Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

EØS-komitebeslutning 24.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 19.3.2018
Rådet la 27. februar siste hånd på EU-institusjonenes behandling av fjerde periode i EUs kvotesystem (2021-2030). Vedtaket innebærer en videreføring av det eksisterende system som Norge allerede deltar i, men med visse endringer, hovedsakelig knyttet til fordelingen av den samlede kvotemengden mellom bedrifter, sektorer og land innad i EU. Samtidig tas det sterkere grep for å bukt med det store overskuddet av kvoter. Det forventes at rettsakten vil bli innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett.
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 15.3.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 8.12.2017 og kunngjort i EU-tidende 12.3.2018
Foto: Pixavay
Svensk departementsnotat offentliggjort 8.3.2018
Europakommisjonen la 1. februar fram forslag til nytt, revidert drikkevannsdirektiv. Nye stoffer som legionella og klorat skal overvåkes, samtidig som adgangen til og tilliten til drikkevann skal forbedres. Kommisjonen håper dette vil redusere bruken av flaskevann og minske volumet av plastavfall. Forslaget til nytt regelverk skal nå behandles av Europaparlamentet og Rådet.
EØS-notat offentliggjort 27.2.2018
Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 20.2.2018
Svensk departementsnotat offentliggjort 19.2.2018
Europakommisjonen presenterte 16. januar 2018 en strategi for smartere bruk av plast, noe som vil kunne redusere de negative miljø- og klimaeffektene over livsløpet for plast. Kommisjonen la samtidig fram forslag til revisjon av skipsavfallsdirektivet med nye bestemmelser for havnemottaksfasilitetene. Et forslag om regulering av engangsplastvarer vil komme senere i 2018.

Sider