Beslutningsprosessen: statistikk

Forsiden - Velg område - Statistikk - Beslutningsprosessen: statistikk
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Rammeverk for næringslivsstatistikk

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Statistikk om turisme: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
01.01.2020
BNI-statistikk: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
15.11.2020
Europeisk næringslivsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om navn på land og territorier og geografisk klassifisering
01.01.2021
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på IKT-området for referanseåret 2021
01.11.2020
Europeisk næringslivsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser
01.01.2021
Harmoniserte konsumprisindekser: gjennomføringsbestemmelser
24.08.2020
Europeisk sosialstatistikk: tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på IKT-området for referanseåret 2021
11.08.2020
Europeisk næringslivsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser på området IKT-bruk og e-handel
05.08.2020
Statistikk om migrasjon og internasjonalt vern: endringsbestemmelser
11.07.2020
Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om elementer som er felles for flere datasett
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser for inntekts- og levekårsområdet
17.03.2020
Europeisk sosialstatistikk: flerårig rullende planlegging (2021-2028)
17.03.2020
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på arbeidskraftsområdet
17.03.2020
Europeisk sosialstatistikk: utvalgsundersøkelse på inntekts- og levekårsområdet
19.12.2020
Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser vedrørende tidsserier for innberetning av arbeidsledighetsdata
19.12.2020
Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om kvalitetsrapporter
09.01.2020
Europeisk sosialstatistikk: utvalgsundersøkelse på arbeidskraftsområdet
Energistatistikk: gjennomføringsbestemmelser om ajourføringer
05.01.2020
Europeisk næringslivsstatistikk
01.01.2021
Europeisk sosialstatistikk
01.01.2021
Statistikk over gass- og elektrisitetspriser til industrien: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
09.06.2019
Statistikk over inntektsforhold, levevilkår og livskvalitet (EU-SILC): gjennomføringsbestemmelser for 2020
04.04.2019
Statistikk om landbruksregnskaper: endringsbestemmelser
11.03.2019
Integrert landbruksstatistikk: gjennomføringsbestemmelser
20.12.2018
Folke- og boligtellingen i 2021: gjennomføringsbestemmelser om geokoding
12.12.2018
Statistikk over gass- og elektrisitetspriser til industrien: gjennomføringsbestemmelser
12.12.2017
Statistikk om energiforbruk i husholdninger: gjennomføringsbestemmelser
30.11.2017
Statistikk over gass- og elektrisitetspriser til industrien
07.12.2016

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Statistikk om plantevernmidler
30.12.2009

2014/145

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Integrert landbruksstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
06.04.2020

2020/064

01.05.2020
Integrert landbruksstatistikk
27.08.2018

2019/327

14.12.2019
Folke- og boligtellinger: gjennomføringsbestemmelser
13.06.2017

2019/326

14.12.2019
Statistikk over jernbanetransport (revisjon)
22.05.2018

2019/268

26.10.2019
Europeisk arbeidskraftundersøkelse 2020: tekniske spesifikasjoner med hensyn til arbeidsulykker og arbeidsrelaterte helseproblemer
04.12.2018

2019/198

11.07.2019
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2019
12.12.2018

2019/199

11.07.2019
Statistikk over utenriksregnskap, internasjonal tjenestehandel og utenlandske direkte investeringer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

2019/179

15.06.2019
Statistikk over godstransport på innlands vannveier
05.08.2018

2019/097

30.03.2019
Revisjon av det europeiske nasjonalregnskapssystem (ENS 95)
03.07.2013

2014/058

09.04.2014
Statistikk over europeisk befolkningsstatistikk

2014/106

17.05.2014
Statistikk om folkehelse i EU (EHIS): gjennomføringsbestemmelser
13.03.2018

2018/261

06.12.2018
Europeiske arbeidskraftundersøkelse 2019: tekniske spesifikasjoner
09.01.2018

2018/199

22.09.2018
Statistikk over inntektsforhold, levevilkår og livskvalitet (EU-SILC): bestemmelser for 2019
26.02.2018

2018/200

22.09.2018
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2017
01.01.2017

2018/197

22.09.2018
Statistikk om plantevernmidler
09.03.2017

2018/204

22.09.2018
Statistikk om inntekts- og levekår: gjennomføringsbestemmelser for 2018
15.03.2017

2018/201

22.09.2018
Gjennomføringsbestemmelser for folke- og boligtellingen i 2021
12.04.2017

2018/202

22.09.2018
Statistikk over varehandelen med tredjeland: endringsbestemmelser
23.12.2016

2018/198

22.09.2018
Folke- og boligtellinger: gjennomføringsbestemmelser
11.05.2017

2018/203

22.09.2018
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2018
21.09.2017

2018/168

07.07.2018
EUs statistikkprogram: forlengelse for perioden 2018-2020
01.01.2018

2018/169

07.07.2018
Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2019-2021
09.11.2016

