Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Debattinnlegg av samferdselsminister Hareide 31.8.2020
Pressemelding publisert av Samferdselsdepartementet 28.8.2020
Reformen av regelverket for tungtransport, inkludert kjøre- og hviletid, kontroll, adgang til kabotasje i godstransport og regler for utsending av arbeidstakere til et annet land enn der de hører hjemme, ble vedtatt og publisert i EU-tidende i juli 2020. De tre rettsaktene det gjelder er en del av Kommisjonens veipakke som ble lagt fram i 2017. Konkret dreier det seg om adgang til yrket som veitransportør og markedet for internasjonal godstransport (dette faktaarket), krav til håndhevelse og detaljerte bestemmelser for utsending av sjåfører, og bestemmelser om kjøretid, pauser og hvileperioder og lokalisering ved hjelp av fartsskrivere.
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 31.7.2020
Rapport om forlengelse lagt fram av Kommisjonen 14.9.2020
EU-forordningen om tidsluker ("slots") på europeiske flyplasser innebærer at flyselskapene må benytte en tildelt slot-tid i minst 80% av en gitt periode for ikke å miste tildelingen i samme periode nest år. Sterkt fall i antall flyreiser på grunn av Covid-19-utbruddet gjør det vanskelig å innfri dette kravet. EU vedtok derfor 30. mars 2020 en endringsbestemmelse som blant annet betyr at slot-tider som er tildelt et flyselskap for perioden 1. mars 2020 til 30. juni 2020, skal anses som operert av flyselskapet. Europakommisjonen gis dessuten fullmakt til å vedta delegerte rettsakter som forlenger tidsperioden hvis dette anses nødvendig. Forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen 3. april 2020 gjennom skriftlig prosedyre.
EØS-komitebeslutning 14.7.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 14.7.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 14.7.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sider