074

02.07.2011
17.11.2011
Standardisert og sikkert registersystem for CO2-kvoter
02.08.2008

2008/056

01.01.2012
03.02.2009
Regler for tildeling av gratis utslippskvoter til luftfartsselskaper
01.01.2012

2011/122

22.10.2011
22.10.2011
Fluorgassforordningen: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser
04.07.2007

2008/112

01.04.2010
06.05.2010
EUs 6. miljøhandlingsprogram
22.07.2002

2005/135

22.10.2005
22.10.2005
Om unntak for overflateaktive stoffer i vaske- og rengjøringsmidler
27.06.2009

2010/066

12.06.2010
17.08.2011
Drivhusgasser i luftfartssektoren: referanseverdi basert på utslipp i 2004-2006

2011/087

02.07.2011
02.07.2011

Sider