2018/167

07.07.2018
Harmoniserte konsumprisindekser
01.01.2017

2018/031

10.02.2018
Statistiske oppgaver over godstransport på vei
23.02.2012

2013/175

09.10.2013
Statistikk om informasjonssamfunnet for 2017: gjennomføringsbestemmelser
08.12.2016

2017/114

14.06.2017
Statistikk om jernbanetransport: endringsbestemmelser om datainnsamling over gods, passasjerer og ulykker
13.12.2016

2017/113

14.06.2017
Statistikk over varehandelen med tredjeland: endringsbestemmelser
20.10.2016

2017/099

06.05.2017
Det europeiske nasjonalregnskapssystem: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering
09.01.2017

2017/101

06.05.2017
Datautveksling mellom tollmyndigheter og statistikkmyndigheter
19.08.2016

2017/100

06.05.2017
Statistikk om balanse mellom hjem og arbeid i 2018
02.01.2017

2017/067

18.03.2017
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2016
01.01.2016

2017/066

18.03.2017
Statistikk over betalingsbalanse
19.07.2016

2017/044

04.02.2017
Statistikk om europeiske miljøøkonomiske regnskap: tilleggsbestemmelser om energiprodukter
01.03.2016

2017/045

04.02.2017
Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2017: ad hoc-modul om selvstendig næringsdrivende
26.01.2016

2016/129

04.06.2016
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser
01.12.2015

2016/131

04.06.2016
Harmoniserte konsumprisindekser: endringsbestemmelser om den felles indeksperioden
02.12.2015

2016/130

04.06.2016
Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: gjennomføringsbestemmelser om målevariabler for helse i 2017
18.02.2016

2016/102

30.04.2016
Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: endringsbestemmelser om primærmålevariabler
25.12.2015

2016/058

19.03.2016
Statistikk om europeiske miljøøkonomiske regnskap: gjennomføringsbestemmelser
15.12.2015

2016/060

19.03.2016
Statistikk om helsetjenester: kostnader og finansiering
26.03.2015

2016/059

19.03.2016
Avlingsstatistikk: endringsbestemmelser
09.10.2015

2016/036

06.02.2016
Dataserier til statistikken over næringsstrukturer og tilpasninger til CPA-revisjonen: endringsbestemmelser
14.12.2015

2016/033

06.02.2016
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2015
01.01.2015

2016/034

06.02.2016
Statistikk om utdanning og livslang læring: gjennomføringsbestemmelser
24.11.2014

2016/035

06.02.2016
Statistikk over sosial og kulturell deltakelse og materiell fattigdom: gjennomføringsbestemmelser for 2016
09.03.2015

2015/232

26.09.2015
Unge på arbeidsmarkedet: statistikkmodul for 2016
09.04.2015

2015/231

26.09.2015
Statistikk over forsknings- og utviklingskostnader: utfyllende bestemmelser om innrapporteringsformat
01.08.2015

2015/290

01.11.2015
Europeisk statistikk: endringsbestemmelser om kjøpekraftpariteter
05.08.2015

2015/288

01.11.2015
Revisjon av det europeiske nasjonalregnskapssystem (ENS 95): utfyllende bestemmelser om aktivitetstilknyttet produktklassifikasjon
24.08.2015

2015/289

01.11.2015
Strukturstatistikk for næringslivet: gjennomføringsbestemmelser
21.07.2015

2015/287

01.11.2015
Statistikk om struktur og produksjonsmetoder i landbruket: gjennomføringsbestemmelser
03.09.2015

2015/291

01.11.2015
Gjennomføringsbestemmelser om årlige statistikker om energiforbruk i husholdninger
21.05.2014

2015/292

01.11.2015
Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2016-2018: endringsbestemmelser
19.01.2015

