Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

Europaparlaments- og rådsbeslutning publisert i EU-tidende 14.6.2018
Norsk forskrift kunngjort 11.6.2018
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 7.6.2018
Foto: Pixabay
Norsk forskrift kunngjort 6.6.2018
EUs appellkomite med deltakelse fra medlemslandene på politisk nivå kom 27. november 2017 til enighet om fem års forlengelse av godkjennningen for bruk av plantevern­midlet glyfosat. Tyskland som tidligere har stemt blankt, var denne gang positiv til en forlengelse. Norges standpunkt har hele tiden vært at glyfosat bør få fornyet godkjenning da man har ansett at det ikke har vært grunnlag for avslag basert på godkjenningskriteriene i forordning (EU) 1107/2009. Norge har derfor også støttet tidligere forslag til forordning, der ny godkjenningsperiode var foreslått til 10 år.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.6.2018
Høring om evaluering av forordningen igangsatt av Kommisjonen 1.6.2018
I etterkant av at EFTAs overvåkingsorgan i februar 2013 åpnet sak om manglende gjennomføring i norsk rett av EUs ozonforordning og to tilknyttede forordninger, ble en norsk gjennomføringsforskrift kunngjort 28. juni 2013. Ozonforordningen ble innlemmet i EØS-avtalen gjennom vedtak i EØS-komiteen 26. november 2012. Forordningen erstatter tidligere EU-rettsakter om utfasing av ozon-nedbrytende stoffer i henhold til Montreal-protokollen, inkludert forordning (EF) nr. 3093/94 og forordning (EF) nr. 2037/2000, som begge er innlemmet i EØS-avtalen. Forordningen går imidlertid lenger enn Montreal-protokollen på flere viktige områder.
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 28.5.2018
Biocidorordningen erstattet 1. september 2013 det eksisterende biociddirektivet 98/8/EF. Biocider er midler som skal bekjempe uønskede organismer. Forordningen gjelder ikke bekjempningsmidler som det fins andre EU-rettsregler for, f.eks. plantevernmidler og legemidler. Målet med den nye forordningen er både å bedre det indre marked i forbindelse med bruk av biocidprodukter samtidig som man skal opprettholde en høy beskyttelse av miljø og helse.
Norsk forskrift kunngjort 24.5.2018
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 17.5.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.5.2018
Quinn Kampschroer/Pixaby (CC0 Public Domain)
Lov- og samtykkeproposisjon fremmet av Samferdselsdepartementet 15.5.2018
Nye regler for CO2-utslipp fra person- og varebiler som ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen i 2017 vil gi EFTAs overvåkingsorgan rett til å ilegge bilprodusentene overtredelsesgebyr. EØS-beslutningen krever derfor Stortingets samtykke før den kan tre i kraft. I dag er det ingen bilprodusenter i Norge som vil omfattes av regelverket. Diskusjonene om myndighetsoverføringen til ESA har pågått helt siden de to basisforordningene ble vedtatt i 2009 (dette faktaarket) og 2011 (varebiler). EØS-komiteens beslutning omfattet også 16 tilknyttede endringsforordninger vedtatt på EU-siden i perioden 2010-2015. For personbiler innføres nye årlige utslippskrav med et langsiktig mål om at CO2-utslippet fra nye biler i 2020 i gjennomsnitt skal ligge under 95 g/km. Andre tiltak er rettet mot energieffektivisering av dekk og airconditionsystemer.
Lov- og samtykkeproposisjon fremmet av Samferdselsdepartementet 15.5.2018
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.5.2018
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.5.2018

Sider