Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Høring i forbindelse med evaluering av forordningen igangsatt av Kommisjonen 3.7.2020
Høring om evalueringen av forordningen igangsatt av Kommisjonen 3.7.2020
Høring om evaluering av forordningen igangsatt av Kommisjonen 3.7.2020
Høring om evaluering av hvitboken igangsatt av Kommisjonen 1.7.2020
Kommisjonens hvitbok fra 2011 inneholdt forslag til en serie tiltak for å redusere EUs avhengighet av oljeimport og minske CO2-utslippene fra transportsektoren med 60 prosent fram til 2050. Blant forslagene var forbud mot konvensjonelle bensin- og dieselbiler i byer og flytting av halvparten av godstrafikken på vei og personbiltrafikken mellom byer til tog og båt.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.7.2020
Høring om norske gjennomføringsforskrifter igangsatt av Samferdselsdepartementet 26.6.2020
Regjeringen la 7. mai 2019 fram en lov- og samtykkeproposisjon med sikte på innlemmelse i EØS-avtalen av EUs fjerde jernbanepakke og innføring av regelverket i norsk rett. Pakken innebærer blant annet at persontrafikken på visse strekninger i EU-landene åpnes for konkurranse fra desember 2020. Tildeling av kontrakter på offentlige tjenester skal, med visse unntak, skje gjennom åpne anbud fra desember 2023. Fjerde jernbanepakke ble hovedsakelig vedtatt i EU i to omganger i 2016. I proposisjon ber regjeringen om Stortingets forhåndssamtykke til innlemmelse i EØS-avtalen av jernbanepakken og senere endringer med til sammen 26 rettsakter, og av EU-regelverket fra 2012 og senere om et felles europeisk jernbaneområde med til sammen 10 rettsakter.
EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 23.6.2020. Beslutningen trer i kraft 1.8.2020. Norsk forskrift kunngjort 23.6.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 3.3.2020 og kunngjort i EU-tidende 22.6.2020
EØS-komitebeslutning 18.6.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen. Norsk forskrift kunngjort 19.6.2020
Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 16.6.2020
EØS-notat offentliggjort 29.5.2020
Omtale av sak åpnet av ESA publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 11.5.2020

Sider