2015/125

01.05.2015
Statistikk over plantevernmidler: endringsbestemmelser om forsendelsesformat
17.12.2014

2015/127

01.05.2015
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser
26.11.2014

2015/128

01.05.2015
Statistikk over yrkesrettet opplæring i foretak: endringsbestemmelser om statistikkutvalg og -kvalitet
19.11.2014

2015/126

01.05.2015
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2014
01.01.2014

2015/124

01.05.2015
Statistisk aktivitetstilknyttet produktklassifikasjon: endringsbestemmelser
01.01.2015

2015/068

21.03.2015
Undersøkelser av strukturen og produksjonsmetodene i jordbruket: gjennomføringsbestemmelser
18.07.2014

2015/069

21.03.2015
Det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem: gjennomføringsbestemmelser om standarder for dataoverføring
01.09.2014

2014/298

13.12.2014
Statistikk om folkehelse og arbeidsmiljø: endringsbestemmelser som følge av Kroatias EU-medlemskap
17.02.2014

2014/297

13.12.2014
Strukturstatistikk for næringslivet: gjennomføringsbestemmelser om dataserier og kvalitetsvurderinger
23.05.2014

2014/245

14.11.2014
Strukturstatistikk for næringslivet: gjennomføringsbestemmelser om dataoverføring
20.05.2014

2014/246

14.11.2014
Miljø-økonomiske nasjonalregnskap: endringsbestemmelser
17.06.2016

2014/242

01.11.2014
Europeiske arbeidskraftundersøkelser: endringsbestemmelser om en stikkprøveundersøkelse
18.06.2014

2014/241

01.11.2014
Europeisk befolkningsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser
25.03.2014

2014/198

26.09.2014
Statistikk over betalingsbalanse: endringsbestemmelser
01.06.2014

2014/199

26.09.2014
Statistikk om plantevernmidler: gjennomføringsbestemmelser
28.07.2011

2014/145

01.06.2015
Statistikk over sosial og kulturell deltakelse og materiell fattigdom: gjennomføringsbestemmelser for 2015
17.02.2014

2014/143

28.06.2014
EUs statistikkprogram 2013-2017: finansiering av perioden 2014-17
01.01.2014

2014/147

01.01.2014
Statistikk om folkehelse og arbeidsmiljø: gjennomføringsbestemmelser
08.03.2013

2014/144

28.06.2014
Statistikk om plantevernmidler: gjennomføringsbestemmelser om innrapporteringsformat
18.05.2011

2014/145

01.06.2015
Statistikk om utdanning og livslang læring: gjennomføringsbestemmelser
14.10.2013

2014/105

17.05.2014
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser
26.09.2013

2014/107

17.05.2014
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2013
01.01.2013

2014/104

17.05.2014
Statistikk over industriproduksjon: Prodcom-listen (2012)
01.01.2012

2014/104

17.05.2014
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: Prodcom-listen (2011)

2014/104

17.05.2014
Statistikkforordningen: gjennomføringsbestemmelser om adgang til konfidensielle data for vitenskapelige formål
08.07.2013

2013/210

09.11.2013
Internasjonal klassifiseringsstandard for statistikk om utdanning: endringsbestemmelser
01.01.2014

2013/176

09.10.2013
Statistikk om turisme: endring av gjennomføringsbestemmelser
01.01.2014

2013/149

01.01.2014
Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2016-2018: gjennomføringsbestemmelser
16.04.2013

2013/150

16.07.2013
Statistikk om harmoniserte konsumprisindekser: endringsbestemmelser
01.01.2013

2013/142

16.07.2013
Energistatistikk: endringsbestemmelser
10.03.2013

2013/142

16.07.2013
Gjennomføringsbestemmelser for statistikk over prisindekser for privateide boliger
01.09.2012

2013/151

16.07.2013
Statistikk over materiell fattigdom: gjennomføringsbestemmelser for 2014
01.01.2014

2013/130

15.06.2013
Gjennomføringsbestemmelser for statistikk om varehandel med tredjeland: endringsbestemmelser
01.01.2013

2013/098

04.05.2013
Statistikk om turisme: endringsbestemmelser om dataoverføring
01.01.2014

2013/097

01.01.2014
Statistikk over utenriksregnskap, internasjonal tjenestehandel og utenlandske direkte investeringer: endringsbestemmelser
01.01.2014

2013/099

01.01.2014
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser
10.12.2012

2013/100

04.05.2013
Statistikk om vitenskap og teknologi: gennomføringsbestemmelser
16.11.2012

2013/046

16.03.2013

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Statistikkforordningen
20.04.2009

2009/153

05.12.2009
23.03.2011
Statistikk om avfall
15.12.2002

2004/055

24.04.2004
Miljø-økonomiske nasjonalregnskap
11.08.2011

2012/098

01.02.2013
04.07.2013
Statistikkforordningen om europeisk statistikk: endringsbestemmelser
08.06.2015

2019/098

Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs: utfyllende bestemmelser om havnelister
06.08.2018

2019/197

11.07.2019
Rapportering om ilandføring av fiskerivarer
19.01.2007

2007/062

09.06.2007
20.06.2008
Europeiske arbeidskraftundersøkelser
15.03.1998

2000/016

29.01.2000
20.06.2008
Statistikk over utenriksregnskap, internasjonal tjenestehandel og utenlandske direkte investeringer
28.02.2005

2005/086

20.06.2008
Innberetning av statistiske opplysninger om akvakultur
01.01.2009

2009/054

25.04.2009
23.03.2011
Strukturstatistikk for næringslivet
29.04.2008

2008/123

08.11.2008
04.05.2009
Konjunkturstatistikk
26.06.1998

2000/080

03.10.2000
20.06.1998
Produksjon og formidling av sammenlignbare indekser for arbeidskraftkostnader
02.04.2003

2003/134

27.09.2003
20.05.2008
Statistikk om turisme
11.08.2011

2012/118

16.06.2012
04.07.2013
Statistikk om migrasjon og internasjonalt vern
20.08.2007

2008/037

15.03.2008
23.03.2011
EUs statistikkprogram 2013-2017
01.01.2013

2013/134

01.01.2013
Program for modernisering av den europeiske nærings- og handelsstatistikken (MEETS)
01.01.2009

2009/090

01.01.2009
01.01.2009
Produksjon og utvikling av statistikk om forskning og teknologi
06.10.2003

2005/019

09.02.2005
Folkehelse og arbeidsmiljø: statistikk over dødsårsaker
26.04.2011

2012/073

31.03.2012
15.06.2012
EUs statistikkprogram (2008-2012)
01.01.2008

2008/075

01.01.2008
01.01.2008
Industristatistikk: endringer knyttet til borfall av variabler om industrikontrakter
21.06.2012

2012/232

08.12.2012
04.07.2013
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser
12.10.2011

2012/030

11.02.2012
04.07.2013
Statistikk om turisme: gjennomføringsbestemmelser
10.11.2011

2012/119

16.06.2012
04.07.2013
Statistikk over inntektsforhold, levevilkår og livskvalitet: bestemmelser for 2013
14.02.2012

2012/120

16.06.2012
04.07.2013
Gjennomføringsbestemmelser for statistikk over arbeidsulykker
02.05.2011

2012/189

29.09.2012
04.07.2013
Revisjon av statistisk nomenklatur for nasjonalregnskapet
07.09.2010

2011/026

02.04.2011
04.07.2013
Det europeiske systemet for integrerte statistikker over sosial omsorg (ESSPROS): gjennomføringsbestemmelser
06.04.2011

2011/107

01.10.2011
04.07.2013
Europeisk statistikk: kvalitetskontrollsystemet i forbindelse med kjøpekraftspariteter
21.03.2011

2011/160

03.12.2011
04.07.2013
Det europeiske systemet for integrerte statistikker over sosial støtte (ESSPROS): gjennomføringsbestemmelser
01.03.2011

2011/088

02.07.2011
04.07.2013
Statistikk om utdanning og livslang læring: gjennomføringsbestemmelser
01.01.2012

2011/159

03.12.2011
04.07.2013
Kvalitetskriterier og -rapportering for statistikk over betalingsbalanse: endringsbestemmelser
10.01.2011

2011/058

21.05.2011
04.07.2013
Statistikk over inntektsforhold og levevilkår: gjennomføringsbestemmelser for 2012 om boligforhold
30.12.2010

2011/058

21.05.2011
04.07.2013
Folke- og boligtellinger: gjennomføringsbestemmelser
29.12.2010

2011/108

01.10.2011
04.07.2013
Minstestandarder for kvaliteten av konsumprisindeksene
22.12.2010

2011/046

02.04.2011
04.07.2013
Utveksling av fortrolige bedriftsopplysninger mellom Eurostat og nasjonalbanker
17.12.2010

2011/089

02.07.2011
04.07.2013
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen for 2010
01.01.2010

2011/045

02.04.2011
04.07.2013
Energistatistikk: årlige oppgaver om kjernekraftanlegg
20.10.2010

2011/075

02.07.2011
04.07.2013
Statistiske oppgaver over avfall: endringsbestemmelser
18.10.2010

2011/075

02.07.2011
04.07.2013
Statistikk over deltakelse av voksne i livslang læring: gjennomføringsbestemmelser
07.10.2010

2011/044

02.04.2011
04.07.2013
Statistikk over etter- og videreudtdanning i virksomheter: gjennomføringsbestemmelser
07.10.2010

2011/044

02.04.2011
04.07.2013
EU-statistikker om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser
08.10.2010

2011/044

02.04.2011
04.07.2013
Adgang til fortrolige statistiske data til vitenskapelige formål
07.07.2010

2011/024

02.04.2011
04.07.2013
Statistiske data og metadata for folke- og boligtellinger
07.07.2010

2011/024

02.04.2011
04.07.2013
Statistikker om inntekter og levevilkår: undersøkelser om overføringer mellom generasjoner
22.06.2010

2011/023

02.04.2011
04.07.2013
Europeiske arbeidskraftundersøkelser: sysselsetting av funksjonshemmede
01.01.2011

2011/021

02.04.2011
04.07.2013
Statistikk over migrasjon og internasjonal beskyttelse: gjennomføringsbestemmelser
05.04.2010

2012/072

31.03.2012
04.07.2013
Statistikk om godstrafikk på vei (endringsbestemmelser)
31.03.2010

2011/020

02.04.2011
04.07.2013
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen (2009)
01.01.2009

2011/020

02.04.2011
04.07.2013
Gjennomføringsbestemmelser for statistikk om varehandel med tredjeland
01.01.2010

2011/106

01.10.2011
04.07.2013
Gjennomføringsbestemmelser for statistikk om varehandel med tredjeland:
01.01.2010

2011/106

01.10.2011
04.07.2013
Gjennomføringsbestemmelser for folke- og boligtellingen i 2011
04.01.2010

2011/025

02.04.2011
04.07.2013
Gjennomføringsbestemmelser for statistikk om struktur og produksjonsmetoder i landbruket
04.01.2010

2011/110

01.10.2011
04.07.2013
Statistikk over varehandelen med tredjeland
01.01.2010

2011/105

01.10.2011
04.07.2013
Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs (omarbeiding)
26.06.2009

2009/152

05.12.2009
04.07.2013
Energistatistikk
04.12.2008

2009/081

04.07.2009
04.07.2013
Basisinformasjon om kjøpekraftspariteter
09.01.2008

2008/057

26.04.2008
23.03.2011
Åpenhet om gass- og elektrisitetspriser til industrien
01.01.2009

2013/013

01.08.2013
Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs: endringsbestemmelser
01.01.2012

2012/188

29.09.2012
Statistikk om foretak med utenlandske eierinteresser
19.07.2007

2008/017

02.02.2008
02.02.2008
Statistiske undersøkelser av melk og meieriprodukter: endringsbestemmelser
24.03.2011

2011/109

01.10.2011
01.10.2011
Statistikk over yrkesrettet opplæring i foretak
20.10.2005

2006/126

23.09.2006
23.03.2011
Det europeiske systemet for integrerte statistikker over sosial omsorg (ESSPROS)
20.05.2007

2007/130

29.09.2007
23.03.2011
Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs: endringsbestemmelser
01.01.2011

2011/046

02.04.2011
04.07.2013
Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs (endringsbestemmelser)
01.01.2009

2011/022

02.04.2011
Statistikk om migrasjon og internasjonalt vern: gjennomføringsbestemmelser
14.05.2010

2010/112

01.11.2010
23.03.2011
Kvaliteten av strukturstatistikk for næringslivet
21.04.2010

2010/110

01.11.2010
23.03.2011
Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2013-2015: gjennomføringsbestemmelser
24.03.2010

2010/111

01.11.2010
23.03.2011
Statistikk om betalingsbalanse, internasjonal handel med tjenester og investering i og fra utlandet
26.08.2009

2009/154

05.12.2009
23.03.2011
Statistikk over inntekter og levekår: fordeling av husstandens ressurser i 2010
18.08.2009

2009/154

05.12.2009
23.03.2011
Gjennomføringsbestemmelser for statistikker om informasjonssamfunnet
19.11.2009

2010/036

13.03.2010
23.03.2011
Endringer til den internasjonale standardfagklassifikasjon ISCO
19.11.2009

2010/036

13.03.2010
23.03.2011
Kvalitetssikring av EU-statistikker og -rapporter om utenlandske datterselskaper
01.01.2007

2009/155

05.12.2009
23.03.2011
Statistikk om innovasjon
13.07.2009

2009/113

23.10.2009
23.03.2011
Kortidsstatistikk og endringer som følge av revisjon av statistiske klassifikasjoner
01.01.2009

2009/053

25.04.2009
23.03.2011
Minimumsnormer ved behandling av sesongprodukter i de harmoniserete forbrukerprisindeksene (HICP)
01.01.2011

2009/111

23.10.2009
23.03.2011
Statistiske opplysninger om fangster fra fiske i det nordøstlige Atlanterhav
20.04.2009

2009/103

26.09.2009
23.03.2011
Statistiske opplysninger om fangster fra fiske i visse områder utenfor det nordlige Atlanterhav
20.04.2009

2009/103

26.09.2009
23.03.2011
Statistiske opplysninger om fangst og fiskeriaktivitet i det nordvestlige Atlanterhav
20.04.2009

2009/103

26.09.2009
23.03.2011
Dataserier til statistikken over næringsstrukturer og tilpasninger til CPA-revisjonen
20.04.2009

2009/151

05.12.2009
23.03.2011
Innrapportering av data for statistikk for næringsstrukturer
20.04.2009

2009/151

05.12.2009
23.03.2011
Kvalitetskriterier og -rapportering for statistikk over betalingsbalanse
16.11.2008

2009/038

14.03.2009
23.03.2011
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen (2008)
01.01.2008

2009/089

04.07.2009
23.03.2011
Gjennomføringsbestemmelser for kvartalsstatistikker over ledige stillinger
03.02.2009

2009/089

04.07.2009
23.03.2011
Statistikker om informasjonssamfunnet
20.11.2009

2010/036

13.03.2010
23.03.2011
Kvartalsstatistikker over ledige stillinger
01.01.2010

2009/037

14.03.2009
23.03.2011
Statistikk om informasjonssamfunnet
21.10.2008

2009/054

25.04.2009
23.03.2011
Adgang til fortrolige data til vitenskapelige formål
17.07.2008

2008/126

08.11.2008
23.03.2011
Overføring av tall fra nasjonalregnskapet
30.12.2007

2008/074

07.06.2008
23.03.2011
Statistikk over landbruksregnskaper
01.04.2008

2008/091

05.07.2008
23.03.2011
Harmoniserte konsumprisindekser
05.12.2007

2008/038

15.03.2008
23.03.2011
Det europeiske systemet for integrerte statistikker over sosial trygghet
03.12.2007

2008/038

15.03.2008
23.03.2011
Felles nomenklatur for godstransport
01.01.2008

2008/036

01.01.2008
23.03.2011
Standard for næringsgruppering (statistikk)
01.01.2008

2008/018

01.01.2008
23.03.2011
Fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet
08.08.2007

2008/018

02.02.2008
23.03.2011
Undersøkelser av strukturen og produksjonsmetodene i jordbruket
01.01.2009

2009/112

23.10.2009
23.03.2011
Folke- og boligtelling 2011
02.09.2008

2009/054

25.04.2009
23.03.2011
Statistikk om folkehelse og arbeidsmiljø
20.01.2009

2009/089

04.07.2009
23.03.2011
Statistiske oppgaver over godstransport på vei
06.08.2007

2007/170

08.12.2007
23.03.2011
Endringer til forordningen om konjunkturstatistikk
13.05.2009

2009/111

23.10.2009
23.03.2011
Utveksling av fortrolige opplysninger fra foretaksregistre mellom Kommisjonen (Eurostat) og medlemsstatene
01.04.2009

2009/102

26.09.2009
23.03.2011

Sider